На главную  |  Требования к оформлению статей  |  Контакты |  Содержание журнала
ua  rus  en
Министерство образования и науки Украины
ДНУ Вестник Днепропетровского университета
Серия "Экономика"

Научное издание
 
На правах рекламы:

Выпуск 3/2, 2009

Просмотреть весь сборник

СОДЕРЖАНИЕ

ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВІ РИНКИ
Смирнов С. О.КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯpdf
Шевцова О. Й., Власенко М. О.ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯpdf
Дучинська Н. І.НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ ФІНАНСОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ПРОТИРІЧЧЯ І ПЕРСПЕКТИВИpdf
Прадун В. П.ТЕХНОЛОГІЯ КРЕДИТУВАННЯ В НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТАХ ПОСЕРЕДНИЦТВАpdf
Буряковський В. В.ФОРМИ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВpdf
Крамаренко Г. О., Болгар Т. М.ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИpdf
Деркач М. І.ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ:ДОСВІД ЯПОНІЇ ДЛЯ УКРАЇНИpdf
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Гражевська Н. І.ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКО-РЕГУЛЯТИВНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В НАПРЯМІ ПІДВИЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИpdf
Рожко О. Д.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИpdf
Герасимова С. В., Філатова О. В.ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАНЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮpdf
Іщук С. О.КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕНЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІpdf
Бондаренко Я. А., Дмитрієва В. А.РАЙОНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ : БАГАТОВИМІРНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУpdf
Ґудзь М. В.МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙpdf
Чайка Ю. М.МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИpdf
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ
Калмикова І. Ю., Сліпко О. А.ВИКОРИСТАННЯ АВСМ- МЕТОДОЛОГІЇ ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИpdf
Ситницький М. В.ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ «smart»pdf
Дерев’янко М. М.ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВpdf
Попкова Л. В., Сенюра А. Ю.ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В АСПЕКТІ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВАpdf
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Іванов Р. В.КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИpdf
Огліх В. В., Мотурнак Є. В., Хіль Г. П.МОДЕЛЮВАНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАНЯ ПОРТФЕЛЯ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУpdf
Романюха О. А., Яковенко О. Г.ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЕФЕКТИВНОГО ПРИЙНЯТЯ ЕКОНОМІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬpdf
Іванов Р. В., Білан С. О.ПРО МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНОГО ЦЕНТРУpdf
Величко І. П., Лихо Н. М.ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУpdf
Волкова В. В., Крапівная О. А.МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОБУДОВИ РЕКРЕАЦІЙНИХ МАРШРУТІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇpdf
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Ігнатюк А. І.УМОВИ ФОРМУВАНЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВpdf
Фомішин С. В.ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: РЕАЛЬНЕ ЯВИЩЕ І НАУКОВЕ ПОНЯТТЯpdf
Невінчаний І. С.СВІТОВИЙ РИНОК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІpdf

На главную  |  Требования к оформлению статей  |  Контакты |  Содержание журнала

© Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru