Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Вимоги до статей у науковий журнал

У науковий журнал "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка" (http://vestnikdnu.com.ua) приймаються матеріали, що стосуються результатів оригінальних науково-економічних досліджень і розробок.

Мова - українська, російська (за вибором).

Наукові статті, опубліковані в журналі "Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка", організовуються редколегією у розділи, що містять декілька статей одного загального і значущого тематичного напряму.

Кожна стаття супроводжується рецензією доктора економічних наук. Статті авторів, які мають вчений ступінь доктора економічних наук, не рецензуються.

Редакція журналу залишає за собою право скорочення надісланих матеріалів і внесення в них редакційних змін.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

Згідно з вимогами ВАК України стаття повинна містити актуальність проблеми, аналіз останніх наукових досліджень, мету роботи, виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку, список використаної літератури.

Тексти статей приймаються по електронній пошті (e-mail: nduchinska@i.ua) у вигляді вкладеного файлу, виконаного згідно наведених нижче вимог.

До статті додаються:

- відсканована рецензія доктора економічних наук;

- файл з відомостями про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти). Якщо авторів кілька - потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський колектив;

- ПІБ автора, назва статті, анотації та ключові слова - трьома мовами (українською, російською, англійською).

Збірник виходить 3-4 рази на рік. Термін виходу статті слід уточнювати безпосередньо перед подачею статті до друку.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • Обсяг статті - від шести сторінок тексту, оформленого відповідно до представлених вимог.
 • Стаття набирається в редакторі MS Word, формат А4. Поля: верхнє - 20 мм; нижнє - 57 мм; ліве - 15 мм, праве - 55 мм.
 • Загальні вимоги до формату тексту: шрифт Times New Roman Cyr, міжрядковий інтервал - одинарний. Унікальні вимоги до кожного елементу статті об'єднані в таблицю.

Елемент статті

Технічні вимоги до елемента статті (розмір шрифту, стиль, величина абзацу, вирівнювання, інтервал)

 • УДК

10, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по лівому краю, інтервал після УДК - 3 мм (6 пт)

 • Ініціали та прізвища авторів

11, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру

 • Місце роботи

10, курсив, без абзацу, вирівнювання по центру, інтервал після місця роботи - 3 мм (6 пт)

 • Назва статті

11, напівжирний, заголовний, без абзацу, вирівнювання по центру, інтервал після назви статті - 6 мм (12 пт)

 • Анотація

9, напівжирний, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки

 • Ключові слова

9, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, тільки заголовок "Ключові слова:" курсивом, інтервал після ключових слів - 3 мм (6 пт)

 • Текст статті

11, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки

 • Заголовок «Бібліографічні посилання, заголовок «Примітки»

12, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру, інтервал між текстом і Бібліографічними посиланнями - 6 мм (12 пт)

 • Література, посилання і примітки

10, без абзацу, вирівнювання по ширині сторінки

 • Дата надходження до редколегії

10, курсив, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, інтервал перед цим рядком - 6 мм (12 пт)

 • Заголовки таблиць

9, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру

 • Підписи під малюнками і позначення в малюнках

9, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру

 • Малюнки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 9 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається!
 • Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати в круглих дужках (2).
 • Стаття повинна містити прізвища авторів, назву статті, анотацію та ключові слова трьома мовами - українською, російською та англійською (розміщуються безпосередньо за назвою статті).
 • Бібліографічні посилання по тексту проставляються в квадратних дужках: [номер позиції]. Рекомендована кількість літературних джерел не менш 6.
 • При наявності приміток у кінці статті бібліографія та примітки розміщуються з наскрізною нумерацією у порядку згадування їх у тексті.

 

ОПЛАТА за видання збірників для громадян України

Для співробітників ДНУ вартість публікації дорівнює 40 гривень за 1 сторінку статті, виконану згідно вимог редакційної колегії.

Для авторів з інших ВНЗів вартість публікації становить 53 гривні за 1 сторінку статті, виконану згідно вимог редакційної колегії. У ціну включено: публікацію статті у Віснику та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України.

На одну статтю (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський примірник збірника тез. У разі потреби додаткові примірники можуть бути замовлені заздалегідь.

Вартість 1 додаткового збірника складає 70 грн.

Рахунок на оплату статті надсилається автору після первинного рецензування його наукової праці. До первинного рецензування приймається лише повний пакет документів:

 • стаття, оформлена згідно з вимогами;
 • рецензія доктора економічних наук (якщо в співавторстві немає доктора економічних наук);
 • відомості про автора у вказаному у вимогах форматі;
 • ПІБ автора, назва статті, анотації та ключові слова - трьома мовами (українською, російською, англійською).

 

Телефон для довідок +38 (067) 53 93 487 з 9.00 до 17.00 в робочі дні (за київським часом)

Також свої запитання надсилайте електронною поштою на адресу: nduchinska@i.ua

 

З повагою, редакційна колегія наукового журналу «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка»

Завантажити приклад оформлення статті у форматі Microsoft Word

Завантажити вимоги у форматі Microsoft Word


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru