Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Вимоги до змісту і структури статей

Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети і завдань статті, які не повинні бути вузькими (в сенсі охоплення зацікавленої аудиторії). Стаття повинна представляти повний опис елемента наукової новизни.

Стаття має бути структурована за такими елементами:

УДК; JEL Classіfіcatіon

ПІБ автора/ співавторів, науковий ступінь, учене звання, посада, особистий e-mail автора (українською та англійською мовами)

назва статті (українською та англійською мовами)

анотація (українською та англійською мовами).

Анотація повинна мати структуру, що повторює структуру статті і включати вступ, мету і завдання, методи, результати, висновок, ключові слова. Анотація повинна викладати істотні факти роботи, і не повинна перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Обсяг анотації повинен складати 150-250 слів.

постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);

аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор; тут треба виділити невирішені раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; у цій рубриці обов’язковим є посилання (окремою групою) на праці зарубіжних авторів (їх прізвища подаються українською, а в дужках — англійською мовою із зазначенням року видання праці);

Мета статті (має узгоджуватися з Анотацією);

Основні результати дослідження (з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

Висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; висновки мають відповідати Меті та узгоджуватися з Анотацією);

Література; References.

Вимоги до оформлення статей

Обсяг статті − від восьми сторінок тексту, оформленого відповідно до представлених вимог.

Стаття набирається в редакторі MS Word, формат А4. Поля: верхнє — 20 мм; нижнє − 20 мм; ліве − 15 мм, праве − 25 мм.

Загальні вимоги до формату тексту: шрифт Times New Roman Cyr, міжрядковий інтервал − одинарний. Унікальні вимоги до кожного елементу статті об’єднані в таблицю.

Елемент статті

Технічні вимоги до елемента статті (розмір шрифту, стиль, величина абзацу, вирівнювання, інтервал)

УДК, JEL Classіfіcatіon

11, без абзацу, вирівнювання по лівому краю

Ініціали та прізвища авторів

11, напівжирний, без абзацу, вирівнювання по центру

Назва статті

11, напівжирний, заголовний, без абзацу, вирівнювання по центру наводиться відразу українською та англійською мовами

Анотація

9, курсив, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, наводиться відразу українською та англійською мовами

Ключові слова

9, курсив, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, наводиться відразу українською та англійською мовами

Текст статті

11, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки

Заголовок «Література», заголовок «References»

11, абзац 5 мм, напівжирний, вирівнювання до початку рядка, інтервал між текстом і літературою – 1 рядок.

Література, посилання і примітки

9, абзац 5 мм, вирівнювання по ширині сторінки, література наводиться у один рядок

Заголовки таблиць

11, абзац 5 мм, напівжирний, вирівнювання до початку рядка

Підписи під малюнками і позначення в малюнках

11, абзац 5 мм, напівжирний, вирівнювання до початку рядка

Текст у рисунках, таблицях

9, абзацного відступу немає, вирівнювання по ширині сторінки

Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman з одинарним міжрядковим інтервалом. Рисунки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Назви рисунків і таблиць наводяться українською та англійською мовами (для англомовних статей – тільки англійською мовою). Обов’язково наводиться джерело інформації, зазначається належність автору (власна розробка, складено автором за матеріалом …, за результатами розрахунків автора). Якщо таблиця, рисунок створені у Excel, то автор надсилає також файл у якому розміщено відповідний числовий матеріал та рисунок, таблиця.

Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 і нумерувати в круглих дужках.

Бібліографічні посилання по тексту проставляються в квадратних дужках: [номер позиції, номер сторінки]. У бібліографічних посиланнях на друковані праці обов’язково зазначається номер сторінки, матеріал з якої використано при написанні статті. Рекомендована кількість літературних джерел не менш 10. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими (подаються в тексті у хронологічному порядку (не за абеткою) цифрою у квадратних дужках і розміщуються в порядку цитування чи згадування). Пріоритет мають статті, в яких є посилання на праці визнаних у світі учених та найбільш цитованих міжнародною спільнотою видань. Не бажаною є надмірна кількість посилань на праці самого автора, співавторів. Опис літературних джерел References здійснюється за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010. У тексті статті не застосовуються автоматизовані посилання на список літератури (інструмент – Перехресні посилання).

При наявності приміток у кінці статті, примітки розміщуються з наскрізною нумерацією у порядку згадування їх у тексті.

Вимоги до супроводження статей

Не приймаються до друку статті студентів, магістрів, аспірантів першого року навчання (при співавторстві), аспірантів старших курсів, викладачів без ступеня (без співавторства). Статті у журналі друкуються українською та англійською мовами. Пріоритет надається статтям, підготовленим англійською мовою. Стаття англійською мовою має супроводжуватись експертним висновком бюро перекладів. Якщо автор бажає публікувати анотацію у власній редакції, то до редколегії також надсилається завірений переклад анотації.

Кожна стаття супроводжується рецензією доктора економічних наук. Підпис рецензента підтверджується штампом відділу кадрів або гербовою печаткою установи з датою підтвердження. Рецензії надсилаються у друкованому (поштою на адресу редколегії) та електронному виді (*.pdf формат). Статті авторів, які мають вчений ступінь доктора економічних наук, не рецензуються. Редколегія проводить власне закрите рецензування всіх статей, що надходять до неї.

Редакція журналу залишає за собою право скорочення надісланих матеріалів і внесення в них редакційних змін.

Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів. Автори опублікованих статей несуть відповідальність за точність наведених фактів, статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за зміст матеріалів, що не підлягають відкритій публікації.

У Довідці про автора треба вказати прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів), науковий ступінь, учене звання, посаду, наукову спеціальність (номер, назву), у рамках якої написана стаття (для аспірантів додатково – рік навчання, ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контакт. тел. наукового керівника), назву статті, а також точну поштову адресу (з поштовим індексом), куди надсилатиметься авторський примірник, контактні телефони, електронну скриньку (вона має містити прізвище автора), яка буде зазначена у журналі

Кожна стаття супроводжується авторським зобов’язанням, що надсилається до редакції у друкованому та електронному (відсканованому) виді. Зміст авторського зобов’язання є наступним

Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті «», засвідчую, що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату.

Автор(и) гарантує, що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом.

Автор(и) гарантує, що стаття підготована спеціально для наукового фахового журналу «…», ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань.

Автор(и) надає право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

Стаття і матеріали до неї надсилаються на адресу відповідального редактора ESS_redactor@i.ua. Друковані матеріали (завірений переклад, оригінал рецензії, підписане авторське зобов’язання із завіреним підписом) автор надсилає на адресу редколегії тільки після відповідного повідомлення редколегії.

Оплата організаційних витрат роботи редколегії (рецензування статей, робота з редакторами, макетування статті, розміщення статті на сайті журналу, поштові та транспортні витрати тощо) здійснюється лише після прийняття статті до друку. Оплата за організаційних витрат редколегії – 720 грн за статтю обсягом 8 сторінок, за кожну додаткову сторінку доплата складає 90 грн. Додатково, залежно від обсягу та якості тексту англомовного реферату, вартість його літературного та наукового редагування становитиме 100–250 грн. (визначається після рецензування статті). Для іногородніх можливе відправлення авторського примірника журналу поштою (додаткова оплата пересилання по території України – 45 грн., у країни близького зарубіжжя – 100 грн.). Першому автору статті надсилається один авторський екземпляр та електронний варіант статті (*.pdf формат). Замовлення додаткового примірника статті коштуватиме 100 грн.


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru