Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 7/4, 2013

View the entire document

TABLE OF CONTENTS

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Дучинская Н. И., Галушка З. И. Государственное регулирование концентрации капитала на национальном рынке: теоретико-методологические аспекты

3
pdf

Зекирьяева Е. А. Оценка эффективности региональных инвестиций

10
pdf

Коневщинська Н. М. Особливості сукупного попиту та сукупної пропозиції в сучасній економіці України

17
pdf

Копилюк О. І. Систематизація факторів формування регіональної політики розвитку банківської системи

24
pdf

Македон В. В., Тульських І. Л. Порівняльний аналіз умов та наслідків проведення IPO підприємствами-емітентами в Україні

30
pdf

Машика Ю. В. Ефективна зайнятість та причини безробіття населення в сучасних умовах розвитку економіки України

38
pdf

Муравьева Н. Н., Анопченко Т. Ю. Развитие организационно-экономических форм хозяйствования региона в сфере предоставления медицинской помощи: механизмы, инструменты

42
pdf

Тихенко В. С. Екологічні інвестиції в Україні: теоретично-прикладний аспект

47
pdf

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Власенко Н. М. Кредитно-інвестиційна діяльність банків: сутність та значення для економіки України

53
pdf

Дучинский А. П. Инвестиционная активность банков: уровень регионов

59
pdf

Заяць М. П. Перспективні напрями покращання якісних характеристик банківських активів

65
pdf
Музичка О. М. Формування системи моніторингу ділової активності банку
71
pdf

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

Авраменко И. В. Анализ динамики производства и потребления кондитерских изделий

77
pdf

Івашко Л. М. Вплив упровадження системи електронного документообігу на підвищення бізнес-ефекту на підприємстві

83
pdf

Легкий С. А. Вибір цінової стратегії залежно від типу ринку послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

92
pdf

Момчева А. М. Управлінські інновації: сутність, види, особливості впровадження

98
pdf

Мороз О. В., Воловодюк С. С., Гребеньок І. В. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі функціонального підходу теорії ефективної конкуренції

105
pdf

Нікілєва Л. О. Проблеми та недоліки функціонування закладів і підприємств соціального обслуговування

115
pdf

Продіус О. І., Песчанська В. Г., Смородінова А. С. Роль самоменеджменту в формуванні іміджу керівника

119
pdf
Стрий Л. А., Голубев А. К., Захарченко Л. А. Модель управления услугами предприятий инфокоммуникаций
126
pdf
Шевцова О. Й. Антикризове управління щодо системи фінансового менеджменту підприємства
132
pdf

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Боднар А. В. Экономико-статистическая оценка развития информационной инфраструктуры коммуникаций

137
pdf

Далевська Н. М. Новітні тенденції відтворення соціального капіталу в межах світового політико-економічного простору

148
pdf

Доценко І. О. Обґрунтування підходів до визначення рівня економічної безпеки суб’єктів фінансового ринку

156
pdf

Есманов О. М. Необхідність удосконалення науково-методичних засад оцінки економічної безпеки держави

161
pdf

Кіндзерський В. В. Еволюція теоретичних поглядів на роль держави в економічних процесах

169
pdf

Майдич І. І. Становлення та розвиток вчення про фінансову безпеку у вітчизняній науці

178
pdf

Матухно М. О. Використання судових доктрин як спосіб доведення нереальності операцій та ліквідації схемного податкового кредиту з податку на додану вартість

184
pdf

Мельнік М. А., Серікова О. М. Оцінювання соціальної відповідальності працівників як чинник їхнього раціонального використання: методичні аспекти

193
pdf
Ратушенко О. І. Фактори ефективності системи управління трудовим потенціалом
200
pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Гнатюк А. А. Вплив методів оцінки необоротних матеріальних активів на формування думки аудитора

205
pdf

Даценко Г. В., Левченко І. А. Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання

210
pdf

Клокар О. О. Нормативно-правове забезпечення розвитку сільськогосподарської кооперації

217
pdf
Корягін М. В. Системний та процесний підходи до вивчення бухгалтерського обліку та його методології
223
pdf
Матвійчук Л. О. Методичні підходи до формування та обліку страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
230
pdf
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
   
Іванюк У. В. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності аграрного сектора України та Польщі
235
pdf
Погорелов О. В. Легалізація кримінальних доходів як провідна форма економічної злочинності в умовах глобалізації
242
pdf
Ярмоленко В. А., Полищук Н. В., Буренников Ю. Ю. Компаративный анализ результативности деятельности транспорта и связи стран с учетом паритета покупательной способности
254
pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО‑ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Іванова Н. С. Дослідження рівня фінансової безпеки регіону на основі дискримінантної функції

260
pdf

Ковальчук О. А., Ситнік О. Д. Економіко-математичне моделювання управління мотиваційним процесом персоналу

268
pdf

РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ АВТОРІВ ТА НАЗВ СТАТЕЙ

274
pdf

Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru