Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 7/3, 2013

View the entire document (PDF)

TABLE OF CONTENTS

 

ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Гаращук О. В., Куценко В. І. Капіталізація освіти – шлях до високої якості знань та євроінтеграції України

3

pdf

Терованесов М. Р. Інерційність і рушійні сили розвитку системи вищої освіти

12
pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Jacek Luczak Problem-Solving and Developing Quality Management Methods and Techniques on The Example of The Automotive Industry

20
pdf

Багдасарян А. М. Анализ основных показателей регулируемого рынка ценных бумаг в Республике Армения

30
pdf

Кармазін В. Я. Сучасні тенденції розвитку страхового ринку України

37
pdf

Колесніков В. П. Організація електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні

45
pdf

Нікілєва Л. О. Сучасні тенденції організації соціального забезпечення та захисту населення

51
pdf

Прус Л. Р., Неліпович О. В., Долобанько В. В. Досвід функціонування інституту уповноважених економічних операторів та аналогічних йому програм у країнах-членах ВМО та їхнє взаємне визнання

59
pdf

Тимків С. М. Роль монетарних інструментів НБУ у досягненні монетарної рівноваги в Україні

67
pdf

Черненко О. Л. Оцінювання структурних змін та структурних зрушень в економіці України

74
pdf

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Єфремов Д. П. Фінансова база суспільного сектора за економічної кризи

81
pdf

Тимощенко К. С. Структура механізму фінансової безпеки суб’єкта підприємництва

89
pdf

Шевцова О. Й., Самодід Ю. С. Управління капіталом банку на основі систем нагляду та банківського менеджменту

97
pdf

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

Відоменко І. О., Перекрест Ю. І. Організаційно-економічний механізм формування інвестиційної стратегії

104
pdf

Гладкий М. О. Реалізація організаційної функції з формування й оцінки якості організаційної культури торговельних підприємств

111
pdf

Дідух В. В. Ідентифікація реінжинірингу в системі інструментарію перепроектування бізнес-процесів

121
pdf

Крупський О. П. Що до питання зв’язку організаційної та професійної культур на підприємствах

127
pdf

Смирнов С. О., Касян С. Я. Інноваційна концепція Smart Grid у системі енергетичного менеджменту підприємств України

133
pdf

Трифонова О. В., Петлай А. В. Структура логістичного циклу підприємства

142
pdf

Шкварчук Л. О, Добрянська М. В. Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення підприємств: сутність і види

147
pdf

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Ажаман І. А. Наукове забезпечення розвитку понятійного апарату щодо об’єктів будівництва в аграрному секторі

154
pdf

Демиденко Л. М. Теоретичні основи розробки та розвитку інвестиційної політики підприємства

160
pdf

Дроб О. М. Континуум наукових поглядів на сіті і сітьові відносини у контексті сучасної парадигми стратегічного управління

166
pdf

Лаптій Т. М. Наукові підходи до визначення економічної сутності сучасного підприємництва

180
pdf

Ліхоносова Г. С. Ідеологія сталого соціально-економічного розвитку на засадах самоорганізації

186
pdf

Олійник В. В. Економічна сутність конкурентоспроможності і рівні її визначення

192
pdf

Слободянюк Н. А. Возникновение и развитие школы коучинга: зарубежный и отечественный опыт

199
pdf

Шевченко Б. О., Непокупна Т. А. Партнерство держави і підприємницьких структур: витоки теоретичних уявлень

207
pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Топоркова О. А. Організаційні засади системи внутрішнього аудиту на залізничному транспорті

213
pdf

Туржанський В. А., Яковенко О. В. Організаційно-інформаційна модель митного аудиту

221
pdf

Юрьева Л. В. Особенности учета затрат на инновационную деятельность в российской и международной системах

227
pdf

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Борейко В. І. Про можливість повернення світової економіки до золотовалютного стандарту

246
pdf

Конєв О. В., Красніков Д. А. Аналіз конкурентоспроможності простих металоконструкцій українського виробництва на ринку Європейського Союзу

252
pdf

Краснікова Н. О. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму

257
pdf

Мельник Н. В. Інтеграція зусиль стратегічних державно‑приватних туристичних  альянсів у процес формування міжнародної маркетингової стратегії розвитку туризму України

263
pdf

Різниченко Є. І. Сутність та етапи становлення бюджетної системи ЄС

270
pdf

Табенська О. І. Світовий досвід розвитку кооперації та агропромислової інтеграції в сільському господарстві

279
pdf

Федулова С. О. Особливості формування та використання людського капіталу: світовий досвід

284
pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО‑ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Билашенко О. С. Алгоритм построения системы прогнозирования результатов финансовой деятельности банков в зависимости от уровня корпоративного управления

290
pdf

Малышенко К. А. Понятие событийного анализа

302
pdf

РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ АВТОРІВ ТА НАЗВ СТАТЕЙ

307

Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru