Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 5/2

View the entire document (PDF)

TABLE OF CONTENTS

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

 

Євсєєва О.О.Державне регулювання розвитку сектора соціальних послуг

3

Жук А.А.Место и роль государства в регулировании конкурентной среды

10

Завізєна Н.С.Теоретичні та апріорні підходи до визначення сутності та класифікації інформації

20

Лопатинська А.Ю. Очікувані наслідки зміни клімату

26

Недобєга О.О.Система моніторингу соціально-економічного розвитку регіону

34

Новак А.М.Зовнішньоекономічна безпека регіону в умовах активізації інтеграційних процесів

41

Овчаренко М.І. Підходи до визначення характеристик елементів корпоративної культури

47

Приварникова І.Ю., Островерхова К.А.Шляхи залучення польського інвестиційного капіталу в економіку України

53

Рубель О.Є.Економіко-інституційні основи регіонального розвитку українського придунав′я

60

Смерічевський С.Ф., Клімова О.І.Теоретичні аспекти державного регулювання діяльності інтегрованих корпоративних систем

66

Солодовнік О.О.Макрофінансові ризики структурної перебудови економіки України

73

Соляр В.В. Організаційне забезпечення державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури в регіонах країни

80

Стеблянко І.О.Оцінка стану соціалізаційного комплексу країни у взаємозв’язку з формуванням людського капіталу

86

Таран О.Л.Устойчивое развитие региональных социально-экономических систем: некоторые теоретические аспекты формирования и развития

92

Тонконогая И.В.Экономические аспекты реформирования и экологизации налогообложения в Украине

102

Федотова Т.А.Удосконалення засад формування місцевого замовлення на підготовку фахівців

108

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

Босенко А.В.Моделювання оподаткування підприємств АПК .

114

Корнєєв М.В. Сутність та роль державного фінансового контролю на місцевому рівні

120

Подра О.П.Інвестиції в професійне навчання як інструмент накопичення специфічного людського капіталу

126

Савенко Н.В.Акціонерний капітал: сутність та функції

133

Хамініч С.Ю., Климова В.М.Особливості фіскальної децентралізації в умовах розвитку національного господарства України

143

Шевцова М.Ю., Солодовник Ю.О.Ринок банківських послуг: динаміка розвитку та сегментації

149

Шевцова О.Й., Земан Є.О.Управління капіталом банку з метою підвищення рівня капіталізації

156

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

 

Більська О.В.Оцінка ресурсовикористання інституційними одиницями економіки в контексті реалій трансформації власності

163

Бєлозерцев В.С.Аналіз впливу макроекономічних факторів на дебіторську заборгованість та взаєморозрахунки між підприємствами

170

Буян О.А.Відповідальний маркетинг як складова механізму корпоративної соціальної відповідальності

179

Зяйлик М.Ф., Вівчар О.І. Особливості інноваційного маркетингу в Україні

185

Крамар І.Ю.Особливості застосування диверсифікації у діяльності малих підприємств Тернопільської області

191

Меліх О.О.Вплив макросередовища і мегатенденцій на побудову економічної стратегії розвитку підприємства

198

Нікіфорова Л.О., Воєділова Д.Д. Застосування підприємницького підходу для забезпечення робочими місцями осіб з обмеженими фізичними можливостями

204

Новошинська Л.В.Перспективи розвитку маркетингу інституційних учасників фінансового ринку

210

Панасейко С.М., Панасейко І.М.Рівні автоматизації управлінського обліку на підприємстві

216

Троц І.В.Визначення поняття банкрутства та причини його виникнення у сучасних умовах розвитку

221

Щерба О.І.Дослідження ефективності рекламного повідомлення в залежності від довіри до експерта

229

 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ     СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

 

Бурденюк І.І., Черняк Н.І.Математичні моделі формування виробничого потенціалу АПК регіону

235

Єлісєєва О.К., Коряк Б.С.Моделювання процесів оптимізації ресурсного потенціалу транспортної системи України на основі використання виробничої функції Кобба-Дугласа

241

Ивченко И.Ю.Апробация имитационно-оптимизационного подхода на примере задачи синхронизации инвестиционной и производственной деятельности предприятия

246

Яковенко О.Г., Заворотченко К.Н. Моделирование ценообразования опциона на основе биномиальной модели с учетом вероятности роста цены базового актива

252

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

Архієреєв С.І., Дерід І.О.Налагодження зв’язків міжнародного бізнесу полюсами технологічного розвитку

260

Лизун М.В.Антикризова політика: світовий досвід та уроки для України

266

Михальченко І.Г.Закономірності регулювання глобального ринку транспортних перевезень

272

Пичугина Ю.В.Влияние мирового финансового кризиса на миграционные потоки

280

 


Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru