Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 4/1

View the entire document (PDF)

 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Фомішин С. В.МІГРАЦІЙНИЙ РУХ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ....................... 3
Лобко О. Б.РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ У СУЧАСНОМУ ІНСТИТУТІ ВЛАСНОСТІ ..............................................................................................................7
Філонич О. М.РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ.....................................................................................................................................................................................................................................................................12

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Грабчук О. М.НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЦЕСІЙ............................................................... 17
Панасейко І. М., Панасейко С. М.ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КРИЗИ......................................................... 23
Тимощенко К. С.НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ .......................................................................................................................................................... 29

ГРОШОВА КРЕДИТНА СИСТЕМ А ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Семенча І. Є., Дрегля І. В.ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ ............................................................................................... 36
Гражевська Н. І., Трохименко В.І.ЕВОЛЮЦІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ у ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ................................................................................................................................................................................................................................................................ 43
Довгань Ж. М., Пруський С. Я.ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ.............................................................................................................................. 51

ФІНАНСОВІ РИНКИ: ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ
ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

Заруцька О. П.МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОДІЛУ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ ............................................................................................................... 56
Шевцова М. Ю., Кобченко Н. І.ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТА ФІНАНСОВОГО РИНКУ
В УМОВАХ КРИЗИ....................................................................................................................................................................................................................................................64
Шишик Ю. І., Дучинський А. П.УДОСКОНАЛЕНЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ .................................................................74
Економік а підприємств та маркетинг
Ганжа С. В.ЦИКЛИ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ............................................................. 79
Грінько І. М.ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ....................................... 86
Гринько Т. В.СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ................................ 92
Ліхоносова Г. С.ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ САМООРГАНІЗАЦІЇ............................................................................................................... 97
Тимофіїв С. В.ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ: МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХОДИ....................................................... 102
Добриніна К. Е., Дучинський П. І.УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА...................................... 107
Ткач В. О. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ................................................................................................ 113
Бондаревська К. В. ВПЛИВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАНЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ...................................................... 120

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Дучинська Н. І.ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВАЛОВОГО НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЗА ІНСТИТУЦІЙНИМИ СЕКТОРАМИ ...................... 128
Семенча І. Є., Величко В. Ю. РОЗРОБКА ПОНЯТІЙНОЇ БАЗИ ЗНАНЬ З МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СИСТЕМ.................................................. 134
Дмитрієва В. А.МІСТОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ В МОДЕЛЯХ МІСТ .............................................................................................................................................................. 139
Огліх В. В., Довгуля О. О.ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ ПРОДУКЦІЇ....................... 145

TABLE OF CONTENTS


Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru