Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents
ua  rus  en
Ministry of Education and Science of Ukraine
ДНУ Herald of the Dnepropetrovsk National University
Series ‘Economics’

Scientific publication
 
Ads:

Issue 3/2

View the entire document (PDF)

TABLE OF CONTENTS

ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВІ РИНКИ
Смирнов С. О. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ
ПІЛЬГОВИХ ПЕНСІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.............................................................................................................. 3
Шевцова О. Й., Власенко М. О. ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
ПОСЕРЕДНИЦТВА: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ.................................................................. 11
Дучинська Н. І. НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ ФІНАНСОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ:
ПРОТИРІЧЧЯ І ПЕРСПЕКТИВИ............................................................................................................ 21
Прадун В. П. ТЕХНОЛОГІЯ КРЕДИТУВАННЯ В НЕБАНКІВСЬКИХ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТАХ ПОСЕРЕДНИЦТВА..................................................... 29
Буряковський В. В. ФОРМИ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ........................................................................................ 37
Крамаренко Г. О., Болгар Т. М. ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ .......... 45
Деркач М. І. ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ:ДОСВІД ЯПОНІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ..................... 51

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Гражевська Н. І. ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКО-РЕГУЛЯТИВНИХ ФУНКЦІЙ
ДЕРЖАВИ В НАПРЯМІ ПІДВИЩЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ......................................................................................................................... 58
Рожко О. Д. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ......... 64
Герасимова С. В., Філатова О. В. ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАНЯ
МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЯ ГРОШОВО -КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ............ 71
Іщук С. О. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ
ПІДВИЩЕНЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ......................................................................... 83
Бондаренко Я. А., Дмитрієва В. А. РАЙОНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ :
БАГАТОВИМІРНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ......................................... 88
Ґудзь М. В. МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ............................. 94
Чайка Ю. М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОПТИМАЛЬНОСТІ
СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ................................................................................... 100

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ
Калмикова І. Ю., Сліпко О. А. ВИКОРИСТАННЯ АВСМ- МЕТОДОЛОГІЇ
ПРИ СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ..................................................................... 105
Ситницький М. В. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ «smart »................. 110
Дерев’янко М. М. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ........................................................................................................ 117
Попкова Л. В., Сенюра А. Ю. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В АСПЕКТІ ТЕХНІЧНОГО
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА............................................................ 122

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАНЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Іванов Р. В. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ НА ОСНОВІ
СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ.................................................................................. 127
Огліх В. В., Мотурнак Є. В., Хіль Г. П. МОДЕЛЮВАНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
ФОРМУВАНЯ ПОРТФЕЛЯ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ ............................................................... 133
Романюха О. А., Яковенко О. Г. ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЕФЕКТИВНОГО
ПРИЙНЯТЯ ЕКОНОМІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ......................................................... 141
Іванов Р. В., Білан С. О. ПРО МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ
РОЗПОДІЛЬНОГО ЦЕНТРУ.................................................................................................................. 147
Величко І. П., Лихо Н. М. ДІАГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТІВ
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ.................................................. 151
Волкова В. В., Крапівная О. А. МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОБУДОВИ
РЕКРЕАЦІЙНИХ МАРШРУТІВ ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ................................................ 158

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Ігнатюк А. І. УМОВИ ФОРМУВАНЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ГЛОБАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ ............................................................................................... 162
Фомішин С. В. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: РЕАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
І НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ......................................................................................................................... 171
Невінчаний І. С. СВІТОВИЙ РИНОК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ................ 178


Home  |  Article editing requirements  |  Contacts |  Journal contents

© Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru