УДК 681.518:658.1.003.13

Л. М. Івашко

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Украіна

ВПЛИВ УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДВИЩЕННЯ БІЗНЕС-ЕФЕКТУ

НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто результати проведеного дослідження щодо вибору системи електрон­ного документообігу на підприємствах різного типу для можливості отримання оптимального бізнес-ефекту від її упровадження.

Ключові слова: система електронного документообігу, бізнес-рішення, бізнес-завдання, бізнес-ефект.

В статье рассмотрены результаты проведенных исследований по выбору системы электронного документооборота на предприятиях различного типа для возможности получения оптимального бизнес-эффекта от ее внедрения.

Ключевые слова: система электронного документооборота, бизнес-решение, бизнес-задание, бизнес-эффект.

This article reviews the results of studies conducted on the choice of electronic document management system in enterprises of different types to ensure the acquisition of optimal business effect from its implementation.

Keywords: electronic document management system, business solution, business task, business effect.

Відомо, що одним із найважливіших складників успішного ведення бізнесу є якісний і своєчасний облік. Тому сучасний бухгалтерський облік уже неможливо уявити без застосування електронних технологій.

Доволі часті зміни у податковому законодавстві змушують бухгалтерів переходити до сучасніших способів передачі даних до контролюючих органів. Інакше кажучи, процедури електронного документообігу на підприємстві дуже важливі як для бізнесу, так і для державних органів. При цьому споживачами технологій електронного документообігу є різні щодо масштабу і специфіки діяльності підприємства.

Упровадження електронного документообігу і на державному рівні (електрон­ний уряд), і на рівні окремого підприємстві є надзвичайно відповідальним завданням. На підприємстві воно найчастіше пов’язане з корінною зміною на ньому існуючих бізнес-процесів. З упровадженням електронного документообігу змі­нюється сам стиль управління бізнесом.

Це робить завдання розробки основ вибору системи для отримання певного бізнес-ефекту від електронного документообігу дуже актуальним. У зв’язку зі складністю цього завдання, вирішенням проблеми вибору системи електронного документообігу (СЕД) займаються чимало фахівців, зокрема: М. Ю. Круковський [1–3], М. Т. Задорожна [4], Л. М. Івашко, С. Г. Діордіца [5].

Основною метою даної роботи є дослідження отримання оптимального бізнес-ефекту від упровадження обраної системи електронного документообігу.

Дійсно, електронний документообіг не повинен упроваджуватися на під­приємстві як данина моді на «прогресивні технології». Упровадження системи електронного документообігу доцільне, якщо на підприємстві є такі проблеми:

-   існує інтенсивний документопотік вхідних, вихідних і внутрішніх (службових) документів, тривалість розгляду яких істотно збільшує терміни, а часто і знижує якість виконання робіт;

-   кількість форм звітності зростає;

-   збільшуються кількість і тривалість нарад у керівників різного рівня;

-   оперативність як прийняття, так і виконання рішень низька і має тенденцію до подальшого зниження;

-   виявлення винуватців порушення виконавської дисципліни стає проблематичним і призводить до втрат робочого часу;

-   існує проблема втрати інформації та порушення комерційної таємниці під час паперового документообігу.

Системи автоматизації документообігу, які пропонуються у даний час на рин­ках Росії та України, переважно вітчизняних виробників або інтеграторів зарубіжного програмного забезпечення, зокрема, на платформі Lotus Notes / Domino від компанії IBM. Серед відомих СЕД російських постачальників можна назвати: Дело, БОСС-Референт, CompanyMedia, DIRECTUM, DOCUMENTUM, DocsVision, ЕВФРАТ-Документооборот, Optima-Workflow, LanDocs, МОТИВ, Lotsia PDM Plus. Серед українських розробників можна назвати: Атлас ДОК, Megapolis. Документооборот, ДОК ПРОФ 2.0 і FossDoc, СЕД PS, PayDox [6–8].

Бізнес-рішення, запропоновані користувачам з використанням СЕД, досить різноманітні. Можна виділити декілька їхніх основних категорій:

-   збереження і пошук документів;

-   підтримка роботи канцелярії;

-   маршрутизація і контроль виконання документів;

-   аналітичні звіти;

-   інформаційна безпека;

-   додаткові (специфічні) функції.

Сучасні СЕД, крім модуля керування електронним документообігом, можуть містити значну кількість технічних та інтеграційних рішень, а також і бізнес-рішень (наприклад, СЕД «DIRECTUM» містить понад 50 технічних та інтеграційних рішень і 20 бізнес-рішень).

Кожне бізнес-рішення (модуль) – це програмний продукт, зорієнтований на досягнення заданого бізнес-ефекту під час розв’язання певного бізнес-завдання.

Зокрема, у складі системи «DIRECTUM» (рис.1) виділяють такі три основних складові:

-   платформа, побудована на обов’язкових компонентах системи;

-   модулі системи і технічні рішення;

-   бізнес-рішення [6]. 

Рис. 1. Структура СЕД «DIRECTUM»

Можливості сучасних СЕД уже переступили поріг лише автоматизації документообігу, тому з їхньою допомогою розширилося коло вирішуваних бізнес-завдань, що значно підвищує бізнес-ефект, який досягається від упровадження таких систем.

Можна виділити такі бізнес-завдання, бізнес-рішення та бізнес-ефекти сучасних СЕД, які наведені у табл. 1.

 

Таблиця 1

Сучасні СЕД: бізнес-рішення, бізнес-завдання та бізнес-ефект

№ з/п

Бізнес-рішення

(модуль)

Бізнес-замовник

Вирішувані

бізнес-завдання

Бізнес-ефект,

що досягається

1

2

3

4

5

1

Класичне ді­ло­водство

Служба діловод­ства; секретарі-референти

 

Ведення номенклатури справ, робота з внутріш­ньою / вхідною / вихідною документацією, кон­троль виконання до­ручень / ре­золюцій, кон­троль повернення доку­ментів, формування звіт­ності

Упорядкування роботи з до­­кументами, підвищен­­ня контролю виконан­­ня до­ру­чень / резолюцій, спро­щен­ня під­го­товки звіт­ності, уник­­нен­ня втрат документів, міні­мізація паперових копій документів

2

Міжкорпоратив­ний фінансово-об­ліковий доку­ментообіг

 

Вище керівниц­тво; керівники струк­турних оди­ниць; бухгал­терія; фінан­совий відділ

Скорочення прямих ви­т­рат, забезпечення по­стій­ного доступу співробітників організації до ар­хіву первинних облі­ко­вих до­­ку­ментів, забезпе­чен­ня опе­ративної під­го­товки до податкових і ауди­торських перевірок

Зниження вартості про­це­сів узгодження та під­писання документів, ско­­рочення прямих ви­трат на доставку документів, під­вищення про­зорості вну­­трішніх про­цесів ро­боти

3

Проектний до­ку­ментообіг

 

Вище керівниц­тво; керівники про­ектного офі­су; керівники про­­ек­тів

Дотримання і контроль процедур управління про­ектами, робота з планом проекту, управління ри­зиками проекту, контроль якості та ефективності управління проек­том, створення архіву документів щодо проекту, забезпечення взаємо­дії та комунікацій учасників проекту

Виконання процедур що­до регламентів вчасного управління проектами, зменшення випадків пе­ре­вищення проект­них бю­джетів, збільшення кількості одночасних проектів у керівника проектів

4

Узгодження ра­хунків на оплату

Вище керівниц­тво; фінансовий відділ; до­говірний відділ

Формалізація процесу візування рахунків на оплату і рахунків-фак­тур, введення і реєстрація рахунків, перевірка і узгодження рахунків на оплату, підготовка про­ведення оплати і на­гадування відповідальних про оплату, формування архіву рахунків і організація безпечного і зручного доступу до нього

Спрощення та контроль процесів роботи з рахун­ками, мінімізація ри­зиків невиконання пла­тежів, скорочення часу узгодження платежів, кон­троль витрати лімітів, спрощення контролю до­­тримання регламентів

5

Управління пре­тензіями і позовами

 

Вище керівниц­­тво; юридичний відділ; ке­рівники під­роз­ділів; відділи з об­­ліку дебітор­­­ської та кре­диторської за­бор­гованості

Розробка шаблонів до­кументів щодо претензій та позовів, узгодження вхідних і вихідних претензій та позовів, супутніх доку­мен­тів, управління взаємо­від­носинами з учасниками роботи що­до претензій та позовів, контроль термінів роботи щодо претензій та позовів, автоматична реєс­трація всіх документів щодо претензій та позовів; виконання різних по­шуків, підготовка звіт­но­сті

Скорочення загальної три­­­валості відпрацюван­ня ситуацій компанії щодо претензій та позовів, ско­рочення витрат на судові витрати, спро­щення планування, роз­поділ навантаження між співробітниками, спроще­н­­ня контролю за тер­міном виконання рі­шен­ня суду, прискорення до­ступу до інформації що­до кожної кон­кретної пре­тензійної си­туа­ції

6

Кадрові процеси

 

Вище керівництво; служба уп­равління пер­соналом; служба безпеки; ке­рівники під­роз­ділів

Організація процесу під­бору кадрів, контроль завершення випробувального терміну, організація процесів прийому, звільнення, переведення і призначення персоналу, організація процесів узгодження кадрових до­кументів, узгодження та облік відряджень, створення і підтримка в ак­ту­альному стані на пор­талі компанії електрон­ного до­відника співро­бітників

Скорочення витрат ро­бочого часу на прийом, звільнення, атестацію спів­­робітників, зменшен­ня ризиків утрати кадрових документів, спро­щен­ня формування, актуа­лізації та публікації спис­ку вакансій, оп­тимізація процесів робо­ти з кандидатами і за­криття вакансій, підви­щення швидкості до­с­ту­пу до копій кад­рових до­кументів, підви­щення вну­трішньої без­пе­ки ро­бо­ти з кадровими документами

7

Управління сер­вісом

Керівники під­розділів, ІТ-від­діл; служба під­тримки

Організація прийому, класифікації та управління зверненнями, на­ко­пичення бази знань, управління ІТ-інфра­струк­турою, управління рівнем сервісу

Підвищення ефективності, прозорості та керованості бізнес-проце­са­ми сер­вісу, зниження со­бі­вартості послуг сер­вісу, підвищення лояльності споживачів сервісу

8

Звернення гро­мадян

 

Вище керівниц­тво; віддл по ра­­боті зі зверненнями, служба діловодства

 

Ведення реєстру, реєстрація письмових і усних звернень, контроль ви­ко­нання доручень, орга­нізація відправки відповідей на звернення, фор­мування звітності, нако­пичення історії взає­мо­дії

Спрощення контролю звер­­нень, спрощення під­го­товки звітності

9

Управління взає­модією з клієн­тами

Вище керівництво; відділ про­даж; відділ мар­кетингу; служ­ба безпеки

Формування бізнес-стра­тегії роботи з клієнтами, створення і ведення єди­ної бази організацій та контактних осіб, управління маркетинговими заходами, накопичення та аналіз даних щодо проведених маркетингових заходів для побудови різних звітів

Зручність оперативної ро­боти з поточними і по­тенційними клієнтами, оперативний доступ до інформації про клієнта та історії взаємовідносин з ним у процесі продаж і маркетингових заходів, підтримка пов­ного життєвого циклу продаж

10

Управління до­говорами

 

Вище керівництво; договірний відділ; юри­дич­ний відділ; фі­нан­совий відділ

Підготовка проектів до­го­вірних документів, їх уз­годження відповідно до регламенту, формування лис­­та візування, контроль повноважень, затвердження ЕЦП; кон­троль виконання зобо­в’язань щодо договорів, пошук та аналіз комплек­тів договорів; формуван­ня звітності

Прискорення процесу ук­ладання договорів, ско­ро­чення договірних ри­зи­ків, підвищення кон­тролю ви­к­о­нання дого­вірних зо­бо­в’я­зань, до­три­мання ре­гла­ментів ро­боти щодо дого­ворів, спрощення під­го­товки звітності, швидкий по­шук і надійне зберігання відповідно до прав до­ступу

11

Управління на­радами і засіданнями

 

Вище керівниц­тво; секретарі-ре­ференти; кон­трольно-реві­зій­не уп­рав­ління

Організація та підготовка до нарад, проведення нарад, виконання прий­нятих рішень, формування звітів для аналізу даних щодо стану і ви­конання рішень нарад

Спрощення організації та підготовки до наради, під­вищення якості про­ведення нарад, можливість контролю виконан­ня рішень по про­токолу наради, накопи­чення кор­по­ративної ба­зи знань прийнятих рішень

12

Управління тен­дерами

Вище керівниц­тво; тендерна ко­місія; керівники підрозділів

Ініціація тендера, взаємодія з постачальниками, вибір переможця, створення реєстру про­ведених тендерів та ар­хіву тендерної документації

Прискорення процесу, спрощення підготовки конкурсної документації з використанням шаблонів, забезпечення кон­ку­рентного середовища для постачальників, під­вищення прозорості ви­бо­ру постачальників і ді­яль­­­ності учасників тен­дерного процесу, жорст­кий контроль над усім процесом, збільшення «про­пускної здатності» тен­дерних комі­сій без збільшення їхньої кількості, швидкий доступ до всієї необхідної інформації що­до тендерів

13

Управління про­ектами

 

Вище керівниц­тво; керівники проек­тного офісу

Накопичення корпоративної та супровідної інформації про всі про­ек­ти; розмежування прав доступу до проектів; аналітика проектної діяль­ності компанії; побудова структури проектів; ав­то­матизація процесу пла­нування; скорочення тер­мінів і вартості розробки проектно-кошторисної до­кументації, підвищен­ня якості розроблюваної документації та поліпшен­ня ефективності ви­ко­рис­тання колишніх на­працю­вань, зниження ри­зиків зриву термінів ви­пуску і узгодження проек­тно-кош­­торисних доку­мен­­тів, досягнення рівно­мі­рності завантаження пер­­со­налу інжинірингових ком­па­ній

Підвищення якості пла­нування проектів, забез­печення контролю тер­мі­нів етапів проекту, під­вищення виконавської дисципліни виконав­ців; підвищення детальності опрацювання ка­лен­дарно-мережевих гра­фіків без збільшення чисельності персоналу планово-виробничих підрозділів, скорочення тер­мі­нів виконання проектів, зниження ймовірності зри­ву планових термінів, поліпшення контролю і планування, скорочення втрат і спо­тво­рень під час інформацій­ного обміну, зменшення помилок, викликаних по­ру­шеннями прий­нятої тех­нології роботи

14

Фінансовий ар­хів

Вище керівниц­тво; юридичний відділ; до­говір­ний від­діл; фі­нан­совий відділ

Підготовка до податкових і аудиторських пере­вірок, підтримка позаофісного зберігання па­перових ори­гіналів до­ку­ментів, звір­ки опера­цій щодо первинних до­кументів, ве­ден­ня діяль­ності щодо претензій

Скорочення трудомісткості підготовки до по­даткових перевірок та ризику несвоєчасного на­дання документів для пере­вірки, скорочення ча­су обробки претензій, ведення історії фінансових відносин з контрагентами, скорочення втрат оригіналів документів, скорочення виїмок ори­гі­налів документів

15

Електронний ар­хів документів дня для банків

Вище керівниц­тво; служба ді­ло­водства; уп­рав­лін­ня креди­ту­ван­ням і ін­вести­ціями; уп­равління роз­дріб­ним біз­не­­сом; управ­лін­ня казна­чей­сь­ки­ми опера­ція­ми; уп­рав­ління ва­лют­­ни­ми опера­ці­ями і між­на­­род­­ними роз­ра­хун­ка­ми

Підготовка до аудиторських перевірок, реєстрація та ведення електронного архіву доку­мен­­тів дня (зберігання документів в електрон­ному архіві з єдиною точкою доступу до них, оперативний пошук зра­з­ків документів за реквізитами в оперативному і архівному сховищах)

Скорочення трудомісткості підготовки до ау­ди­торських перевірок, ско­рочення витрат часу на узгодження, архівування та доступ до до­кументів дня, скорочення кількості запитів за дорученнями підрозділів, контроль повернення виданих документів дня, скорочення архівних площ, підвищення внутрішньої безпеки ро­боти з документами дня

16

Управління якіс­тю

Вище керівниц­тво; представни­ки керівництва з якості; вну­трішні ауди­тори; ке­рівники під­роз­ділів

 

Управління внутрішніми аудитами, управління невідповідностями, управління коригувальними та запобіжними діями, управління зауваженнями і рекламаціями, аналіз з боку керівництва

Повне задоволення ви­мог стандарту ISO 9001:2008, дотримання регламентів обов’язкових документованих процедур в ав­то­матичному режимі, пере­­ведення всіх необхідних документів і за­писів в елек­тронну фор­му, підвищення якості роботи співро­бітників

Джерело: складено автором на основі [7].

 

Усі названі вище в таблиці бізнес-рішення, на думку їхніх розробників, допов­нюють одне одного, що дозволяє, зрештою, упроваджувати їх послідовно і вибудовувати інформаційну систему різної складності. Але кожне бізнес-рішення розроблюється, зазвичай, під конкретне бізнес-завдання і спрямоване на досягнення певного позитивного результату (бізнес-ефекту).

Розглянемо один із запропонованих розробниками СЕД модулів і покажемо більш детально бізнес-ефект від його упровадження на підприємстві – «Управління договорами».

Управління договорами – це спеціалізоване бізнес-рішення, створене для побудови ефективної роботи з договорами всіх співробітників. За статистикою, від 10 до 25 % документів в організації – це договірні документи: договори, додатки до договорів (наприклад, специфікації, план-графіки), додаткові угоди, протоколи розбіжностей і протоколи узгодження розбіжностей, вхідні рахунки на оплату, акти і додатки до них. Очевидно, що договірна робота є основою ведення будь-якого бізнесу. Від того, наскільки ефективно вона побудована, значною мірою залежать конкурентоспроможність та імідж організації. Основне завдання за впровадження бізнес-рішення – не просто автоматизувати процес управління договорами, а, використовуючи досвід і кращі практики, визначити найоптималь­ніший варіант роботи для конкретної організації, регламентувати бізнес-процеси і провести впровадження технічного рішення. Цей модуль покликаний зробити всі етапи роботи з договірними документами прозорими, керованими і контрольованими.

Для об’єктивної оцінки бізнес-ефекту процесу управління договорами в організації за впровадження бізнес-рішення «Управління договорами» [7] можна виділити спеціальні показники бізнес-ефекту, показані у табл. 2.

За впровадження модуля «Управління договорами» також слід звернути увагу на зменшення кількості зафіксованих інцидентів, пов’язаних з договорами (виникнення судових розглядів, спорів сторін, договірних штрафів, утрати конфіденційної інформації тощо), скорочуються трудомісткість оформлення договір­ного документа за корпоративними шаблонами, середня кількість ітерацій узгодження договірного документа в одному підрозділі; витрати на матеріали (папір, картриджі та інші).

 

Таблиця 2

Показники бізнес-ефекту за впровадження бізнес-рішення «Управління договорами»

Показники бізнес-ефекту

Типовий результат після упровадження

Середня тривалість підготовки та узгодженості договірного документа, роб. год.

Скорочення у 4–6 разів

Відсоток вчасно узгоджених договорів у юридичному відділі,

 % від загальної кількості

Збільшення у 2–2,5 разу

Середня тривалість пошуку досьє договору співробітником, роб. год

Скорочення у 8–10 разів

Трудоємність виконання робіт щодо договору на етапі реєстрації,

людино-год.

Скорочення у 1,5–2 рази

 

Значна кількість бізнес-рішень СЕД ускладнює вибір системи з багатьох, що існують на ринку. Повна функціональність (або повний набір бізнес-рішень) сучасних СЕД може рекомендуватися тільки великим корпоративним клієнтам або державним органам, але не буде повністю затребувана, наприклад, клієнтами від малого та середнього бізнесу. Для невеликих компаній найважливішим під час вибору СЕД є вартість системи, тому вони можуть погодитися зі значним звуженням функціональних можливостей. Представники середніх і великих підприємств мають зосереджуватися на необхідних підприємству можливостях системи і властивостях використовуваної платформи. Значна перевага повинна надаватися постачальникам, які пропонують модульний принцип ліцензування системи: можливість вибору модулів, які призначені для вирішення тільки тих завдань, які виникають на підприємстві. Наприклад, системи на базі Lotus Notes / Domino за рахунок особливостей архітектури платформи Lotus забезпечують модульність «за замовчуванням». Але й серед вітчизняних розробок є СЕД, що реалізують свої функції, ліцензовані за модульним принципом. Так, зокрема, система FossDoc представлена низкою продуктів, що є набором модулів для вирішення певних задач документообігу та управління бізнес-процесами. Аналогічно ліцензуються системи DIRECTUM, LanDocs та ін. [6–8]. Варто також звернути увагу на можливість додаткового нарощування функцій системи за подальшої експлуатації.

Підкреслимо, що на сьогодні існує практика впровадження на підприємстві не одного, а відразу декількох пакетів. Цей факт пояснюється тим, що жоден з пакетів не володіє достатньою функціональною повнотою, тобто системи не пропонують комплексного підходу для автоматизації роботи з документами, а є виключно нішевими пропозиціями, зорієнтованими на рішення лише певного класу завдань електронного документообігу. Наслідком упровадження на підприємстві декількох інформаційних систем є надмірна кількість інформаційних потоків. Надмірність вимагає невиправданого споживання дорогих інформаційних технологічних і людських ресурсів [6].

Таким чином, під час вибору СЕД споживачам доводиться шукати компро­міс­не рішення, що максимально задовольняє такі критерії:

-   забезпечення необхідної функціональності з можливістю подальшого розширення системи;

-   мінімальна сукупна вартість володіння і швидка окупність системи;

-   достатній рівень технічної підтримки;

-      виробник, що позитивно зарекомендував себе, з реальними упровадженими СЕД;

-   урахування вітчизняної законодавчої бази;

-   суб’єктивні переваги замовника.

Під час вибору СЕД для державних структур актуальна проблема відповід­ності системи законодавчій і нормативній базам України. Зокрема, провайдери електронного цифрового підпису, що використовується в СЕД, повинні бути сертифіковані відповідними державними органами.

Для українських державних структур важливим моментом є повна україномовна локалізація, як для користувача інтерфейсів, так і документації, включаючи можливість технічної підтримки державною мовою.

У даний час на ринку програмного забезпечення України широко представлені системи для автоматизації діловодства, документообігу та інших бізнес-процесів підприємств та установ.

Для вибору СЕД для їхнього впровадження на підприємстві необхідно дотримуватися такої схеми: :

-   виконати порівняльний аналіз функціональності СЕД і вобрати ту з них, яка найповніше відповідає вимогам підприємства;

-   оцінити сукупну вартість володіння вобраної системи, зокрема, і вартість програмного забезпечення сторонніх розробників, необхідного для роботи СЕД;

-   вивчити схему ліцензування, запропоновану постачальником СЕД, і вобрати оптимальний для підприємства варіант;

-   ознайомитися з комплексом послуг щодо надання технічної підтримки, оцінити самого постачальника СЕД щодо названих ним упроваджень;

-   за можливості, установити демоверсію системи, вивчити демонстраційні матеріали (відеоролики), запропоновані постачальниками СЕД;

-   виділити бізнес-рішення проаналізованих систем, які є критично важливими з точки зору законодавства, сумісності зі встановленим програмним забезпеченням, зручності роботи співробітників та ін.;

-   після вибору продукту необхідно відпрацювати ті бізнес-процеси, які підлягатимуть автоматизації, провести тестування, виявити всі недоліки та переваги. Ці завдання вирішуються на етапі пілотного проекту, під час якого виби­рається незначна кількість робочих місць, залежно від масштабу організації, на яких упровадиться СЕД. Пілотний проект дозволяє переконатись у відповідності рішення поставленим задачам і отриманню бізнес-ефекту, та, якщо воно не задовольняє всіх вимог, відмовитися від упровадження, не втрачаючи при цьому значних коштів.

Висновки. Таким чином, упровадження системи електронного документообігу на підприємстві сьогодні – норма часу, закономірний елемент розвитку сучасної компанії, можливість вийти на новий рівень ведення бізнесу і досягти результату у вигляді отримання бізнес-ефекту: підвищення продуктивності бізнесу; скорочення витрат і мінімізація ризиків; можливості вибудовувати інфраструктуру управління усім корпоративним контентом, забезпечуючи ведення електронного архіву, узгодження, взаємодії співробітників, як у дрібній або середній компанії, так і у великій територіально розподіленій корпорації, та навіть за межами офісу; прискорення роботи, випередження конкурентів під час прий­няття як оперативних, так і стратегічних рішень; оптимізація внутрішніх процесів підприємства в умовах жорсткої конкуренції.

Бібліографічні посилання

1.      Круковский М. Ю. Критерии эффективности систем электронного документооборота / М. Ю. Круковский // «Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика – 2005» : наук.-практ. конф. – К. : ІПММС НАНУ. – 2005. – С. 107–111.

2.      Круковський М. Ю. Система управления процессами Workflow / М. Ю. Круковский. – К. : Логос, 2006. – 191 c.

3.      Круковський М. Ю. Рішення електронного документообігу / М. Ю. Круковский. – К. : Азимут-Україна, 2006. – 112 с.

4.      Задорожна Н. Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО): навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / Н. Т. Задорожна, К. М. Лавріщева. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 220 с. – Режим доступу : http://www.lib.iitta.gov.ua/61/

5.      Івашко Л. М. Електронний документообіг та його вплив на підвищення якості прийняття управлінських рішень / Л. М. Івашко, С. Г. Діордіца // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : тези доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф. – форуму молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід», 24–26 жовтня 2013 року, Тернопіль, ТНТУ ім. Пулюя ; відпов. ред. Р. М. Рогатинський. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. Пулюя, 2013. – С. 114–115.

6.      Горовой А. Выбор системы электронного документооборота [Електронний ресурс] / А. Горовой / ФОСС-Он-Лайн. – Режим доступу : http://www.fossdoc.ru/vybor-sed

7.      Бизнес-решения на базе DIRECTUM [Електронний ресурс] / Официальный сайт DIRECTUM. – Режим доступу : http://www.directum.ru/2831233.aspx

8.      Електронний документообіг PayDox [Електронний ресурс] / Официальный сайт PayDox. Электронный документооборот и совместная работа. – Режим доступу : http://www.paydox.ru

Надійшла до редколегії 27.11.2013