УДК 338.312

А. А. Смаглюк1

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ

В УКРАЇНІ

Проаналізовано динаміку продуктивності капіталу в Україні за видами економічної діяль­ності і визначено комплекс завдань для досягнення стійкого економічного зростання Ук­раїни та зміцнення її конкурентоспроможності.

Ключові слова: продуктивність капіталу, валова додана вартість, вартість основного капіталу, спо­жи­вання основного капіталу, валове нагромадження основного капіталу, інвестиції в основний капітал.

Проанализирована динамика производительности капитала в Украине по видам эко­но­мической деятельности и определен комплекс задач для достижения устойчивого экономи­ческого роста Украины и укрепления ее конкурентоспособности.

Ключевые слова: производительность капитала, валовая добавленная стоимость, стоимость основного капитала, потребление основного капитала, валовое накопление основного капитала, инвестиции в основной капитал.

The article analyzes the dynamics of the productivity of capital in Ukraine by economic activity and defined set of objectives to achieve sustainable economic growth in Ukraine and to strengthen its competitiveness.

Keywords: productivity of capital, gross value added, cost of capital, consumption of fixed capital, gross fixed capital investment in fixed assets.

Сформовані останніми десятиріччями процеси реструктуризації світової еко­номіки, що супроводжуються виникненням нових центрів зростання з перс­пек­тивою зміни світових лідерів, ставлять перед усіма країнами нові завдання. Їхня сутність зводиться до чіткого визначення проблем та перспектив розвитку, недоліків та конкурентних переваг із тим, аби усвідомити, яке місце країна може посісти в новій світовій економічній системі і що для цього необхідно зробити [1, c. 5].

Сучасне суспільство, за умови вичерпаності екстенсивних факторів вироб­ництва, потребує оптимізації використання виробничих ресурсів [2].

В останнє десятиліття теоретичні і практичні аспекти продуктивності вироб­ни­чих ресурсів в Україні знайшли відображення в працях О. Сологуб, БДани­ли­шина, В. Беседіна, І. Бондар, А. Голодець, Є. Заблоцького, Б. Литвина, ЄМниха, А. Ревенка, І. Лубчука, І. Могілат [1], Н. Горшкової [1], С. Коже­мя­кі­ної, Т. Бурбели [1; 2] та ін.

Але в той час як продуктивність праці є предметом постійних дискусій і до­сліджень, набагато менше уваги приділяється питанню продуктивності капіталу, особливо через вплив цього системного чинника на економічне зростання.

Тому метою даного дослідження є оцінка ефективності використання капі­та­лу в Україні за видами економічної діяльності та визначення основних про­блем, на­прямів і шляхів формування ефективної економічної стратегії, адекватної можли­востям та потребам сучасного етапу розвитку національної економіки України задля досягнення стійкого економічного зростання.

За методологією Держкомстату України капітал (основні засоби) – це мате­ріаль­ні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очі­­куваний строк корисного застосування (експлуатації) яких більший від од­ного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [3].

Технічний стан основних засобів та частка їхньої активної частини в струк­турі визначають темпи розвитку суспільного виробництва та його економічну ефективність.

Протягом 2000–2010 рр. національна економіка прогресувала темпами, що бу­­­ли одними з найвищих у світі і в середньому за рік становили 7,7 %. У цілому за 2000–2010 рр. ВВП України збільшився на 84,5 %, а фізичний обсяг основних засобів на 87,5 % [4]. Хоча якщо із загального обсягу основних засобів, задіяних в економіці України, у 2000 р. в промисловості використовувалися понад 34,4 %, то у 2010 р. маємо суттєве зниження коефіцієнта концентрації до 16,6 %. Значно знизилась питома вага основних засобів у сільському господарстві: з 11,7 % у 2000 р. до 1,7 % у 2010 р., у будівництві відповідно з 1,9 % до 0,9 %, торгівлі – із 2,4 % у 2000 р. і 3,7 % у 2007р. до 1,6 % у 2010 р. Тільки у ВЕД «Діяльність транспорту та зв’язку» частка основних засобів у 2010 р. зросла до 57,4 % (проти 13,7 % у 2000 р.) [5].

Збільшенню фізичного обсягу основних засобів сприяло перевищення рівня оновлення основних засобів проти рівня їх ліквідації. Так, індекс оновлення ос­нов­них засобів у 2010 р. становив 1,84 % проти індексу ліквідації – 0,26 % і за­галь­ного індексу основних засобів – 102,3 % [5, с. 90,93]. Оновлення основних засобів значною мірою залежить від інвестицій в основний капітал. У 2010 р. ін­декс інвестицій в основний капітал порівняно з попереднім періодом становив 99,4 % проти 129,8 % у докризовому 2007 р. і 131,3 % у 2003р. [5, с. 205]. Тобто існуючі темпи оновлення основних засобів не дозволяють припинити процес їх старіння. Ступінь зношеності основних засобів у 2010 р. становив 74,9 % проти 49,0 % у 2005 р. та 43,7 % у 2000 р. Найбільш зношені основні засоби станом на 2010 р. у діяльності транспорту та зв’язку – 94,4 %.

Вищепредставлене дає підстави зробити висновок, що суттєвими проблемами для ефективності виробництва в Україні є не лише недостатні темпи інвестицій в основні засоби, а також і перевантаження господарської діяльності зношеними засобами виробництва, маса яких продовжує зростати.

Витрати капіталу являють собою внесок капіталу у виробництво. Вони визна­чаються розрахунковим шляхом. Для аналізу продуктивності капіталу України було застосовано індексний метод, тобто продуктивність капіталу була розра­хо­вана як відношення темпів зростання ВВП до темпів підвищення вартості ос­новних засобів.

В Україні продуктивність капіталу у 2010 р. (101,9 %) порівняно з 2001 р. (106,7 %) зменшилась на 4,8 в. п.


Таблиця 1

Вихідні дані для розрахунку продуктивності капіталу [4; 5],

% до попереднього року

Показники

Роки

2000

2001

2003

2007

2010

ВВП, індекс зростання/зни­ження

105,9

109,2

109,6

107,9

104,2

Індекс зростання/зниження основних засо­бів

101,0

102,4

103,3

106,1

102,3

Індекс інвестицій в основний капітал

114,4

120,8

131,3

129,8

99,4

Продуктивність капіталу

104,9

106,7

106,1

101,7

101,9


Для оцінки продуктивності капіталу використовують показники, які ви­зна­чають обсяг ВДВ або випуску продукції: а) на 1 грн вартості основних засобів (ВОЗ); б) на 1 грн споживання основного капіталу (СОК); в) на 1 грн валового нагромадження основного капіталу (ВНОК).

Дані табл. 2 свідчать про низький рівень продуктивності капіталу. Так, кожна грив­ня, що авансована в основні засоби у 2010 р., виробляла всього 14,4 коп. валової доданої вартості (ВДВ), що недостатньо для забез­пе­чення зростання виробництва. Тоді як, наприклад, у 2001 р. ця сума ста­но­вила 19,7 коп., а у 2007 р. – 31,0 коп.


Таблиця 2

Динаміка показників продуктивності капіталу в Україні за 2001–2010 рр. [4; 5]

Роки

Валова додана

вартість (ВДВ),

млн грн

Вартість основ­ного капіталу (ВОЗ),

млн грн

Спожи­вання основного капіталу (СОК),

млн грн

Ступінь зноше­ності, %

Валове нагрома­дження основного капіталу (ВНОК)

у фактич­них цінах

Продуктивність капіталу,

грн / на 1 грн

ВДВ/

ВОЗ

ВДВ/

СОК

ВДВ/

ВНОК

2001

180490

915477

34303

45,0

40211

0,197

5,26

4,49

2003

240217

1026163

38885

48,0

55075

0,234

6,18

4,36

2007

634794

2047364

73071

52,6

198348

0,310

8,69

3,20

2010

954159

6648861

107204

74,9

195927

0,144

8,90

4,87


До показників, що визначають продуктивність капіталу, відносять та­кож рі­вень споживання основного капіталу і валове нагромадження ос­нов­ного капі­талу.

Споживання основного капіталу (СОК) визначає споживання впродовж звіт­ного періоду поточної вартості основних засобів унаслідок їх мо­раль­ної та фі­зич­ноі зношеності. Так, у 2001 р. на кожну гривню аморти­заційних відрахувань (спожитого основного капіталу) припадало 5,26 грн ВДВ, у 2007 р. – 8,69 грн, у 2010 р. – 8,90 грн, що свідчить про досить високий рівень зношеності ос­нов­них засобів.

Валове нагромадження основного капіталу – це приріст нефінансових акти­вів, які протягом тривалого часу використовуються в процесі вироб­ництва. До його складу включається приріст виробленого основного капі­та­лу, поліпшення існуючого капіталу і невиробничих активів, витрати, пов’язані з передачею прав власності на невиробничі активи. Так, якщо у 2001 р. на кожну 1 грн, авансовану у ВНОК, припадало 4,49 грн ВДВ, то у 2007 р. цей показник зменшився на 28,7 % і становив 3,20 грн, а у 2010 р. хоч і збільшився на 8,5 % і становив 4,87 грн, але свідчить про досить низь­кий рівень інвестиційної діяльності.

Для більш детального аналізу зупинимося на характеристиці продук­тивності капіталу за шестисекторною моделлю видів економічної діяль­ності.


Таблиця 3

Темпи зростання/падіння продуктивності капіталу [4; 5],

% до попереднього року

Показники

Роки

Індекс зростання

(2001 р. = 100 %)

2001

2003

2007

2010


Сільське, рибне та лісове госпо­дар­ст­во

110,3

88,2

89,0

92,9

84,2

Промисловість:

111,4

112,4

101,9

108,0

96,9

Добувна промисловість

99,1

101,9

96,5

97,6

98,5

Переробна промисловість

114,7

114,1

102,5

111,1

96,9

Будівництво

101,6

121,4

96,6

95,4

93,9

Торгівля, готелі та ресторани, тран­спорт

105,4

108,5

101,7

101,0

95,8

Фінансова діяльність

102,6

124,2

101,7

91,1

88,8

Інші послуги

104,7

109,6

105,8

94,0

89,8

Як показують дані табл. 3, найвищій рівень продуктивності капіталу в Ук­раїні у 2010 р. та його підвищення з 2007 р. спостерігаються в другій групі – про­мисловості. При цьому дослідження продуктивності капіталу за видами промислової діяльності показує, що в добувній промисловості та у виробництві електроенергії, газу й води, галузях, які можна назвати обслуговуючими, що не належать до видів економічної діяльності з високою часткою доданої вартості у ви­пуску (за винятком виробництва електроенергії), рівень продуктивності капіталу був і залишається нижчим, ніж у переробній промисловості. У 2010 р. продуктивність капіталу в переробній промисловості становила 111,1 %, тоді як у добувній – 97,6 %.

У сфері послуг найвищій рівень продуктивності капіталу має група ВЕД – тор­гівля, готелі, ресторани та транспорт: 101 %, з яких діяльність транспорту та зв’язку – 104,2 % Найнижчий рівень продуктивності капіталу традиційно протягом 2003–2010 рр. мають сільське, рибне та лісове господарства. Галузі економічної діяльності, такі як фінансова діяльність та інші послуги, мали від’єм­ну продуктивність із кризового 2008 р. і в 2010 р. становили 91,1 % і 94 %. Зокрема, операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям у 2010 р. мають продуктивність капіталу – 96,6 %, охорона здо­ров’я – 96,4 %, освіта – 98,7 %. При цьому із загального обсягу інвестицій в ос­новний капітал у 2010 р. 21,7 % вкладено саме в операції з нерухомим майном, а в освіту, охорону здоров’я, сільське, рибне та лісове господарства, при майже од­на­ковому з вищезазначеними операціями рівні продуктивності капіталу, тільки відповідно 1,1 %, 1,6 % і 7,2 % загального обсягу інвестицій.

В українській економіці, яка протягом 2000–2010 рр. демонструвала пози­тив­ну динаміку, водночас спостерігалися ознаки порушення макроекономічної рів­новаги, оскільки зростання не зумовлювалося стабільними довгостроковими фак­торами. Економічне зростання було не результатом системних внутрішніх ре­форм, а зумовлювалося в основному дією сприятливих чинників як зов­ніш­ньо­го, так і внутрішнього походження. Підставою для такого твердження є над­ви­сока хвильоподібна траєкторія макроекономічної динаміки, яка не демонструє чітко окресленої домінанти розвитку, оскільки щорічні темпи приросту ВВП ко­ли­валися від 5,2 % у 2002 р. до 12,1 % у 2004 р. Найбільшого спаду за останні 16 ро­ків економіка країни зазнала у 2009 р. – 85,2 %. У 2004 р. відбувся перекіс у роз­по­ді­лі доходів на користь населення: по-перше, обумовив потужне підвищення споживчого попиту, а по-друге ­– негативно позначився на нагромадженні ресур­сів для майбутнього розвитку; крім того, інвестиції в основний капітал зростали нижчими темпами, аніж доходи населення, що й зумовило значне уповільнення загальекономічної динаміки (рис.).

Загальна проблема української економіки – диспропорційний нераціональний розподіл ресурсів, спрямований на короткострокове одержання доходу, як на­слі­док неефективна міжнародна спеціалізація, залежність національної економіки від коньюнктури світових товарних та фінансових ринків, що обумовила високу вразливість макроекономічної стабільності.

На основі проведеного дослідження робимо висновок, що в Україні дуже низь­ка продуктивність основних засобів. Основними чинниками низької продук­тив­нос­ті капіталу в Україні можна вважати такі: висока зношеність основних засо­бів і низька оновлюваність унаслідок недосконалої амортизаційної та облікової по­лі­тики, нераціональний розподіл ресурсів, низька інвестиційна та інноваційна актив­ність, неефективна управлінська та маркетингова діяльність, висока енер­го­за­лежність, зневага до технологічної модернізації та ін.


Рис. Динаміка ВВП, реального наявного доходу та інвестицій в основний капітал

у 2000–2010 рр. , % до 1990 р. [4]


На нашу думку, в основі можливого вирішення проблеми економічного зро­с­тання – довгострокова політика розвитку конкурентоспроможності, яка має вклю­чати до себе:

Зазначені напрями можуть бути реалізовані за допомогою таких заходів:

Головним напрямом підвищення ефективності виробництва повинні стати ма­те­ріалозберігаючі та енергозберігаючі напрями розвитку економіки та побу­до­ва єдиної амортизаційної політики у сфері господарської діяльності та опо­дат­кування.

Бібліографічні посилання

  1. Аналітичний звіт «Потенціал України та його реалізація» / Т. Бурбела, В. Войтенко ; Мі­ністерство економіки України, Міністерство фінансів України та Національний банк України. – К., 2008. – 109 с.

  2. Бурбела Т. Н. Оцінка ефективності формування виробничого капіталу України [Елек­тронний ресурс] / Т. Н. Бурбела. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ eui/2010_2/ 10btnvku.pdf.

  3. Тимчасова методика розрахунку індексів основних засобів за первісною (перео­ці­не­ною) вартістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

  4. Статистичний щорічник України за 2010 рік ; Держкомстат України. – К., 2011. – 559 с.

  5. Статистичний збірник «Основні засоби України за 2000–2010 роки» ; Держкомстат Ук­раїни. – К., 2012. – 286 с.

  6. Валовий внутрішній продукт і валове нагромадження основного капіталу у США, Ні­меч­чині і Японії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/statistics/search_database.

  7. Capital Productivity, McKinsey Global Institute, Washington, DC, June 1996.

  8. Модернизация российской экономики: структурный потенциал / отв. ред. Н. И. Ива­нова; науч. рук. Ю. В. Куренков. – М. : ИМЭМО РАН, 2010. – 228 с.

Надійшла до редколегії 25.02.2013 р.

1© Смаглюк А. А., 2013