УДК 631.16:658.155

Т. В. Гринько, С. А. Єфімова1

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

ТА РЕЗЕРВИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Виділено системні проблеми, що знижують економічну ефективність виробництва мо­ло­ка в Україні; розроблено й обґрунтовано авторський метод комплексної оцінки економічної ефективності виробництва молока у сучасних умовах, який включає в себе кількісну і якісну оцінку.

Ключові слова: виробництво, економічна ефективність, інтегральний показник.

Выделены системные проблемы, снижающие экономическую эффективность произ­вод­ства молока в Украине; разработан и обоснован авторский метод относительно комплексной оценки экономической эффективности производства молока в современных условиях, ко­торый включает в себя количественную и качественную оценку.

Ключевые слова: производство, экономическая эффективность, интегральный показатель.

System problems, reducing economic efficiency, productions of milk in Ukraine, are selected in the article; developed and grounded author method in relation to the complex estimation of economic efficiency of production of milk in modern terms, which plugs in itself a quantitative and high-quality estimation.

Keywords: production, economic efficiency, integral index.

Економічна криза в Україні негативно вплинула на сільськогосподарське ви­роб­ництво. У наш час відбувається стійке скорочення обсягів виробництва мо­ло­­ка через зменшення поголів’я великої рогатої худоби та зниження обсягів надоїв. Сучасні молокопереробні підприємства «навчилися» виготовляти моло­ко­продукти майже без молока, що не є стимулюючим фактором для його ви­робництва з високою якістю [2]. Отже, молочне скотарство перетворилось із рентабельної на збиткову галузь.

Вирішенню проблеми економічної ефективності виробництва і переробки тва­ринницької продукції присвячена велика кількість робіт таких учених, як П. Г. Дубінова, М. П. Коржинський, В. І. Криворучко, В. І. Бойко, О. М. Они­щен­ко, Л. В. Шепотько, П. М. Семиусова, В. Я. Олійник, П. П. Борщевський, В. Г. Галанець, О. Ф. Стасів та інших.

У них висвітлені технологічні та організаційно-економічні аспекти вироб­ниц­тва і переробки тваринницької продукції. Проте вони недостатньо повно ви­світ­люють проблему комплексного оцінювання економічної ефективності вироб­ництва молока у сучасних умовах. Недостатнє дослідження цього питання та його важливість для економічного розвитку і виробничої практики визначають його актуальність.

Метою статті є постановка проблем, що знижують економічну ефективність виробництва молока в Україні, та розробка універсального інтегрального по­каз­ни­­ка для оцінки економічної ефективності виробництва продукції.

Обсяги виробництва молочної продукції залежать від обсягів виробництва мо­­лока та стану тваринництва в країні. За 2007–2010 рр. виробництво молока ско­ротилося на 18 %, до 11,2 млн т, у 2012 р. спостерігається тенденція до збіль­шення поголів’я великої рогатої худоби – на 78,1 тис. голів порівняно із 2011р., у тому числі корів – на 519 тис. голів (табл. 1).

Таблиця 1

Основні показники ринку молока та молочних продуктів в Україні за 20072012 рр. [1]

Показник

Од. виміру

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Поголів’я великої ро­­га­тої худоби

тис. голів

5 491

5 079

4826,7

4494,4

4952,9

5031

у т. ч. корови

тис. голів

3 096

2 856

2736,5

2631,2

2627,9

3 147

Виробництво молока всіх видів

тис. тонн

12 262

11761

11609

11248

11 714

12 287

у т. ч. частка насе­лення

%

81,5

82,2

82,2

80,7

84,3

80,9

Надійшло на пере­робні підприємства

тис. тонн

5 607

6 039

5 406

5457

5 237

5 689

Виробництво молочних продуктів

Молоко оброблене рідке

тис. тонн

863

808

770

822,3

864

820

Масло вершкове

тис. тонн

100

85

75

92,3

104

120

Спреди та суміші

тис. тонн

84

82

72

79,7

71

80

Сир свіжий нефер­мен­тований та сир кисломолочний

тис. тонн

93

92

85

87,2

84

93

Сири жирні

тис. тонн

246

236

228

224

217

274

Продукти кисло­мо­лочні

тис. тонн

533

532

492

497

499

524

Споживання молока та молочних продуктів

на 1 особу

л/рік.

221

216

210

206

232

227

на 1 особу у пере­рахунку на молоко

л/рік.

213

208

202

200

223

217


Випереджання темпів скорочення поголів’я у порівнянні зі зменшенням виробництва молока пов’язане з тим, що ліквідується у першу чергу найменш продуктивне стадо. До середини 2008 р. суттєво зростали ціни на зернові куль­тури, що виражалося у подорожчанні комбікормів, витрати на які переважають у структурі витрат на утримання великої рогатої худоби. При цьому реаліза­ційні ціни на худобу живою вагою залишалися на постійному рівні, оскільки конку­рен­цію продукції тваринницьких ферм становило імпортоване м’ясо. Че­рез подорож­чання утримання скорочується і виробництво молока.

На основі досліджень були виділені системні проблеми, що знижують еконо­мічну ефективність виробництва молока в Україні, зокрема:

Вищезазначені проблеми не лише знижують економічну ефективність вироб­ництва молока, а й стримують інвестиції в молочну галузь у цілому, що мають довший (у порівнянні зі свинарством та рослинництвом) термін окупності.

Таким чином, постає актуальне питання кількісного визначення економічної ефективності виробництва молока, що може бути застосоване для підприємств галузі та їхніх об’єднань, виробників молока у розрізі територіального роз­поділу та загальнодержавного рівня ефективності в цілому. Такий метод доз­волить кількісно оцінити рівень економічної ефективності сільськогос­по­дар­ського підприємства, що займається виробництвом молока, за умов ринкових відносин, а також звернути увагу на необхідність вживання відповідних заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємств.

Даний підхід може бути методичною основою для цільового фінансування підприємств при розробці Державної цільової програми підтримки молочної галузі, враховуючи доцільність збільшення їх частки щодо підвищення еконо­мічної ефективності сільського господарства і суспільного виробництва в цілому [2].

Метод включає до себе критеріальні напрями, що можуть бути описані сис­темою істотних показників, а також інтегральний показник економічної ефек­­тивності підприємства (рис. 1).

На нашу думку, економічну ефективність сільськогосподарського під­приємс­тва, що займається виробництвом молока, доцільно визначати за певними озна­ками, які можливо оцінити кількісно (наприклад, за допомогою експертних методів).

За результатами визначення показників здійснюється розрахунок інтеграль­ного показника економічної ефективності за формулами (1) та (2):

, (1)

, (2)

Ki=[0;10], di=[0;1], КЕФj=[0;10], E=[0;10], i=[1;n], j=[1;m],

де E – інтегральний показник ефективності виробництва молока; КЕФj – j-та скла­дова ефективності виробництва молока; K – бальна оцінка одиничного (част­кового) i-го показника j-ї складової ефективності виробництва молока; d– пи­тома вага значимості і-го показника j-ї складової ефективності виробництва молока; i – по­­казник ефективності виробництва молока; j – складова ефективності вироб­ниц­тва молока; n – кількість одиничних i-х показників j-ї складової ефективності виробництва молока; m – кількість j-тих складових ефективності виробництва молока.


Рис. 1. Складові інтегрального показника економічної ефективності сільськогосподарського підприємства, що займається виробництвом молока


Отримані значення інтегрального показника економічної ефективності під­приєм­с­тва виробничої сфери порівнюються за шкалою, що наведена в табл. 2.

Таблиця 2

Шкала оцінювання сільськогосподарських підприємств

5<Е10

відмінно

0 <Е5

задовільно

Е=0

незадовільно


Оцінка «відмінно» вказує на те, що ефективність виробництва і реалізації молока на підприємствах висока, що усі показники знаходяться на високому рівні; оцінка «добре» свідчить про відповідність усіх критеріїв нормі та про досить ефективну роботу підприємства; оцінка «задовільно» – підприємство в своїй роботі допускає значні недоліки та помилки щодо системи виробництва та реалізації, потрібний перегляд основної програми підприємства; оцінка «не­за­довільно» – підприємство працює неефективно і слід розробити стратегію під­вищення існуючого виробництва або закрити підприємство.

Динаміку ефективності виробництва молока з урахуванням бальної оцінки кожної складової можна оцінити, аналізуючи діаграму ефективності на рис. 2.

Сукупність вимірників ефективності варто об’єднати у дві групи: кількісні та якісні.

Крім того, для визначення ефективності виробництва молока можна засто­су­вати оцінку ефективності за допомогою матриці. Інтегрований факторний показ­ник кожного з показників підприємств характеризуює ефективність виробництва молока.

Графічний спосіб визначення рівня ефективності підприємства полягає у по­будові багатокутника ефективності на відповідній діаграмі (рис. 2).


Рис. 2. Багатокутник ефективності виробництва молока


Підприємству, що має найбільший рівень ефективності, відповідатиме багатокутник із максимальною площею, яку обчислюють за формулою

Si = , (3)

де aі – значення n-го факторного показника ефективності виробництва молока на підприємстві; і – фактор ефективності виробництва молока на даному під­приєм­стві, і= [1,..., n].

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що розроблений підхід до оці­нювання ефективності виробництва молока дає можливість наочно оцінити стан ефективності підприємства, порівняти його з конкурентами, отримати ієрархію їх конкурентних статусів тощо.

Бібліографічні посилання

  1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

  2. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року [Елек­тронний ресурс]. – Режим доступу : http:/www.reformy.lg.ua/agrarian/apk-laws/ 133-derzhavna-clova-programa-rozvitku-ukrayinskogo-sela-na-perod-do-2015-roku.html.

  3. Галанець В. Г. Економічна оцінка та перспективи розвитку форм господарювання в сільському господарстві Львівської області : монограф. / В. Г. Галанець, О. Ф. Ста­сів. – Львів : Прес-Експрес-Львів, 2005. – 166 с.

  4. Лозинська І. В. Контроль якості продукції тваринництва в контексті підвищення конкурентоздатності вітчизняного товаровиробника / І. В. Лозинська // Економіка і ме­неджмент. 2012. –№ 3 (51). – С. 15.

  5. Рибак Л. Х. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва молока / Л. Х. Рибак. – К. : Наук. вісн. НАУ. 1999. № 18.– С. 123–125.

  6. Одінцов О. М. Ринкова еволюція розвитку молокопродуктового підкомплексу Ук­раїни / О. М. Одінцов, М. В. Калінчик // Агроінком. – 2005. – № 9–10. – С. 6–10.

  7. Костюк О. Д. Сучасний стан ринку молока та молочної продукції в Україні / О. Д. Ко­с­тюк // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Сер. «Економічні науки». – 2006. – № 4 (38). – С. 270–273.

Надійшла до редколегії 07.02.2013 р.

1© Гринько Т. В., Єфімова С. А., 2013