УДК 658.155.2

Н. М. Бондаренко, К. Р. Кобиляцька1

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ПРИБУТОК» І «ЗБИТОК»

Розкрито сутність понять «прибуток» і «збиток» у нормативних джерелах. Подано кри­тич­ний огляд існуючих у фаховій літературі підходів до визначення зазначених понять, що дає можливість уточнити їх суть.

Ключові слова: прибуток, збиток, сутність.

Раскрыта сущность понятий «прибыль» и «убыток» в нормативных источниках. Пред­ставлен критический обзор существующих в профессиональной литературе подходов к опре­делению указанных понятий, что дает возможность уточнить их суть.

Ключевые слова: прибыль, убыток, сущность.

The article explores the meaning of profit and loss in the normative literature. Presents a criti­cal review of existing literature in professional approaches to the definition of these concepts, which gives an opportunity to clarify their nature.

Keywords: profit, loss, substance.

Закономірно, що основним економічним чинником, який значною мірою ви­значає прибутковість підприємства, є фінансовий результат. При цьому фінан­совий результат виступає тим комплексним показником, який узагальнює всі результати виробничо-господарської діяльності підприємства та визначає її ефек­­тивність [1].

Однією з головних проблем сучасного бухгалтерського обліку стає трак­ту­ван­ня та визначення фінансового результату діяльності підприємства, зокрема та­ких понять, як прибуток і збиток.

Адже правильне трактування прибутку підприємства впливає на висновки господарюючих суб’єктів стосовно їх подальшої економічної діяльності. Від­сут­ність єдиного підходу щодо тлумачення досліджуваних понять у науковій літе­ра­турі та нормативних джерелах призводить до виникнення проблем у керів­ництва підприємства під час прийняття управлінських та інвестиційних рішень. Значна кількість проблем стосовно цих категорій ще не розв’язана і потребує негайного вирішення та розробки науково обґрунтованих рекомендацій.

Дослідженню проблем формування фінансових результатів приділяли увагу вчені В. П. Багров, С. Г. Кручок, Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, І. Ю. Ма­тю­шен­ко, Г. В. Савицька, О. М. Бандурко, С. Ф. Голов, О. В. Лишиленко, М. В. Ку­жель­ний, М. А. Болюх, В. В. Гливенко, В. Г. Швець, А. Г. Загородній, В. С. Лень, М. Г. Чумаченко, В. О. Мец, Н. В.Чабанова, С. В. Мочерний, І. А. Бланк, В. Г. Лін­­ник, Н. М. Ткаченко, Г. Н. Климко, І. П. Ніколаєва, В. В. Сопко та ін. Багато з них зосередили свою увагу, зокрема, на таких поняттях, як «прибуток» та «збиток».

Наукові дослідження з питань сутності фінансових результатів мають велике значення для вдосконалення їх обліку. Актуальність і доцільність обраної теми дослідження підтверджується ще й тим, що на сьогодні не існує єдиної методики формування фінансових результатів.

Метою статті є дослідження і узагальнення різноманітних підходів до ви­зна­чен­ня понять «прибуток» і «збиток» для покращення розуміння цих бух­гал­терських категорій.

Відповідно до мети поставлені такі основні завдання:

дослідити сутність понять «прибуток» і «збиток» у нормативних джерелах;

розглянути та узагальнити підходи різних учених-дослідників до тракту­ван­ня досліджуваних категорій з метою уточнення їх сутності.

Фінансовим результатом підприємства може бути прибуток або збиток. При­буток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-техніч­ного вдосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він є джерелом сплати податків. З урахуванням значення прибутку вся діяль­ність підприємства спрямована на його зростання. Тобто прибуток як економічна категорія відображає дохід, який створений у процесі матеріального вироб­ниц­т­ва в ході підприємницької діяльності. Чим вищий рівень прибутку, тим меншою є потреба в залученні коштів із зовнішніх джерел і тим вищим є рівень самофі­нан­сування розвитку підприємства, забезпечення реалізації стратегічних цілей, підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку. При цьому, на відміну від деяких внутрішніх джерел формування фінансових ресурсів підприємства, прибуток є таким джерелом, яке постійно відтворюється.

Необхідно також зазначити, що прибуток є основним захисним механізмом, який захищає підприємство від загрози банкрутства. Хоча загроза банкрутства існує і в умовах прибуткової діяльності підприємства, але підприємство наба­га­то швидше виходить з кризового стану при високому потенціалі генерування прибутку. За рахунок капіталізації отриманого прибутку може бути швидко збіль­шена частка високоліквідних активів, тобто відновлена платоспроможність; збільшена частка власного капіталу при відповідному зниженні обсягу залу­че­них засобів, тобто підвищена фінансова стійкість; сформовані відповідні резерв­ні фінансові фонди.

Економічний інтерес підприємства знаходить своє узагальнення в обсязі при­бутку, який залишається в розпорядженні підприємства і використовується для вирішення виробничих і соціальних завдань його розвитку. Економічний інтерес робітників підприємства пов’язаний передусім з розміром прибутку, який спря­мо­вується на матеріальне заохочення, соціальні виплати та соціальний розвиток. Власника підприємства цікавить насамперед розмір фондів виплати дивідендів, а отже та частина прибутку, котра пов’язана з виробничим розвитком, а від­по­відно приростом капіталу підприємства.

Отже, прибуток є невід’ємною складовою успішної діяльності підприємства, його розвитку і задоволення потреб як власника підприємства, так і його праців­ників. Тому для правильного управління і використання прибутку дуже важливо розуміти його сутність.

Сучасні українські вчені у галузі бухгалтерського обліку, такі як Ф. Ф. Бу­ти­нець, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, Н. М. Ткаченко, трактують прибуток та збиток від­по­відно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [2], згідно з яким при­буток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійс­не­ні ці витрати.

Окрім П(С)БО, ці поняття розкриваються також у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку, а поняття прибутку зазначено ще й у Податковому Ко­дексі України (ПКУ).

Зміст понять «прибуток» і «збиток», що зазначені в нормативних джерелах, наведено в табл. 1.


Таблиця 1

Визначення понять «прибуток» та «збиток» у нормативних джерелах

Нормативне джерело

Визначення поняття «прибуток»

Визначення поняття «збиток»

Податковий Ко­декс Ук­­­раїни від 02.12.2010 р.

2755-VІ [3]

Прибуток із джерелом походження з України та за її межами – визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду (визначених згід­но зі статтями 135-137 ПКУ) на собівартість реа­­лі­зо­ваних товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного подат­ко­во­го періоду (визначених згідно зі статтями 138-143 ПКУ), з ура­хуванням правил, встановлених стат­тею 152 ПКУ.

П(С)БО 3 «Звіт про фі­­нансові ре­­зуль­тати» [2]

Сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Перевищення суми витрат над сумою до­­­ходу, для отри­ман­­ня якого були здій­­снені ці витрати.

МСБО [4]

Залишкова сума після вирахування витрат (що включає коригування збереження капіталу в ра­зі необхідності) з доходу, а також будь-яка ве­ли­­чи­на, що перевищує суму, необхідну для збе­ре­­жен­ня капіталу на початок періоду

Зменшення еконо­міч­­­них вигод, що за своєю суттю не від­різняється від ін­ших витрат


Із цієї таблиці видно, що трактування досліджуваних понять у нормативних актах відрізняються. Найбільш простими, лаконічними і зрозумілими, на нашу думку, є визначення прибутку і збитку відповідно до П(С)БО. Також слід зазначити, що у ПКУ не згадується таке поняття, як «збиток», а лише про­ти­лежний йому результат.

З бухгалтерської точки зору, прибуток – це позитивний фінансовий результат підприємницької діяльності, який визначається на мікроекономічному рівні за звітний період, характеризується приростом власного капіталу за рахунок пере­ви­щення доходів над понесеними витратами, порядок визнання яких законо­давчо врегульований, науково обґрунтований або самостійно встановлений суб’єктом економічної діяльності.

Збиток є зворотною стороною прибутку. Як зазначено у Великому Тлумач­но­му словнику, збиток можна охарактеризувати як негативну різницю доходу і ви­трат, втрати в результаті певного роду діяльності [5, с. 368].

На сьогоднішній день проблема термінології досліджуваних понять розгля­даєть­ся великою кількістю вчених, а тому в науковій літературі можна зустріти дуже багато трактувань поняття «прибуток»; звісно, кожен автор розглядає його зі своєї точки зору, яка може значною мірою відрізнятися від інших.

Тлумачення понять «прибуток» і «збиток» різними вченими-дослідниками наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Визначення понять «прибуток» та «збиток» з позицій різних авторів

Автор

Визначення поняття «прибуток»

Визначення поняття «збиток»

1

2

3

О. В. Лишиленко [6, с. 14]

Прибуток – це джерело господарських за­собів і від­повідних резервів, збільшення ка­піталу в ре­зуль­таті діяльності та фінан­совий результат.

Прибуток – це різниця між виручкою і ви­тратами, нарахованим податком на прибуток.

В. Г. Швець [7, с. 207]

Прибуток – це джерело господарських за­собів і від­повідних резервів, збільшення ка­піталу в результаті діяльності та фінан­совий результат.

С. В. Мочерний

Прибуток – це сума коштів, на яку дохід під­приємства перевищує витрати [8, с. 57].

Прибуток – перетворена похідна форми до­даткової вартості, яка з кількісного аспекту є різницею між ціною продажу товарів і ви­тратами капіталу на її виробництво [9, с. 397].

Збитки – кошти, які без­поворотно ви­­­тра­че­­ні суб’єк­та­ми гос­по­­да­рювання [8, с. 368].

О. М. Бандурко [10, с. 57]

Прибуток підприємства – це перевищення доходів від його діяльності над сумою ви­дат­ків; він являє собою єдину форму його влас­них нагромаджень.

К. І. Посилаєва [11, с. 86]

Прибуток – частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; частина чис­то­го доходу; гро­шовий вираз вартості реалізо­ваного чистого доходу, основна форма гро­шо­вих накопичень господарського суб’єкта.

Г. В. Савицька [12, с. 263]

Прибуток – це частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва та реалізо­ваного в сфері обігу, який безпосередньо от­ри­­мують підприємства.

С. Г. Кручок [13]

Прибуток – це підсумковий показник, ре­зультат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб’єктів господарювання.

І. А. Бланк [14, с. 8]

Прибуток – це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капі­тал, що ха­рак­теризує його винагороду за ри­зик здійснення під­приємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукуп­ними витратами у процесі здійснення під­приєм­ницької діяльності.

І. Ю. Матюшенко [15]

Прибуток підприємства в загальному розу­мінні являє собою частину вартості прибут­кового продукту, створеного працею, і є скла­довою частиною доходу підприємства.

А. Г. Завгородній [16]

Прибуток – це економічна категорія, різниця між валовим виторгом (без податку на до­дану вартість і акцизного збору) та витра­та­ми на виробництво і реалізацію продукції.

М. В. Кужельний,

В. Г. Лінник [17, с. 37–38]

Прибуток – це джерело власних коштів під­приємства та формування доходної частини бюджетів різних рівнів.

Є. Д. Чацкіс [18, с. 259]

Збитки – це фінан­со­вий результат діяль­­нос­­ті під­приємств і ор­га­­нізацій, який є при перевищенні ви­­трат над дохо­да­ми.

Закінчення табл. 2

1

2

3

В. О. Мец [19]

Прибуток – фінансова категорія, яка показує пози­тивний фінансовий результат, харак­те­ри­­зує ефектив­ність виробництва, свідчить про обсяг і якість виго­товленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівар­тості.

Г. Н. Климко [20, с. 232],

І. П. Ніколаєва [21, с. 39]

Прибуток – це різниця між доходом від продажу товарів і послуг та витратами на їх виробництво й реалізацію.

В. В. Гливенко,

В. С. Лень [22, с. 424425]

Прибуток – це частина чистого доходу, яка за­ли­шається на підприємстві після відшко­дування витрат


Аналіз літературних джерел щодо змісту понять «прибуток» і «збиток» свід­чить про те, що серед учених не існує єдиного підходу до тлумачення цих категорій.

У свою чергу, визначення поняття «збиток» у літературі зустрічається не так часто. Це пов’язано з тим, що досліджувані категорії протилежні за змістом, однак разом із цим виражають зміст поняття «фінансовий результат». Оскільки бажаним результатом діяльності є прибуток, то йому приділяється більша увага. Збиток – це своєрідний антипод прибутку, і порядок його формування нічим не відрізняється від позитивного результату діяльності, тобто збиток також визначається як різниця доходів та витрат діяльності господарюючого суб’єкта, тільки результат матиме від’ємне значення [1, с. 136].

Висновки. Безумовно, бажаним результатом будь-якої підприємницької діяльності є прибуток, який при бажаних його обсягах дає можливість для само­розвитку та збільшення масштабів діяльності суб’єкта господарювання.

Однак фінансовим результатом може виступати не тільки прибуток, але й зби­ток, що виник, наприклад, через надмірно високі витрати або недоотримання доходів від реалізації товарів у зв’язку зі зменшенням обсягу поставок товарів, зни­жен­ням купівельного попиту.

Проаналізувавши погляди різних учених, ми з’ясували, що прибуток являє собою перевищення доходів підприємства над його витратами. У свою чергу, збиток – це протилежний прибутку показник, і порядок його формування є ана­логічним формуванню позитивного результату діяльності.

Бібліографічні посилання

 1. Патарідзе-Вишинська М. В. Визначення та облік фінансового результату : вітчиз­ня­ний та зарубіжний досвід / М. В. Патарідзе-Вишинська // Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання. – 2010. – № 2 (4).

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» // 32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К. : КНТ, 2011. – 305 с.

 3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua.

 4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998.

 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і голов. ред. В. Т. Бу­сел. – К. : Ірпінь; Перун, 2003. – 1440 с.

 6. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / О. В. Лишиленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 215 с.

 7. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. Г. Швець. – К. : Знан­ня-Прес, 2003. – 444 с.

 8. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / [С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Ксенко, С. І. Юрій]; ред. С. В. Мочерний. – Л. : Світ, 2005. – Т. 2. – 563 с.

 9. Економічна енциклопедія : у 3 т. / за ред. С. В. Мочерного та ін. – К. : Академія, 2002. – Т. 2. – 952 с.

 10. Фінансова діяльність підприємства / [О. М. Бандурко, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова]. – К. : Либідь, 2004. – 310 с.

 11. Посилаєва К. І. Підходи визначення прибутку для аналізу ефективності діяльності підприємства / К. І. Посилаєва // Вісн. ХНАУ. Сер. «Економіка АПК і приро­до­ко­ристування». – Х., 2008. – № 7. – С. 83–87.

 12. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн. : Новое знание, 2000. – 688 с.

 13. Кручок С. Г. Оцінка фінансового стану підприємств / С. Г. Кручок // Фінанси Ук­раїни. – 2009. – № 8. – 10 с.

 14. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – 3-е изд. – М. : Ника-Центр, 2007. – 768 с.

 15. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту : навч. посіб. / І. Ю. Матю­шен­ко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. 320 с.

 16. Загородній А. Г. Облік і аудит : термінологічний словник / А. Г. Загородній. – Львів : Центр Європи, 2002. – 671 с.

 17. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / М. В. Кужельний, В. Г. Лін­ник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.

 18. Чацкис Е. Д. Толковый словарь финансово-бухгалтерских терминов и понятий / Е. Д. Чац­кис [сост.]. – Д. : Сталкер, 1996. – 320 с.

 19. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану під­приємства : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. О. Мец. – К. : КНЕУ, 1999. – 437 с.

 20. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підруч. / Г. Н. Клим­ко ; за ред Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища шк.; Знання, 1997. – 743 с.

 21. Экономическая теория: учебник / под ред. И. П. Николаева. – М. : Проспект, 1998. – 448 с.

 22. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.

Надійшла до редколегії 19.03.2013 р.1© Бондаренко Н. М., Кобиляцька К. Р., 2013