УДК 336.71

В. С. Котковський*, О. Й. Шевцова**

*Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»; **Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Конкурентоспроможність як основа ефективних кредитно-інвестиційних інновацій банків

Основна увага приділена аналізу та оцінці конкурентоспроможності як основі ефективності кредитно-інвестиційних інновацій банків. Проведено аналіз конкурентної сили банків України з використанням бальної оцінки. Автором проаналізовано та оцінено конкурентоспроможність банку та банківського продукту на прикладі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Розраховано інтегральний показник конкурентоспроможності банків України методом бажаності. Побудовано багатокутник конкурентоспроможності банків та матрицю GE (General Electric) / McKinsey, а також визначено бізнес-напрями ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на кредит­ному ринку з метою зростання ефективності кредитно-інвестиційних інновацій банків.

Ключові слова:конкурентоспроможність, банк, кредитно-інвестиційні інновації банків, інвестиційна привабливість, конкурентна позиція, багатокутник конкурентоспроможності, матриця GE (General Electric) / McKinsey.

Основное внимание уделено анализу и оценке конкурентоспособности как основе эффективности кредитно-инвестиционных инноваций банков. Проведен анализ конкурентной силы банков Украины с использованием бальной оценки. Автором проанализирована и оценена конкурентоспособность банка и банковского продукта на примере ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Рассчитан интегральный показатель конкурентоспособности банков Украины методом желательности. Построен многоугольник конкурентоспособности банков. Построена матрица GE(General Electric) / McKinsey, а также определены бизнес-направления ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на кредитном рынке с целью роста эффективности кредитно-инвестиционных инноваций банков.

Ключевые слова: конкурентоспособность, банк, кредитно-инвестиционные инновации банков, инвестиционная привлекательность, конкурентная позиция, многоугольник конкурентоспособности, матрица GE (General Electric) / McKinsey.

In the article basic attention is spared to the analysis and estimation of competitiveness as to basis of efficiency of credit-investment innovations of banks. The analysis of competition force of banks of Ukraine is conducted with the use of ball estimation. The competitiveness of bank and bank product is analyses and appraised on an example of Privatbank. The integral index of competitiveness of banks of Ukraine is expected by the method of desirability. The polygon of competitiveness of banks is built. The matrix of GE(General Electric) / McKinsey is built and business-directions are certain Privatbank at the credit market with the aim of increase of efficiency of credit-investment innovations of banks.

Keywords: competitiveness, bank, credit-investment innovations of banks, investment attractiveness, competition position, polygon of competitiveness, matrix GE (General Electric) / McKinsey .

В умовах сьогодення надзвичайної актуальності набуває конкуренто­спро­можність банку. Оцінка та аналіз конкурентоспроможності банку спрямовані навизначення можливостей, загроз і визначення стратегічних невизначеностей, що створюються конкурентами, та впливають на ефективність кредитно-інвестиційних інновацій банків.

Контроль за конкурентами дає можливість задовольнити специфічні запити споживача банківських послуг раніше і краще, ніж інші банки. З’ясувавши сильні і слабкі сторони конкурентів, можна оцінити їх потенціал та цілі, теперішню імайбутню стратегії. Це дозволяє банку стратегічно точно сконцентрувати свою увагу на тому напрямку, де конкурент слабший. Таким чином, банк розширює свої власні переваги в конкурентній боротьбі та збільшує ефективність кредитно-інвестиційних інновацій банків.

Останнім часом спостерігається збільшення кількості наукових видань вітчизняних і закордонних учених та практиків, що присвячені питанням оцінки конкурентоспроможності банку та банківського продукту та її впливу на ефективність кредитно-інвестиційних інновацій банків.

Фундаментальні дослідження конкурентоспроможності банку та кредитно-інвестиційних інновацій банків викладені у наукових працях таких зарубіжних та вітчизняних учених, як: Дж. Бернет, Б. Блек, У. Уеллс, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Джоббер, А. Дейян, Л. Ротшильд, Б. Берман, Є. Діхтль, Пітер Р. Діксон, Є.В. Ромат, Т. І. Лук’янець, Г. Л. Багієв, О. М. Голубкова, К. К. Садвакасов, В.Е.Хруцький, Т.В. Майорова, І. В. Коренєва, Л. О. Примостка, В. Л. Музикант та інших.

Проблемам аналізу та оцінки конкурентоспроможності присвячені праці вчених – А. В. Нікітіна, Г. Л. Макарової, Л. Ф. Романенко, В. Т. Севрук, Я. О. Спі­цина, І. О. Спіцина, Л. В. Ткаченко, Е. А Уткіна. Водночас, віддаючи належне існуючим теоретичним та методичним розробкам, слід наголосити, що в них не приділяється увага дослідженню впливу конкурентоспроможності на кредитно-інвестиційні інновації банків.

Також вивчення практики діяльності вітчизняних банків свідчить, що конкурентоспроможність банку та кредитно-інвестиційні інновації банків тісно пов’язані між собою, але більшість з них не здійснюють дослідження з метою їх аналізу та оцінки ефективності.

Метою статті є вивчення ступеня впливу конкурентоспроможності банку на ефективність кредитно-інвестиційних інновацій банків, аналіз перспективи їх розвитку і застосування особливо в умовах світової економічної кризи та в посткризовий період.

Ефективні кредитно-інвестиційні інновації банків зумовлюються насамперед конкурентоспроможністю банку. Достатній рівень конкурентоспроможності банка на певному ринку створює умови для його подальшого розвитку, але перехід на якісно новий рівень розвитку неможливий без значних інвестувань, що зумовлює важливість створювати та формувати інвестиційну привабливість банку.

Варто зазначити, що конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість банку можуть бути не пов’язані між собою, адже на ринку поширені ситуації, коли банк досягнув певного рівня конкурентоспроможності, але є абсолютно інвестиційно непривабливим з огляду на його невигідне місцерозташування, незначні площі, неможливість кардинальної перебудови тощо. Також існують ситуації, коли банк є інвестиційно привабливим у розрізі банківського обладнання та місцерозташування, але на певному етапі воно є неконкурентоспроможним. Відповідно для прогресивного розвитку банку повинні виконуватися дві вимоги: висока конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість банку. Тобто наявність позитивних параметрів у банку (конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та розвитку) формує відповідний рівень його потенціалу, тобто сукупність існуючих можливостей та резервів для подальшого розвитку, забезпечують його майбутню перспективу (рис. 1).

На підставі аналізу літературних джерел [1–12] за проблемами конкуренто­спроможності банку пропонується під цим поняттям розуміти синтетичний від­носний просторово-часовий параметр, який відображає характеристики банків­ського продукту та ефективність функціонування банку, що дають змогу йому посісти відповідні позиції на ринку певного рівня сконцентрованості.

Рис. 1. Основні потенціалоутворюючі чинники банку

Здійснимо аналіз конкурентоспроможності банку та банківського продукту на прикладі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» – універсаль­ний банк, місія якого полягає у комплексному задоволенні потреб своїх клієнтів, урахуванні інтересів акціонерів та сприянні добробуту громадян України. Він виконує всі види банківських операцій та надає своїм клієнтам широкий спектр послуг, що постійно розширюється.

Розпочнемо з розгляду загальних позицій банку, які він посідає на ринку за рейтинговою шкалою (табл. 1). Це дозволить виявити становище банку з точки зору головних показників діяльності та визначити найближчих конкурентів банку для здійснення подальшого порівняльного аналізу.

Таблиця 1

Офіційний рейтинг ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» серед банків України

на 01.01 2012 р., млн. грн. [13]

Показник

Позиція в рейтингу

Значення показника

Активи

1

145118,47

Кредитно-інвестиційний портфель (КІП)

1

100987,2

Депозити фізичних осіб

1

69470,47

Депозити юридичних осіб

1

21997,924

Капітал

2

17594,805

Фінансовий результат

1

1425,816

Серед 175 комерційних банків України ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за більшіс­тю показників є першим серед банків України.

В даному дослідженні проаналізуємо та проведемо оцінку конкурентоспро­можності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і визначимо особливості конкурентної стратегії банку та специфіки її розроблення. Банк має генеральну ліцензію НБУ на проведення банківських операцій та здійснює весь спектр послуг по обслуговуванню корпоративних і фізичних клієнтів відповідно до міжнародних стан­дартів. Довгостроковий інтерес клієнта до банку є головним пріоритетом у роботі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Банк активно нарощує клієнтську базу, послідовно розширюючи спектр послуг та підвищуючи якість банківських продуктів. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є банком, що пропонує комплексне вирішення завдань, які постають перед клієнтом, на основі індивідуального підходу та широкого досвіду роботи банку на фінансовому ринку України.

Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку і вдосконалення якості обслуговування, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» вважає одним із пріори­тетних напрямків своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогодні банк пропонує громадянам України понад 150 видів послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які він здійснює в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелтерськими компаніями та автовиробниками. Банк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій і соціальної допомоги громадянам, виплати компенсації жертвам нацистських репресій, активно впроваджує програми обслуговування для найменш захищених категорій клієнтів, зокрема пенсіонерів. На кінець 2011 року рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» мали близько 2,2 млн. українських громадян, клієнтами банку є більше 260 тис. корпоративних клієнтів, 245 тис. приватних підприємців і близько 12 млн. фізичних осіб. Понад 250 тис. пенсіонерів отримують в банку пенсії, що свідчить про високий рівень довіри до банку з боку населення [14].

Інноваційна політика ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги мобільного банкінгу, послуги з продажу через мережу банкоматів і POS-терміналів, електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку і IP-телефонії. Також ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» першим в Україні запропонував своїм клієнтам класичний варіант системи інтернет-банкінгу «Приват24». ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є лідером вітчизняного ринку спеціальних платіжних засобів. Він є дійсним членом (principle member) міжнародних платіжних систем VISA і Europay International. Першим з українських банків подолав 1 000 000-й рубіж емісії карток і став першим банком на території СНД, який емітував більш ніж 500 тис. карток системи VISA. Також ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» належить найкрупніша в Україні мережа обслуговування спеціальних платіжних засобів, яка включає понад 13,5 тис. торгово-сервісних пунктів, у тому числі понад 7000 POS-терміналів, а також 320 банкоматів і 814 пунктів видачі готівки [14].

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» входить до першої групи банків згідно з рекомендацією НБУ та є лідером у п’ятірці найбільших банків України. Банківські установи, які ділять між собою позиції в п’ятірці лідерів, доцільно вважати прямими конкурентами ПРИВАТБАНКу.

Головним фактором розподілу банків по групах є розмір активів. На рис. 1 представлено конкурентів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Перше місце у ТОР-5 займає «ПРИВАТБАНК» із загальною сумою активів 145118,47 млн. грн. Друге місце посідає АТ«Ощадбанк» з загальною сумою активів 73968,48 млн. грн. Третє місце займає ПАТ «Укрсоцбанк», четверте – ПАТ «Промінвестбанк» та п’яте відпо­відно – ПАТ «ВТБ банк».

Рис. 1. ТОР-5 банків України за розміром активів станом на 01.01.2012 р., млн. грн. [13; 15]

Одним із головних фінансових джерел банку є кошти фізичних та юридич­них осіб. Одним із лідерів на українському ринку із залучення коштів фізич­них осіб є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», сума залучених коштів якого складає 69470,47 млн. грн. (рис. 2).

Рис. 2. ТОР-5 банків України за залученими коштами фізичних осіб

станом на 01.01.2012 р., млн. грн. [13; 15]

На цей відрив вплинула активна збутова політика «ПРИВАТБАНКу» та використання різноманітних стимулюючих заходів. Наступне місце займає АТ«Ощадбанк». Сума його залучених коштів у 2,5 разу менша ніж, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», і складає 24707,685 млн. грн.

Наступним є той факт що сума залучених коштів юридичних осіб значно менша, ніж фізичних, майже в усіх банків (рис. 3). ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» єлідером із залученням коштів юридичних осіб. Натомість АТ «Ощадбанк» змістився на третє місце, його випередив ПАТ «ПУМБ».

Рис. 3. ТОР-5 банків України за залученими коштами юридичних осіб

станом на 01.01.2012 р., млн. грн. [13;15]

Найбільший власний капітал серед українських банків першої групи у АТ«Ощадбанк», а саме 17594,805 млн. грн. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» посідає уцьому списку другу позицію із розміром власного капіталу 17222,006 млн. грн. (рис. 4).

Одним з найважливіших показників діяльності банку є прибуток. Найприбутковішим та найуспішнішим банком в Україні є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з розмірами прибутку 1425,816 млн. грн., що у два рази більше, ніж у найближчого за величиною цього показника банку (рис. 5). До п’ятірки лідерів почали входити ПАТ «ОТП Банк» та ПАТ «ВТБ Банк» попри те, що за розмірами охвату ринку вони поступаються АТ «Ощадбанк», займають друге та третє місця відповідно. АТ «Ощадбанк» входить до п’ятірки та посідає четверту позицію, з прибутком 530,991 млн. грн.

Рис. 4. ТОР-5 банків України за власним капіталом станом на 01.01.2012 р., млн. грн. [13; 15]

Рис. 5. ТОР-5 банків України за фінансовим результатом на 01.01.2012 р., млн. грн. [13; 15]

Чистий відсотковий доход є різницею між відсотковими доходами і відсотковими витратами банку. Його досліджують у цілому та за джерелами утворення: від кредитних операцій, від операцій з цінними паперами тощо.

Чистий комісійний доход визначається різницею між комісійними доходами ікомісійними витратами. Він розподіляється за видами банківських послуг, які єджерелами утворення відповідних доходів і напрямками витрачання коштів.

Згідно з рис. 6 чистий відсотковий дохід значно переважає чистий комісійний. Найбільші чисті відсоткові та комісійні доходи у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Проаналізуємо конкурентів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за кредитним портфелем. Як бачимо з табл. 2, в першу п’ятірку банків за обсягом кредитів та заборгованістю клієнтів входять АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк». Тому вважаємо доцільним проводи­ти більш детальний аналіз, враховуючи конкурентні позиції визначених банків.

Рис. 6. ТОР-5 банків України за чистим відсотковим та комісійним

доходом на 01.12.2011 р., тис. грн. [13; 15]

Далі проаналізуємо кредити та заборгованості клієнтів першої групи банків станом на 01.12.2011 р.

Проаналізувавши табл. 2, зробимо наступні висновки: ТОР-5 банків України контролюють 40,57% ринку кредитів юридичних осіб та 35,18% ринку кредитів фізичних осіб. Найбільшу долю ринку з надання кредитів юридичним особам займає ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме 11% (рис. 7).

Таблиця 2

Кредити та заборгованості клієнтів першої групи банків станом

на 01.12.2011 р., тис. грн. [13; 15]

Назва банку

Кредити та заборгованість клієнтів

У тому числі:

кредити та заборго-ваність юридичних осіб

у тому

числі:

кредити та заборго-ваність

фізичних осіб

у тому

числі:

в іноземній валюті

в іноземній валюті

ПРИВАТБАНК

123 697 096

97 538 895

28 089 993

26 158 201

7 240 597

Ощадбанк

57 384 465

52 801 353

11 558 775

4 583 112

1 028 969

Укрексімбанк

54 151 913

53 135 470

26 650 570

1 016 442

797 118

Райффайзен Банк Аваль

45 110 927

23 895 424

10 092 833

21 215 503

15 652 619

Укрсоцбанк

37 386 857

18 683 411

11 578 787

18 703 447

15 600 863

УкрСиббанк

30 065 758

10 407 729

3 965 061

19 658 029

16 773 745

ВТБ Банк

33 194 301

29 761 718

19 990 343

3 432 583

2 078 004

Промінвестбанк

28 974 033

28 004 551

12 276 618

969 482

515 604

ПУМБ

18 666 273

14 123 444

6 053 821

4 542 829

2 846 284

Альфа-Банк

23 927 850

18 666 574

6 842 095

5 261 276

3 264 848

Надра Банк

24 329 114

9 968 885

5 208 273

14 360 230

11 217 264

ОТП Банк

19 716 568

12 248 755

7 933 758

7 467 813

6 448 105

Фінанси та Кредит

19 342 327

15 405 722

3 805 266

3 936 605

2 792 951

Брокбізнесбанк

12 970 519

10 068 051

2 631 792

2 902 468

1 106 921

Укргазбанк

14 016 032

11 295 265

696 440

2 720 767

2 017 039

Кредитпромбанк

12 086 835

9 384 758

2 964 319

2 702 076

1 410 231

Банк «Форум»

14 092 663

10 129 169

4 511 268

3 963 494

3 336 954

Другим за обсягами надання кредитів юридичним особам є АТ «Укрексім­банк» – 8,76, а третім – АТ «Ощадбанк» – 8,71 відповідно. Тобто, у кредит­ному портфелі даних банків переважають кредити юридичним особам.

Рис. 7. ТОР-5 банківських установ України з кредитів та заборгованостей

юридичних та фізичних осіб на 01.01.2012 р. [13; 15]

У ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Укрсоцбанк» співвід­ношення кредитів юридичним та фізичним особам майже рівні.

Аналіз конкурентної сили банку доцільно проводити з використанням бальної оцінки (табл. 3). Для цього потрібно виокремити найважливіші фактори конкурентної сили банку та оцінити їх від одного до десяти балів. Як випливає з табл. 3, очевидною є перевага банку за позиціями «репутація», але є відставання за «репутація» та «кадри». Якість сервісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у порівнянні з іншими банками на високому рівні, тому що банк активно навчає персонал корпоративної етики і створює комфортабельні умови у приміщеннях банку для обслуговування клієнтів. Продукти та послуги ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відрізняються своєю різноманітністю. Сьогодні клієнт прагне отримувати інформаційно-технологічні банківські послуги та обслуговуватися 24 години на добу. Тому при розробці плану покращення перерахованих факторів та втілення їх у життя виникає кількісне покращення фактора «прибутковість».

Таблиця 3

Порівняльна таблиця діяльності банків-конкурентів

Фактори

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

ПАТ «Укрексімбанк»

ПАТ «Райффайзен банк Аваль»

ПАТ»Укр-Сиббанк»

АТ «Ощадбанк»

Макс

СБ-Макс

Прибутковість

10

6

5

1

7

10

-3

Клієнтура

9

7

5

7

8

9

-1

Репутація

8

6

6

7

10

10

0

Продуктивність

10

7

6

7

9

10

-1

Продукти/послуги

10

9

8

8

8

10

-2

Грошові ресурси

10

8

7

6

9

10

-1

Якість сервісу

9

9

7

9

6

9

-3

Організація

9

7

6

7

7

9

-2

Кадри

8

8

8

7

6

8

-2

Усього

83

67

58

59

70

85

-15

Розрахуємо інтегральний показник конкурентоспроможності методом бажаності . Здійснимо оцінку конкурентоспроможності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за наданням споживчих кредитів фізичним особам відповідно до ознак: відсоткова ставка, річних; максимальний розмір кредиту, разова комісія банку за надання кредиту,%; максимальний строк кредитування, років (табл. 4).

Таблиця 4

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності

Ознака

ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК»

АТ «Ощад-банк»

ПАТ «Укрексім-банк»

ПАТ «Райф-файзен банк Аваль»

ПАТ «УСБ»

Відсоткова ставка (річних)

знач. показник

24,00%

25,00%

22,00%

28,9%

21.0%

бал показник a

4

4

5

2

5

бал показник b

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Максимальний розмір кредиту

знач. показник

50000 грн.

30000 грн.

30000 грн.

50 000 грн.

40000 грн.

бал показник a

5

3

3

5

4

бал показник b

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Разова комісія банку за надання кредиту,%

знач. показник

2

1

0

2

0,99%

бал показник a

3

4

5

3

4

бал показник b

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Максимальний строк кредитування, років

знач. показник

3

3

2

6

10

бал показник a

2

2

1

4

5

бал показник b

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Інтегральний показник конкурентоспроможності

3,55

3,25

3,5

3,45

4,55

Оцінка конкурентоспроможності здійснюється шляхом розрахунку інте­грального показника конкурентоспроможності найближчих конкурентів за формулою:

, (1)

де a – оцінка від 1 до 5 балів;

b – оцінка бажаності, яка повинна бути однакова за усіма ознаками одиниці.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» має очевидні переваги серед інших банків. В нього найвищий інтегральний показник конкурентоспроможності. Банк має найнижчий відсоток, разову комісію та найвищий строк кредитування серед усіх банків. Найменш конкурентоспроможним серед представлених банків є АТ «Ощадбанк».

Одним з ефективних методів оцінки конкурентоспроможності є графічний метод. Він базується на побудові радіальної діаграми конкурентоспроможності або багатокутника конкурентоспроможності.

На рис. 8 представлено багатокутники конкурентоспроможності чотирьох банків (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; АТ «Ощадбанк»; ПАТ «Укрексімбанк»; ПАТ«Райф­файзен банк Аваль»; ПАТ «Укрсоцбанк») за чотирма критеріями. По­будова багатокутників здійснювалася таким чином:

Як бачимо з рис. 8, основними недоліками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є максимальний строк та максимальний розмір кредиту. Банку доцільно переглянути ці умови . Перевагою графічного методу оцінки конкурентоспроможності банку єйого простота та наочність; недоліком слід вважати те, що він не дає змоги встановити значення узагальненого критерію конкурентоспроможності банку. Тому аналіз конкурентоспроможності за допомогою матриці GE (General Electric)/McKinsey дає можливість уникнути недоліків, викликаних використанням графічного методу.

Для того щоб побудувати матрицю GE (General Electric)/McKinsey, необхідно знайти абсолютну оцінку фактора привабливості та абсолютну оцінку фактора конкурентоспроможності.

Рис. 8. Багатокутник конкурентоспроможності

Матриця становить собою квадрат, сформований по двох вісях: конкурентна позиція та привабливість галузі. Кожна вісь умовно розділена на три частини: низька, середня і висока. Відповідно, матриця складається з 9 квадрантів (3×3): вертикальна вісь Y – привабливість галузі, горизонтальна вісь X – конкурентна позиція.

У табл. 5 визначено фактори привабливості ринку та значимість факторів увідсотках; проведено оцінку позик корпоративних та приватних клієнтів за фак­торами та підраховано їхню цінність.

У табл. 6 визначено фактори конкурентоспроможності та проранжовано значимість факторів у відсотках. Дамо оцінку позик корпоративних та приватних клієнтів за факторами та підраховуємо її цінність.

Таблиця 5

Розрахунок привабливості кредитного ринку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Фактори привабливості ринку

Значи­мість фактора,%

Позики

корпоративним клієнтам

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Позики

приватним клієнтам

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

оцінка привабливості

цінність

оцінка привабливості

цінність

1. Об’єм ринку (загальна ємність ринку)

0,12

60

7,2

40

4,8

2.Інтенсивність конкурен­ції

0,15

70

10,5

90

13,5

3. Витрати (частка клієнтів, яких можна залучити зниженням%)

0,12

50

6

80

9,6

4. Можливість мати пос­тійних клієнтів

0,19

100

19

50

9,5

5. Економічний вплив

0,1

60

6

30

3

6. Політичний вплив

0,07

60

4,2

60

4,2

7. Поведінка клієнтів (схильність клієнтів змінювати банк)

0,07

60

4,2

90

6,3

8. Репутація (значимість для клієнта репутації банку)

0,1

90

9

80

8

9. Тенденції збільшення попиту

0,08

65

5,2

80

6,4

Сума

1

71,3

65,3

Таблиця 6

Розрахунок конкурентної позиції банку на кредитному ринку

Фактори конкуренто-спроможності

Значи-мість фактора%

Позики корпоративним клієнтам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Позики приватним

клієнтам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

оцінка привабливості

цінність

оцінка привабливості

цінність

1.Охоплення ринку набором послуг (% охоплення ринку)

0,18

30

5,4

60

10,8

2.Збутова мережа (близькість до клієнтів, зручність)

0,14

30

4,2

60

8,4

3. Репутація

0,12

90

10,8

90

10,8

4. Частка ринку (у%)

0,14

80

11,2

60

8,4

5. Збитки

0,07

70

4,9

50

3,5

6. Наявність постійних клієнтів

0,08

90

7,2

60

4,8

7. Співробітники (рівень кваліфікації )

0,1

30

3

30

3

8. Реклама (кількість та якість стосовно конкурентів)

0,1

10

1

20

2

9.Внутрішні інформаційні комунікації (якість внутрішніх інформаційних потоків)

0,03

30

0,9

30

0,9

10.Зовнішні інформаційні комунікації (якість зовнішніх інформаційних потоків)

0,04

20

0,8

30

1,2

Сума

1

49,4

53,8

На даному етапі підраховані показники абсолютної оцінки фактора привабливості та абсолютної оцінки фактора конкурентоспроможності. Дані подано утабл. 7. Додамо відсоткове значення кредитів та заборгованостей юридичних та фізичних осіб від загальної суми.

Таблиця 7

Розрахунок показників бізнес-напрямів

Бізнес-напрямок

Абсолютна оцінка фактора привабливості

Абсолютна оцінка фактора конкурентоспроможності

Кредити та заборгованість (у% щодо сумарної юри­дичних та фізичних осіб)

Кредити корпоративним клієнтам

71,3

49,4

92

Кредити приватним клієнтам

65,3

53,8

8

Таблиця 7 дає можливість побудувати матрицю GE (General Electric) / McKinsey, адже всі необхідні показники знайдені.

Рис. 9. Позиція бізнес-напрямів на матриці GE (General Electric) / McKinsey

Під час проведення аналізу кредитного портфеля ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою матриці GE (General Electric) / McKinsey (рис. 9) було виявлено, що такі бізнес-напрями ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», як позики корпоративним клієнтам та позики приватним клієнтам, попадають у квадрат з високою привабливістю ринку та з середньою конкурентною позицією. Бізнес у даній позиції не є лідируючим, але й не відстає. У такому випадку завданням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є: по-перше, виявлення сильних і слабких сторін кредитування; по-друге, здійснення цільового інвесту­вання для отримання максимуму прибутку за рахунок сильних сторін, а також для посилення слабких сторін. Тобто, банк повинен збільшити розмір кредитно-інвестиційного портфеля та знизити його концентрацію.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Під час оцінки та аналізу конкурентоспроможності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою зростання ефективності кредитно-інвестиційних інновацій банків встановлено, що головними завданнями банку на майбутнє повинні стати:

Бібліографічні посилання

 1. Макарова Г. П. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері / Г. П. Макарова. – К.: Просвіта, 2005. – 380 с.
 2. Черкасов В.< <Е. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты< <: [ у<чеб .<-практ .< пособ .<] / В.< <Е. Черкасов, Л.< <А. Плотицына. – М.< <: Метаинформ, 2005. – 207 с.
 3. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов: пер. с англ. / Майкл Е. Портер. – [2-е изд.]. М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. 454 с.
 4. Романенко Л. Ф.Банківський маркетинг : [монографія] / Л. Ф. Романенко. – К. : Дім Ін Юре 2001. – 484 с.
 5. Юданов А. Ю. Банковская конкуренция / А. Ю. Юданов. – М. : Экзамен, 2002. – 256с.
 6. Федулова Л. І. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки / Л. І. Федулова, І. П. Волощук. – Міжрегіональна академія управління персоналом; Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль». – К. : Науковий світ, 2002. – 301с.
 7. Кірєєв О. Підвищення конкурентоспроможності банку: стратегічний підхід / О. Кірєєв, Ю. Заруба // Вісник НБУ. – 2003. – С. 24–27.
 8. Барчан Г. Ю. Конкурентоспроможне управління фінансовою діяльністю комерційних банків : [монографія] / Г. Ю. Барчан, Ю. М. Ґудзь. – К. : Сталь, 2008. – 196 с.
 9. Лютий І. О. Банківський маркетинг: [підручник] / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 776 с.
 10. Бритченко І. Г. Маркетинг у банках: [навч. посіб.] / І. Г. Бритченко ; під ред. І.Г._Бритченко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 345 с.
 11. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: [навч. посіб.] / А. В. Нікітін, Г. П. Бортніков, А.В. Фе­дорченко ; [за ред. А. В. Нікітіна]. – К. : КНЕУ, 2006. – 432 с.
 12. Фомін І. Конкурентна позиція банку: детермінанти визначення та методика оцінки / І. Фомін // Вісник НБУ. – 2003. – № 4. – С. 8–10.
 13. Асоціація Українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aub. оrg.ua.
 14. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.privatbank.ua.
 15. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Надійшла до редколегії 20.11.2012