УДК 336

А.Ю. Кабак, О.М. Корнілова

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економіко-статистичний аналіз паливно-енергетичного комплексу України протягом 2001–2010 років

Досліджено сучасний стан та динаміку розвитку основних показників діяльності паливно-енергетичного комплексу України протягом 2001–2010 років.

Ключові слова: електроенергетична галузь, паливна промисловість, паливно-енергетичні ресурси.

Проанализировано нынешнее состояние и динамика развития основных показателей деятельности топливно-энергетического комплекса Украины на протяжении 2001–2010 годов.

Ключевые слова: электроэнергетика, топливная промышленность, топливно-энергетические ресурсы.

The article examined current state of the main indicators of the fuel and power complex’s activities in Ukraine from 2001 to 2010.

Keywords: electric power industry, fuel industry, fuel and energy resources.

Паливно-енергетична система — складний міжгалузевий комплекс видобутку й виробництва палива та енергії, їхнього транспортування, розподілу й використання. До складу цієї системи входять паливна промисловість (нафтова, газова, вугільна, сланцева, торфова) та електроенергетика, які тісно пов'язані з усіма галузями господарства. Значення палива для економіки будь-якої держави величез­не: без нього неможливий виробничий процес, робота промисловості, сільського господарства і транспорту.

Від розвитку паливно-енергетичного комплексу значною мірою залежать динаміка, масштаби і техніко-економічні показники суспільного виробництва, насамперед промисловості. Наявні паливно-енергетичні ресурси виступають основою формування різних торгово-виробничих комплексів (ТВК), у тому числі промислових, визначаючи їхню спеціалізацію на енергомістких виробництвах.

Якщо економіка країн Західної Європи орієнтована на сектор надання послуг, то українська – на виробництво первинної продукції, що визначає її енерго- і матеріаломісткість. І тому найважливішою проблемою для України на сучасному етапі економічного розвитку є паливно-енергетична. Успішне її розв'язання ви­значає можливості, темпи й напрями економічного та соціального розвитку. А для цього пріоритетним для вивчення стають стан та тенденції розвитку основних показників діяльності паливно-енергетичного комплексу України, детальний аналіз яких дасть змогу виявити основні важелі для вдосконалення функціонування даного комплексу.

Різного роду аспекти діяльності паливно-енергетичного комплексу України розглядали такі вчені, як І.Сотник, Л.Жарова, ІАндріанова, В.Арсірій, Т.Нау­мен­ко, Ю.Маковецька.

Так, І.Сотник оцінює в своїх дослідженнях макроекономічні наслідки ресурсозбереження та пропонує систему методів його стимулювання в контексті стійкого розвитку України; І.Андріанова та В. Арсірій аналізують з економічної точ­ки зору роль енерго- та ресурсозберігаючих технологій для теплової енергетики; Т.Науменко аргументує доцільність зниження енергоємності підприємств завдяки їх інноваційній діяльності, Ю.Маковецька розглядає фінансово-економічні важелі забезпечення розвитку вторинного ресурсовикористання.

Проте комплексне дослідження стану показників діяльності самого паливно-енергетичного комплексу України проводиться не досить часто.

Тому за мету статті було взято саме аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку в діяльності паливно-енергетичного комплексу України протягом останнього десятиліття.

Як уже говорилося, діяльність паливно-енергетичного комплексу представлена діяльністю двох самостійних галузей – електроенергетичної та паливної промисловості. Для початку проаналізуємо діяльність електроенергетичної галузі. Динаміка основних показників її функціонування наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка основних показників електроенергетичної галузі

у 20012010 роках (млрд. кВт.год) [2]

Рік

Вироб-лено

електро-енергії

Темп росту, %

Одержано електро­енергії із-за меж Ук­раїни

Темп росту,%

Втрати у мережах загального користу-вання

Темп росту,%

Відпущено електро­енергії за межі України

Темп росту,%

2001

173

2,1

34,1

5,2

2002

173,7

100,40

5,5

261,90

33,5

98,24

8,6

165,38

2003

180,4

103,86

7,2

130,91

32

95,52

12,2

141,86

2004

182,2

101,00

2,2

30,56

27,3

85,31

7,5

61,48

2005

186,1

102,14

1,7

77,27

24,8

90,84

10,1

134,67

2006

193,4

103,92

2,1

123,53

23,9

96,37

12,5

123,76

2007

196,3

101,50

3,4

161,90

23

96,23

12,6

100,80

2008

192,6

98,12

2,1

61,76

22,4

97,39

8,8

69,84

2009

173,6

90,13

1,4

66,67

20,7

92,41

5,5

62,50

2010

188,8

108,76

1,9

135,71

21,7

104,83

6,1

110,91

За даними таблиці видно, що кількість виробленої енергії в Україні протягом 2001–2007 років з кожним роком зростала на 1–3% та збільшилася у 2007 році впорівнянні з 2001 роком на 23,3 млрд. кВт/год, або на 13%. Але у 2008 та 2009 роках спостерігається падіння даного показника. Так, у 2008 році виробництво електроенергії зменшилося на 3,7 млрд. кВт/год, або на 1,8% у порівнянні з 2007 роком; а у 2009 році – на 19 млрд.кВт/год, або на 9,9%. Проте у 2010 році виробництво електроенергії знову зросло. Середньорічний темп приросту виробництва протягом усього періоду становив близько 1% (0,98%).

Падіння виробництва у 2008–2009 роках пов’язано з кризовими явищами в економіці, які вплинули на усі сфери діяльності.

Падіння виробництва електроенергії у 2009 році було досить значним і практично знизилося до обсягів виробництва у 2001 році. Проте за останній 2010рік виробництво зростало, і хоча воно й не досягло попередніх показників, проте збільшилося на 15,2млрд.кВт/год. Тому можемо сказати, що для даного показника характерна тенденція зростання з роками.

Проте в Україні джерелом електроенергії було не лише власне виробництво, але й електроенергія, отримана з інших країн. Так, протягом даного періоду до країни щороку в середньому надходило 2,96млрд.кВт/год. Причому кількість отриманої електроенергії коливається протягом усього періоду то в сторону зрос­тання, то в сторону падіння.

Наглядно динаміка одержаної з-за меж електроенергії, а також динаміка відпущеної електроенергії за межі країни зображена на рис. 1.

Динаміка кількості електроенергії, отриманої з інших країн та відпущеної за межі України за даними [2]

Рис. 1. Динаміка кількості електроенергії, отриманої з інших країн та відпущеної за межі України за даними [2]

За рисунком можна побачити, що обидва показники коливалися протягом 2001–2010 років. У 2001–2003 роках для обох показників характерне зростання їх обсягів, а у період 2004 року – падіння. Причому після цього кількість одержаної з-за меж країни електроенергії дещо більше зросла лише у 2007 році – у 2 рази в порівнянні з 2005 роком, до 3,4млрд.кВт/год. У 2010 році даний показник знизився до 1,9млрд.кВт/год.

Також для України характерне зростання обсягу відпущеної електроенергії у2003 році та в період 2005–2007 років. У середньому за ці роки за межі України було відпущено 12млрд.кВт/год. Електроенергії. У наступні роки відпуск за межі країни скоротився до 5,5 млрд. кВт/год. у 2009 році та становив у середньому 6,8млрд. кВт/год. протягом 2008–2010 років.

Ще одним та дуже важливим показником діяльності галузі є обсяг втрат електроенергії у загальних мережах користування. Оскільки збільшення їх обсягів говорить про неефективність використання електроенергії та економічні втрати, пов’язані з невикористанням даної енергії.

Протягом останнього десятиліття кількість втрат мала позитивну тенденцію –до зниження. Середньорічна кількість втрат протягом усього періоду становила 26,34млрд.кВт/год. Причому з кожним роком їх кількість знижувалася– в серед­ньому на 4,9% щороку. Лише у 2010 році кількість втрат зросла на 1млрд.кВт/год. упорівнянні з 2009 роком.

Щодо виробництва електроенергії за видами електростанцій, то практично 100% електроенергії в Україні виробляється великими електростанціями. Найбільша кількість енергії у 2010 році виробляється тепловими електростанціями – 86473,5млн.кВт/год., і, таким чином, найбільша кількість енергії відпускається також ТЕС – 77076,5млн.кВт/год. Їхня потужність у 2010 році становила 35185,7млн.кВт/год.

За рис. 2 можна розглянути обсяги виробництва електроенергії за типами електростанцій у 2010 році в порівнянні з 2009 роком.

Бачимо, що обсяги виробництва електроенергії за усіма видами електростанцій зросли у 2010 році в порівнянні з 2009 роком. Так, обсяг виробництва тепловими електростанціями зріс на 6908,6млн.кВт/год., або на 9,7% у порівнянні з2009 роком, причому для ТЕС даний приріст найбільший у порівнянні з іншими видами електростанцій. Обсяг виробництва електроенергії атомними та гідроелектростанціями зросли у 2010 році відповідно на 6227,8млн.кВт/год. (7,5%) та 1188,2 млн.кВт/год. (10,09%) у порівнянні з 2009 роком, а блокстанціями та комунальними ТЕЦ – на 674,5млн.кВт/год., або на 9,45%.

Обсяги виробництва електроенергії за видами електростанцій у 2009–2010 роках

Рис. 2. Обсяги виробництва електроенергії за видами електростанцій

у 20092010 роках за даними [4]

У структурі виробництва електроенергії основна частка припадає на ТЕС та АЕС, частки яких практично одинакові – 41,5% та 47,44% відповідно для тепло- та атомних електростанцій. Причому за змінами абсолютних розмірів виробництва у 2009–2010 роках можна сказати, що структура виробництва у 2009 році була практично такою ж.

Окрім того, виділяється також розподіл виробництва електроенергії за категоріями електростанцій. Так, серед загальної кількості виробленої у 2010 році електроенергії 98,13% виробництва припадає на станції загального користування; а1,87% – виробництво електроенергії електростанціями при підприємствах різного роду діяльності. Дані щодо виробництва електроенергії за категоріями електростанцій приведено у табл. 2. Відповідно до неї виробництво електро­енергії на підприємствах різного роду діяльності становило у 2010 році 3529,4млн.кВт/год.

Таблиця 2

Виробництво електроенергії за категоріями електростанцій у 2010 році [1, с. 7]

Категорія електростанції

Виробництво, млн. кВт/год.

Частка,

%

Електростанціями загального користування

185298,2

Електростанціями при підприємствах:

3529,4

100

транспорту та зв’язку

4,2

0,12

с/г, мисливництва, лісового господарства та рибальства, рибництва

74,9

2,12

добувної, переробної промисловості та виробництва і розподілення газу та води

3425

97,04

будівництва

17,8

0,51

при підприємствах, організаціях, установах інших видів зв’язку

7,5

0,21

Окрім того, із табл. 2 видно, що найбільша кількість виробленої серед них електроенергії припадає на підприємства добувної, переробної промисловості та виробництва і розподілення газу та води – 3425млрд.кВт/год., що становило 97,04%. Електростанціями при підприємствах с/г, мисливництва, лісового господарства та рибальства, рибництва було вироблено 74,9 млрд.кВт/год., що становило 2,12%; та при підприємствах інших видів діяльності – менше 1%.

Звичайно ж, дане виробництво є незначним. Воно не покриває навіть десяту частину споживання електроенергії даними галузями, тому основне значення мають електростанції загального користування.

Так, найбільша кількість споживання електроенергії припадає на підприємства добувної, переробної промисловості, будівництва та з виробництва і розподілення електроенергії, газу та води. Цими підприємствами у 2010 році було спожито 94,5млрд. кВт/год. електроенергії. Підприємствами транспорту та зв’язку у 2010році спожито 10,3млрд.кВт/год., а підприємствами сільського господарства, мисливства, лісового господарства та рибальства, рибництва – 3,3млрд.кВт/год.

Тож зрозуміло, що значними споживачами електроенергії є найбільш важливі та рентабельні галузі господарської діяльності. Підприємствами усіх інших видів діяльності у 2010 році було спожито 18,3млрд.кВт/год. електроенергії.

На рис. 3 зображено структуру споживання електроенергії у 2010 році за основними споживачами, розраховану за даними джерела [8].

Структура споживання електроенергії в Україні у 2010 році за основними споживачами

Рис. 3. Структура споживання електроенергії в Україні у 2010 році

за основними споживачами

Звичайно ж, найбільша частка споживання припадає на підприємства промисловості, будівництва, виробництва та розподілу газу і води. У 2010 році вона склала 57,89%. Наступним споживачем відповідно до обсягів використання електроенергії йде населення – 22,53% спожитої у 2010 році електроенергії із загальної кількості її споживання. 6,32% електроенергії було спожито підприємствами транспорту та зв’язку, 2,03% – підприємствами сільського господар­ства, мисливництва та рибальства, рибництва; та 11,23% підприємствами інших галузей господарства.

Загальна кількість споживання електроенергії протягом 2001–2010 років стабільно зростала до 2007 року, а потім обсяг споживання дещо знизився у кризові роки, проте у 2010 році почав вирівнюватися до кризового стану. Так, у 2007 році кількість спожитої електроенергії зросла на 28,3млрд.кВт/год. у порівнянні з 2001 роком та склала 164,1млрд.кВт/год. У 2009 році споживання знизилося до 148,8млрд.кВт/год.; а у 2010 році зросло на 9,4% або 14,1млрд.кВт/год. до 162,9млрд. кВт/год. Причому темп приросту споживання електроенергії у 2010 році дещо перевищив навіть темп падіння у 2009 році, за який обсяг спожитої електроенергії знизився у порівнянні з 2008 роком на 8,99%.

Таким чином, бачимо, що споживання електроенергії в Україні має тенденцію до зростання. Темп зростання становить у середньому 1,02 за рік.

Щодо основних показників галузі у регіональному аспекті, то найбільша кількість виробництва електроенергії припадає на Запорізьку область. Її частка виробництва у загальному для України обсязі склала у 2010 році 27,75%, що становить 50797,7 млн. кВт/год. Наступними за обсягами виробництва йдуть Донецька, Миколаївська та Рівненська області, частки виробництва електро­енергії якими у загальному для України обсязі виробництва у 2010 році склали відповідно 14,44%, 10,07% та 9,27%; а абсолютні розміри виробництва становили 26431,6млн.кВт/год., 18435,7млн.кВт/год. та 16959,5млн.кВт/год. відповідно. Частки виробництва Хмельницькою та Дніпропетровською областями становили відповідно 7,2% та 7,05%.

Неважко помітити, що основними виробниками електроенергії є регіони, на території яких зосереджено найбільш потужні серед усіх типів електростанцій, асаме – атомні.

Україна також займається експортом електроенергії до країн-сусідів.

Так, у 2010 році експорт електроенергії України становив 4218,1млн.кВт/год. У порівнянні з 2009 роком обсяг електроенергії збільшився на 2,7% або на 109,8млн.кВт/год. Проте у порівнянні з 2008 роком даний показник зменшився на 46,4% або на 3650,1 млн.кВт/год. У 2008 році експорт становив 7868,2млн.кВт/год. При цьому найбільша кількість електроенергії у 2010 році експортована до Білорусі, Угорщини та Словаччини..

У діяльності паливної промисловості спостерігаємо наступні результати.

Абсолютні обсяги видобутку усіх основних видів ресурсів знизилися у 2010 році, в порівнянні з попередніми роками. Так, видобуток вугілля у 2010 році знизився на 10,9% або на 6714 тис. т у порівнянні з 2006 роком, при цьому за даними таблиці видно, що видобуток знижувався з кожним роком, і в середньому падіння видобутку вугілля становило 2,84% щороку.

У таблиці 3 приведено динаміку видобутку основних паливно-енергетичних ресурсів, а саме: вугілля, нафти сирої, газового конденсату та газу природного, – протягом 2006–2010 років [6; 7].

Таблиця 3

Динаміка видобутку основних паливно-енергетичних ресурсів в Україні

протягом 20062010 рр.

Рік

Вугілля

Нафта сира

Газовий конденсат

Газ природний

видобуток, тис т

темп приросту,%

видобуток, тис т

темп приросту,%

видобуток, тис т

темп приросту,%

видобуток, млн. м3

темп приросту,%

2006

61671

3326

1180

20132

2007

58935

-4,44

3310

-0,48

1149

-2,63

20154

0,11

2008

59501

0,96

3184

-3,81

1144

-0,44

20577

2,10

2009

55007

-7,55

2904

-8,79

1057

-7,60

20760

0,89

2010

54957

-0,09

2582

-11,09

987

-6,62

19863

-4,32

За таблицею бачимо також, що ще значнішими темпами зменшувався видобуток сирої нафти – в середньому на 6,1% щороку. У 2010 році видобуток сирої нафти склав 2582 тис. т, що на 22,4% або на 744 тис. т менше у порівнянні з 2006 роком. При цьому, за таблицею видно, що темпи падіння видобутку зростали з кожним роком.

Також за даними таблиці видно, що протягом даного періоду знижувався і ви­добуток газового конденсату. У 2010 році видобуток знизився на 6,6% у порівнянні з 2009 роком та на 16,36% (193 тис. т) у порівнянні з 2006 роком. У середньому протягом даного періоду видобуток газового конденсату знижувався на 4,37% з кожними роком.

Щодо природного газу, то його видобуток був практично незмінним протягом даного періоду – в середньому на рівні 20297,2 млн. м3 щороку. Падіння видобутку відбулося у 2010 році – на 1,34% або на 269 млн. м3 у порівнянні з 2006 роком та на 4,32% або на 897 млн. м3 у порівнянні з 2009 роком.

На сьогодні всі говорять про проблему обмеженості природних ресурсів, втому числі й паливних, проте їх використання залишається значним та незамінним.

Абсолютний показник використання паливно-енергетичних ресурсів постійно коливається.

У 2000 році він знизився на 22,14% – до 144,9млн.т умовного палива в порівнянні з 1995 роком. Далі протягом 2003–2007 років відбувається зростання даного показника. Обсяги використання паливно-енергетичних ресурсів зросли у2007 році до 175,7млн.т умовного палива – на 21,25% у порівнянні з 2000 роком. Проте уже в 2008та 2009 роках спостерігається падіння до 137,7млн.т умовного палива. А в 2010 році даний показник становив 149,6млн.т умовного палива.

При цьому протягом усього періоду найбільша частка у структурі використання паливно-енергетичних ресурсів припадає на котельно-пічне паливо – 69,4% у 2000 році та 68,2% у 2010 році; далі 21,8% у 2010 році та 20,2% у 2000 році становила електроенергія; та 10,0% і 10,4% відповідно у 2010 році та у 2000 році становила теплоенергія. Таким чином, знову бачимо, що паливні ресурси є основним та незмінним ресурсом у діяльності паливно-енергетичного комплексу.

Всього (включаючи обсяги енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, реалізованих населенню) в Україні в 2010 році спожито 180 млн.т умовного палива. При цьому, найбільшу частку, звичайно ж, становила промисловість – це 76% усього споживання. 3,2% споживання припадало на діяльність транспорту та зв’язку та близько 2% припадало на сільське господарство, мисливство, лісове господарство (1,7%) та підприємства і організації інших видів діяльності (1,9%). Найменша частка – 0,5% припадала на будівництво.

За видами палива найбільшу частку споживання у 2010 році становив газ природний – 43,27% та вугілля – 34,06%. Споживання сирої нафти (включаючи газовий конденсат) становило 10,91% усього споживання, дизельного палива – 5,58% та бензину моторного – 4,61%. Споживання усіх інших видів енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти у структурі споживання становило менше 1% загального споживання. Найменша частка припала на торф, яка склала 0,12%.

У порівнянні зі структурою споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2005 році в 2010 році збільшилася частка споживання вугілля, бензину моторного та дизельного палива. При цьому, збільшення даних часток відбулося за рахунок зменшення часток споживання природного газу та сирої нафти.

Усі енергетичні матеріали можуть використовуватися за різними напрямками споживання: на перетворення в інші види палива та енергії, для неенергетичних цілей, тобто як сировина чи матеріали; на кінцеве споживання.

У 2010 році структура їх споживання за даними напрямками була наступною.

Структура витрат енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за напрямами споживання у 2010 році

Рис. 4. Структура витрат енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

за напрямами споживання у 2010 році [2]

Відповідно до рис. 4 більша половина витрат енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти йде на перетворення в інші види палива та енергії – це 55,3% усіх витрат, та значна частка також йде на кінцеве споживання – 39,5%. Як сировина та матеріали, тобто на неенергетичні цілі, використовується 4,8% ресурсів та 0,6% становлять втрати при транспортуванні, розподілі та зберіганні.

У структурі витрат за напрямками споживання кожного з видів палива, окрім газу природного та бензину моторного, найбільша частка витрат йде також на перетворення в інші види палива та енергії. Бензин моторний практично повністю використовується на кінцеве споживання – на 99,9%, та половина витрат природного газу – 53%, і 46% коксу та напівкоксу теж використовуються на кінцеве споживання.

При цьому починаючи з 2006 року і до 2010 року змін у структурі витрат за напрямками споживання за кожним з видів палива практично не відбулося. Основними напрямками залишаються перетворення в інші види палива та енергії та на кінцеве споживання.

Підсумовуючи проведене дослідження, можна зробити такі висновки. Для України на сьогодні характерним є ріст виробництва електроенергії та незначне зниження її втрат у мережах загального користування; при цьому у виробництві електроенергії найважливішу роль відіграють теплові та атомні електростанції, частки виробництва електроенергії якими у 2010 році становили 41,5% та 47,4% відповідно.

Серед регіонів України найбільша кількість виробництва електроенергії припадає на Запорізьку область, на території якої зосереджені електростанції усіх типів, і її частка у виробництві електроенергії у 2010 році становила 27,75% серед усіх регіонів країни; далі за показником виробництва йдуть Донецька, Миколаївська та Рівненська області.

При цьому спостерігається і ріст споживання електроенергії (в основному за рахунок росту споживання населенням). Середньорічний приріст споживання протягом 2001–2010 років становив 2%. При цьому, найбільша частка споживання припадає на підприємства промисловості, будівництва, вироблення електроенергії, газу та води. У 2010 році частка споживання даними підприємствами становила 57,9%. Найбільшими темпами на сьогодні зростає споживання електроенергії населенням – у середньому на 6% щороку.

Щодо паливно-енергетичних ресурсів, то обсяги видобутку основних їх видів на сьогодні мають тенденцію до скорочення, а ось обсяги споживання залишаються практично незмінними – середньорічний приріст споживання протягом 2003–2010 років становив 0,4%. У структурі споживання найбільша частка, звичайно ж, припадає на підприємства промисловості – 91,24% у 2010 році.

За напрямком споживання основна частка паливно-енергетичних ресурсів йде на перетворення в інші види палива та енергії – 55,3% усіх спожитих паливно-енергетичних ресурсів у 2010 році. На кінцеве споживання використовується 39,3%.

Бібліографічні посилання

  1. Виробництво та споживання електроенергії та окремі техніко-економічні показники роботи електростанцій України за 2010 рік // Статистичний бюлетень Державного комітету статистики України. – К., 2011. – 25 с.
  2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
  3. Державне регулювання розвитку паливно-енергетичного комплексу України [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-works.com.ua/kursovi/ econimichna_teoria/ 1383.html.
  4. Міністерство палива та енергетики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/category.
  5. Статистичний збірник Регіони України : стат. зб. – Ч. ІІ / за ред. О.Г.Осауленка. – К., 2011.– 791 с.
  6. Паливно-енергетичні ресурси України : стат. зб. / за ред. В.О.Піщейка. – К., 2010. – 315 с.
  7. Паливно-енергетичні ресурси України : стат. зб. / за ред. В.О.Піщейка. – К., 2009. – 444 с.
  8. Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О.Г.Осауленка. – К. : «ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2010. – 566 с.

Надійшла до редколегії 05.07.2012