УДК 338.48.02

Т. В. Гринько

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Розглянуто сучасний стан туристичної сфери в Україні, як однієї зі сфер національної економіки, що характеризується позитивною динамікою розвитку. Визначено міжнародний туризм, як один з перспективних напрямків соціально-економічного розвитку держави, основою конкурентоспроможності якого є конкурентоспроможність суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги або здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних та супутніх послуг. Визначено основні параметри конкурентоспроможності підприємств, складові конкурентних переваг та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму.

Ключові слова: міжнародний туризм, підприємства галузі міжнародного туризму, конкурентоспроможність туристичних підприємств , конкурентні переваги, система маркетингу.

Рассмотрено современное состояние сферы туризма в Украине, как одной из сфер национальной экономики, характеризующейся позитивной динамикой развития. Международный туризм определяется как одно из перспективных направлений социально-экономического развития страны, основой конкурентоспособности которого является конкурентоспособность субъектов хозяйствования – юридических и физических лиц, которые создают туристический продукт, предоставляют туристические услуги или совершают посредническую деятельность по предоставлению характерных и сопутствующих услуг. Определены основные параметры конкурентоспособности предприятий, составляющие конкурентных преимуществ и направления повышения конкурентоспособности предприятий отрасли международного туризма.

Ключевые слова:международный туризм, предприятия области международного туризма, конкурентоспособность туристических предприятий, конкурентные преимущества, система маркетинга.

In this paper a study of modern state of tourism in Ukraine, as one of the areas of the national economy, which is characterized by positive dynamics of development. International tourism is identified as one of the promising areas of socio-economic development of the country, which is the basis of competitiveness of economic entities – businesses and individuals that create a tourism product, tourism services, or commit the brokering activities to provide specific and related services. The main parameters of the competitiveness of enterprises that constitute competitive advantages and ways to increase the competitiveness of the international tourism industry.

Keywords: international tourism, the industry of international tourism, tourist enterprises competitiveness, competitive advantage, marketing system.

Актуальність теми полягає в тому, що конкурентоспроможність галузі міжнародного туризму є однією з умов розвитку туристичної сфери України в цілому іводночас відіграє значну роль у системі світогосподарських зв’язків. Сучасний стан туристичної сфери характеризується позитивними змінами, але, незважаючи на це, існує низка проблем, які потребують вирішення і, в тому числі, вирішення питань підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму.

Питання конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі висвітлені в наукових працях вітчизняних та зарубіжних науковців – А. Ю. Александрова, С. П. Гаврилюк, Г. А. Карпова, В. А. Квартальнов, М. А. Жукова, В. Ф. Кіфяка, П. Р. Пуцентейла, І. М. Школа та ін., які аналізують та висвітлюють основні аспекти функціонування підприємств туристичної галузі та фактори впливу на підвищення їхньої конкурентоспроможності. Але за сучасних умов відсутній єдиний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму.

Метою роботи є обґрунтування необхідності підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму в Україні, виділення основних елементів формування конкурентних переваг та визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі міжнародного туризму.

Сучасний туризм є однією з високоприбуткових сфер національної економіки, яка доволі швидко розвивається. Завдяки мультиплікативному ефекту спостерігається вплив туризму на такі суміжні галузі, як транспорт, будівництво, зв’язок, сільське господарство тощо та генерується активність виробництва супутніх споживчих товарів, що є складовою національного туристичного продукту.

Крім того, на галузь туризму сьогодні приходиться майже 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-те робоче місце та 11% світових споживчих витрат. А тому туризм доцільно назвати міжгалузевою сферою економіки, яка охоплює не тільки засоби розміщення, але й транспорт, зв’язок, індустрію харчування, розваг і багато іншого. Ця сфера впливає на державу та її розвиток.

Завдяки особливостям соціально-економічного впливу туризму на національну економіку країн, питання пошуку та впровадження напрямків підвищення конкурентоспроможності сфери туризму є одним із пріоритетних у державних програмах. Місце туризму в економіці країни та вагомість уваги, що приділяється його розвитку, залежать від рівня розвитку країни, що також впливає на динаміку туристських потоків (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка туристичних потоків за рівнем економічного розвитку країн [1], (млн. осіб)

Країни

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Розвинені країни

495

474

498

522

Країни, що розвиваються

421

407

440

457

У національній економіці України туризм визнано однією з пріоритетних галузей народногосподарського комплексу. За даними Світового економічного форуму в 2010 році в рейтингу країн за розвитком туристичної сфери Україна посіла 85-те місце серед 124 країн світу (78-ме місце – у 2007 році, 77-ме – у 2008, 2009 роках).

За даними Державної служби статистики України щодо туристичних потоків в Україні спостерігається позитивна динаміка розвитку галузі міжнародного туризму (за напрямком в’їзного туризму) та зниження туристичних потоків за напрямком внутрішнього туризму (табл. 2).

Завдяки проведенню в Україні Чемпіонату Євро-2012 збільшення туристичного потоку в’їзного туризму у 2012 році було визначено на 30-40% більше, ніж у 2011 році. Але, незважаючи на позитивні прогнози, в Державній програмі економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013 і 2014 роки [3] зазначено, що туристична галузь України є неконкурентоспроможною завдяки моральному та фізичному зносу туристичної інфраструктури, незавершеності процесів сертифікації та категоризації послуг, непідготовленості обслуговуючого персоналу до надання послуг на рівні світових стандартів.

Таблиця 2

Динаміка туристичних потоків в Україні за 2005–2011 роки [2]

Рік

Туристичні потоки в’їзного туризму

Туристичні потоки виїзного туризму

Туристичні потоки внутрішнього туризму

2005

326389

566942

932318

2006

299125

868228

1039145

2007

372455

336049

2155316

2008

372752

1282023

1386880

2009

282287

913640

1094170

2010

335835

1295623

649299

2011

343511

1395257

604728

Відповідно до Постанови № 583 «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002–2010 роки» [4] в’їзний туризм визнаний одним з пріоритетних напрямків розвитку туризму, який є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валют­них запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній арені.

В’їзний туризм є формою міжнародного туризму, що становить собою подорожі в межах України осіб-нерезидентів. Отже, підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери України значною мірою залежить від розвитку галузі міжнародного туризму.

Основою конкурентоспроможності галузі міжнародного туризму є конкурентоспроможність суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги або здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних та супутніх послуг. Особливої уваги потребують питання підвищення конкурентоспроможності таких підприємств як туристичні оператори та туристичні агентства, які беруть участь у створенні та реалізації туристичних продуктів. Законом України «Про туризм» [5] визначення цих категорій подано наступним чином:

У науковій літературі під конкурентоспроможністю туристичного підпри­ємст­ва розуміють узагальнюючу характеристику стійкості підприємства, що обумов­люється ефективністю використання наявного ресурсного потенціалу, здатністю надавати більш привабливі за ціновими та неціновими характеристиками туристичні послуги, можливістю адаптуватися до змін динамічного конкурентного середовища [6]. Чим вище ступінь задоволення туристських потреб, який характеризується кількісними та якісними параметрами, тим більш конкурентоспроможний продукт випускає підприємство. До параметрів конкурентоспроможності підприємства відносяться кількісні характеристики властивостей продуктів, які враховують специфіку галузі міжнародного туризму [7]:

Технічні параметри конкурентоспроможності туристичних підприємств відображають особливості туристичного продукту, а тому характеризуються відсутністю матеріально-речової форми, що призводить до необхідності підвищення якості послуг, які надаються споживачам. А сутність поняття туристичний продукт розкривається його наступним визначенням: «туристичний продукт – це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менш ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)» [5]. Отже, головними критеріями конкурентоспромож­ності підприємств галузі міжнародного туризму є якість і витрати у процесі виробництва туристичного продукту, які є складовими конкурентних переваг.

Складовими конкурентних переваг підприємств галузі міжнародного туризму також є переваги туристичного продукту, які пов’язані або з порівняно нижчими цінами, або з високою якістю продукції, відповідно до обраної ринкової стратегії.

До факторів, що впливають на ефективне використання конкурентних переваг, належать:

Конкурентні переваги можна оцінювати за показниками, що характеризують частку ринку (збільшення або зменшення частки ринку, що обслуговує туристич­не підприємство); цінову політику; рівень якості та асортименту туристичних продуктів; рівень розвитку та застосування системи маркетингу тощо.

Водночас, при формуванні напрямів підвищення конкурентоспроможності підприємств міжнародної туристичної індустрії необхідно враховувати, що однією з найбільш значущих тенденцій розвитку світового туризму є різке посилення конкуренції на ринку туристичної пропозиції та, як наслідок, перенасичення на ринку туристичної пропозиції. В результаті цього країни, що прагнуть зберегти або зміцнити свої позиції на міжнародному ринку, здійснюють планування туризму на основі принципів сталого розвитку, передбачають довгострокові інвестиції в дану сферу та мають чіткі державні стратегії розвитку туризму. Відповідно, підвищується роль державної політики розвитку туризму країни в цілому, атакож просування окремих туристських продуктів на вітчизняному та міжнародному ринках.

Висновки. Таким чином, розвиток підприємств міжнародного туризму як рентабельної галузі економіки є одним з головних факторів економічного росту країни. Міжнародний туризм в Україні на сучасному етапі знаходиться на початковій стадії розвитку, тому цікавим є досвід зарубіжних країн, де ця галузь має високий рівень конкурентоспроможності.

Крім того, слід відзначити, що основним напрямком підвищення конкурентоспроможності підприємств міжнародного туризму є вдосконалення системи маркетингу за допомогою використання інновацій. За сучасних умов інновації втуризмі полягають у застосуванні розробок для покращення системи менеджменту туристичних підприємств та підвищення прибутковості за рахунок оптимізації наданих послуг. Спираючись на якісну систему маркетингу, підприємства міжнародної туристичної індустрії отримають можливість вивчати ключові зовнішні фактори – ринкову конкуренцію та споживчий туристський попит, тим самим формуючи обґрунтовану стратегію підвищення конкурентоспроможності власної діяльності.

Бібліографічні посилання

Надійшла до редколегії 22.11.2012