УДК 336.742

В. М. Климова, І. Є. Семенча

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Шляхи підвищення прибутковості банків у кризових умовах

Розглянуті шляхи, що сприяють підвищенню прибутковості банків у кризових умовах, можливі методи її збільшення. здійснено аналіз доходів у банківській системі України в цілому, а також розглянуто вплив фінансової кризи на результати діяльності вітчизняних комерційних банків. запропонована схема заходів, що сприяють підвищенню прибутковості банків.

Ключові слова: прибутковість, фінансова криза, діяльність банку, банківська система.

Рассмотрены пути, способствующие повышению прибыльности банков в кризисных условиях, возможные методы её увеличения. Проведен анализ доходов в банковской системе украины в целом, а также рассмотрено влияние финансового кризиса на результаты деятельности отечественных коммерческих банков. Предложена схема мероприятий, которые способствуют повышению прибыльности банков.

Ключевые слова: прибыльность, финансовый кризис, деятельность банка, банковская система.

Consider ways to ensure the profitability of banks in crisis conditions, the possible directions of increasing profitability. The analysis of income in the banking system of Ukraine as a whole, as well as the influence of financial crisis on the performance of domestic commercial banks. A scheme of activities that enhance the profitability of banks.

Key words: profitableness, financial crisis, bank activity, bank system.

Актуальність проблеми. В умовах швидкоплинного зовнішнього середови ща на фоні світової кризи, що, безперечно, негативно впливає на діяльність фі нансового сектора економіки, банки повинні звернути особливу увагу на пробле му оптимізації структури доходів та підвищення ліквідності, адже вони виступа ють як регулятори грошового обігу й посередники в акумуляції та перерозподілі грошових ресурсів. На сьогоднішній день, в умовах фінансової кризи, банки вза галі призупинили свою діяльність, зменшилась кількість депозитів, почали збіль шуватись ставки по кредитам, збільшилась значна кількість проблемних активів. Це негативно впливає на прибутковість банківського сектора. Вище означені ас пекти вимагають від банків підвищення ефективності діяльності, удосконалення методичних підходів до забезпечення фінансової стійкості шляхом більш повно го використання банківських інструментів і послуг.

Оскільки прибуток є одним із найважливіших індикаторів, які характеризу ють фінансові результати діяльності банків, є матеріальною основою подальшо го функціонування та визначення рейтингу на банківському ринку [9], то утри мання його на достатньому рівні необхідно банківським установам для залучення нового капіталу, що дозволяє збільшити обсяги та підвищити якість пропонова них послуг, стимулює удосконалення операцій, зниження витрат і розвиток бан ківських технологій.

Аналіз останніх наукових публікацій. Проблемам забезпечення прибутко вості та фінансової стійкості банків в ринковій економіці присвячено праці бага тьох провідних вітчизняних і зарубіжних учених. У науковій літературі вивченню цього питання присвячені праці О. Бакун [3], В. Мехрякова [7], С. Никитіна [8], А. Якименко [10], В. Б. Захожай, К. С. Базилевич [2], але в роботах відсутнє відо браження впливу фінансової кризи на предмет дослідження. Західні вчені, напри клад, С. Маєрз, П. Роуз, Р. Брейлі, також розробляли теоретичні та методологіч ні засади оцінювання рівня прибутковості діяльності банку, що є підґрунтям для подальшого розвитку економічних теорій з питань оцінювання прибутковості ді яльності банку. На наш погляд, детального вивчення потребує можливість засто сування запропонованих вченими заходів щодо сучасних умов діяльності банків ської системи в Україні.

Метою дослідження є аналіз прибутковості вітчизняних банків, що є одним з найважливіших показників ефективності функціонування, їх стабільності в умо вах кризового середовища, та визначення можливих напрямків збільшення при бутковості банківського сектору.

Основні результати дослідження. Для розв’язання завдань дослідження ви користано комплекс взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів: те оретичний аналіз, систематизація та порівняння, вивчення й узагальнення прак тичного досвіду з досліджуваної проблеми, метод семантичного аналізу даних.

Як показав аналіз управління прибутком – це складний багатофункціональ ний механізм, який складається з окремих елементів, тісно пов’язаних між собою [3]. Основними елементами є: визначення підрозділів банку, які беруть участь у процесі управління прибутком; планування доходів, витрат та прибутку бан ку; застосування способів оцінки рівня прибутковості банківської діяльності; ви значення методів поточного регулювання прибутку. Управління результативніс тю діяльності банку здійснюється на різних рівнях: на вищому – макрорівні; на мікрорівні (окремих напрямків діяльності банку, конкретних продуктів, окремих робочих місць, взаємин із клієнтами).

Дослідження прибутковості в діяльності банків потребує уточнення як само го терміну «прибутковість», так і методологічної бази, що його визначає.

Розкриття економічного змісту цього терміну забезпечить, на нашу думку, більш точний вплив на чинники, які визначають прибутковість.

Різні погляди на термін «прибутковість» можна узагальнити у вигляді такої семантичної моделі (рис. 1).

Семантична модель терміну «прибутковість» банку

Рис. 1. Семантична модель терміну «прибутковість» банку

За результатом проведеного аналізу методологічних основ використання прибутковості банківських установ, з’ясували, що прибутковість банку характе ризується за допомогою різних показників.

На думку О. В. Васюренка та К. О. Волохатої [4], двома найбільш важливими показниками аналізу прибутковості банку є показники:

– процентна дохідність активів;
– процентна дохідність капіталу.

Автори А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко [1] зауважують, що основними показниками, які характеризують прибутковість бан ку, є:

– рентабельність (прибутковість) активів;
– рентабельність витрат;
– чиста процентна маржа;
– чистий серед;
– рівень іншого операційного доходу. Ці показники, на думку авторів, досить повно характеризують діяльність бан ку з точки зору її ефективності.

На думку А. І. Єкімова [6], прибутковість банку залежить, насамперед, від оптимальної структури його балансу в частині активів і пасивів та від цілеспря мованої роботи банківського персоналу. Автор звертає увагу на те, що важливи ми умовами забезпечення відповідного рівня прибутковості банку є:

– оптимізація структури доходів і витрат;
– визначення мінімально допустимої процентної маржі;
– виявлення тенденцій у дохідності кредитних операцій;
– планування мінімальної дохідності маржі для прогнозування орієнтованого рівня процентів за активними та пасивними операціями.

Якщо підсумувати усе вищезазначене, прибуток – підсумковий показник, який описує, з одного боку, достатні утворюючі потоки грошових надходжень для забезпечення нормального рівня прибутковості, а, з іншого боку, виступає у вигляді бар’єрної прибутковості капіталу власника.

На практиці, динаміка одного із головних показників, які характеризують ефективність банківської діяльності, – прибутковості активів – протягом двох останніх років по банківській системі України демонструє постійне зниження (рис. 2).

Динаміка прибутковості активів у 2008–2009 рр. (ROA),% [9]

Рис. 2. Динаміка прибутковості активів у 2008–2009 рр. (ROA),% [9]

Зауважимо, що для банків розвинених країн цей показник коливається на рів ні 0,75–1,5 %. Щодо ситуації, яка склалася у першій половині 2009 року, коли рі вень прибутковості активів знизився до 0,58 %, то її слід вважати як критичну. За даними НБУ [5] прибуток/доходи банків за 11 місяців 2009 року порівняно з від повідним періодом минулого року зросли на 24,6 % і склали 131,4 млрд. грн. Ви трати банків за 11 місяців 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросли на 62,1 % і склали 159,1 млрд. грн.

Від’ємний фінансовий результат по системі банків на 01.12.2009 р. досяг 27,6 млрд. грн., що пов’язано з подальшим зростанням банківських витрат вищи ми темпами у порівнянні з прибутком. Найбільшу питому вагу в структурі витрат продовжують займати відрахування до резерву під активні операції банків, які по рівняно з відповідним періодом минулого року зросли у 3,6 рази і на 01.12.2009 р. становили 64 млрд.грн. (40 % витрат). Тобто, витрати банків зросли у порівнянні з минулим роком на 62,1 %.

Фінансова криза 2009 року дедалі глибже проникала у фінансову та економіч ні системи України, від чого банки перебували під подвійним тиском внутрішніх і зовнішніх проблем, зіткнулись з серйозними справами реструктуризації банків ської системи України в цілому.

Негативно вплинули на прибутковість і зміни у портфелі активів, зокрема такі, як зниження ваги кредитного портфеля в активах, тому що кредити завжди були найдохіднішими банківськими активами. Проблемні кредити призводять до збитків банку, а тому є ще однією причиною зниження прибутковості.

Розглянувши погіршення прибутковості в банківській системі України в ці лому, варто розглянути вплив фінансової кризи на результати діяльності вітчиз няних комерційних банків. Звернемось до даних Асоціації українських банків щодо змін, які відбулись з прибутковістю капіталу банків (табл. 1).

Таблиця 1 Рівень прибутковості активів вітчизняних комерційних банків [5]

Роки
Назва банку 2005 2006 2007 2008 2009
1* 2* 1 2 1 2 1 2 1 2
Приватбанк 57,417 2,179 52,869 1,444 59,284 2,729 50,298 1,611 49,987 1,588
Укрсоцбанк 38,292 1,090 39,987 1,639 38,767 1,160 36,856 1,593 34,167 1,067
УкрСиббанк 23,583 0,526 23,987 0,307 22,878 0,530 22,178 0,768 21,356 0,546
ПУМБ 31,434 1,541 29,971 1,345 28,176 0,393 27,367 0,393 25,278 0,412
Укргазбанк 17,057 0,699 16,876 0,69 15,187 0,973 13,627 0,973 13,672 0,915

* 1 – прибуток, млн. грн., 2 – питома вага, %.

За розглянутими результатами бачимо, що окремі банки характеризують ся зниженням прибутковості активів, проте окремі банки, як «УкрСиббанк» та «Укргазбанк», змогли збільшити показники у 2008 році, але 2009-му їх показ ники погіршились. Значне зниження прибутковості зазнав Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ). «УкрСиббанк» показав з 2006 року збільшення рівня прибутковості. Це пов’язано з тим, що банк спромігся суттєво наростити фінансо вий результат діяльності. Так, у 2006 році фінансовий результат діяльності склав 68,585 млн. грн., у 2007 році показник зростав до 199,77 млн. грн., а у 2008 отри мано результат 427,62 млн. грн. Такі показники свідчать про те, що окремі вітчиз няні комерційні банки здатні зберігати позитивні результати діяльності в умо вах фінансової кризи. Вітчизняні банки застосовують класичні економічні мето ди оцінки рівня прибутковості результатів діяльності. Процес оцінювання пови нен відбуватися за результатами прибутковості роботи банку в межах кварталь ного періоду. Це дасть можливість своєчасно реагувати на зміни, які відбувають ся під впливом кризи.

За результатами проведеного аналізу можемо зробити висновок, що висока прибутковість банків є скоріше легендою. Для банків як установ, діяльність яких значною мірою заснована на довірі з боку клієнтів і які розпоряджаються значною частиною суспільного капіталу, важливе значення, мають такі характеристики, як надійність та стабільність.

Крім того, слід зауважити, що з огляду на сьогоднішній день в умовах кри зового середовища орієнтація на стабільність видається найвиваженішою політи кою, а тому вважаємо надзвичайно необхідним розглядати всі можливі шляхи для збільшення прибутковості банків.

На нашу думку, шляхами підвищення прибутковості банків у кризових умо вах можуть бути наступні.

Загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід та збіль шення власного капіталу, наприклад, кредитних операцій банку. Правильне про ведення зваженої маркетингової і процентної політики. Наслідком цього стане підвищення числа банківських вкладників.

Збільшення питомої ваги доходних активів у сукупних активах. Максиміза ція прибутку вимагає не збереження коштів, а їх використання для видачі позик і здійснення інвестицій (з урахуванням резервів).

Зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях банку. По стійне дослідження та врахування факторів (крім специфічних), що визначають розмір процента по активних операціях; попит на кредитному ринку; ставки кон куруючих банків та інших фінансово-кредитних установ.

Зміна структури портфелю доходних активів, тобто підвищення питомої ваги ризикових кредитів у кредитному портфелі банку, наданих під високі проценти. Банк повинен правильно дослідити допустимість ризику, розробити проект прийняття негайно практичного рішення, спрямованого або на використання ризикових операцій або на виробітку системи заходів, що знижують можливість появи витрат банку від проведення тієї чи іншої операції. Забезпечення зростання непроцентних доходів, а саме: приділення більшоїуваги доходам від надання послуг, оптимізація пасивів, зменшення загально адміністративних витрат, зменшення витрат на створення банківської послуги, що дасть змогу знизити її ціну. Правильне управління активами і пасивами банку, а також ризиками: роз поділ економічного капіталу банку під ризики, визначення політики управління фондами банку та ризиком ліквідності, правильне встановлення лімітів по ринко вих ризиках, моніторинг результатів, що дало б змогу привести структуру банків ського балансу і позабалансових позицій у відповідність з його стратегічними ці лями. Управління ризиком процентних ставок: досягнення цільового рівня чи стої процентної маржі, спреду, чистого процентного доходу, передбачення руху процентних ставок, установлення процентних ставок за залученими та надани ми коштами, визначення динамічної структури активів і пасивів на підставі геп аналізу та дюрації, використання засобів хеджування. Вдале управління по всіх вказаних напрямках допомогло б збільшити при бутковість банку та досягти мінімізації ризиків. Вважаємо, що організацію впровадження запропонованих заходів треба здій снювати з врахуванням принципів системності та комплексності. Отже, управлін ня процесами прибутковості в кризових умовах бачимо у відповідності до розробленої схеми (рис. 3).

Схема загальних організаційних заходів щодо підвищення прибутковості банків

Рис. 3. Схема загальних організаційних заходів щодо підвищення прибутковості банків

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, у статті проведено аналіз прибутковості в банківській системі України в цілому. Визначено, що витрати банків зросли у порівнянні з минулим роком на 62,1 %. Для уточ нення терміну «прибутковість» у банку були узагальнені різні погляди та пред ставлені у вигляді семантичної моделі (див. рис. 1). Розглянувши вплив фінансо вої кризи на результати діяльності вітчизняних комерційних банків, визначено, що окремі вітчизняні комерційні банки здатні зберігати позитивні результати ді яльності в умовах фінансової кризи. З огляду на це запропонована загальна систе ма організаційних заходів, що може сприяти покращенню становища інших бан ків (див. рис. 3).

Напрямками подальших досліджень бачимо більш детальну розробку та удо сконалення запропонованих шляхів, які сприятимуть підвищенню прибутковості банківського сектору України.

Бібліографічні посилання

  1. Алексеєнко М. Д. Оптимізація операцій комерційного банку / М. Д. Алексеєнко, А. М. Герасимович // Банківська справа – 2001. – № 6. – С. 26–28.
  2. Базилевич к. С. Економічна сутність прибутку в умовах трансформації економі ки / М. Базилевич // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 2007. – № 11. – С. 130–132.
  3. Бакун О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / О. Ба кун // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 45–50.
  4. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навч. посіб ник / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. – К., 2006. – 463 с.
  5. Дмитренко М. Управління фінансами банку / М. Дмитренко // Вісник НБУ. – № 11. – С. 28–29.
  6. Єкімов а. І. Фінансове планування у банку / А. І. Єкімов // Фінанси України. – 2001. – № 8. – С. 102–104.
  7. Мехряков В. О некоторых аспектах регулирования конкурентных отношений на рынке банковских услуг / В. Мехряков // Банковское дело. – 2003. – Ст. 12. – С. 25–28.
  8. Никитин С. Прибыль: теоретические и практические подходы / С. Никитин // Ми ровая экономика и международные отношения. – 2002. – Ст. 5. – С. 20–27.
  9. Примостка Л. О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи Укра їни / Л. О. Примостка // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 45–50.
  10. Якименко а. Про гроші треба знати все / А. Якименко // Закон і бізнес. – 2002. – Ст. 11. – С. 4.

Надійшла до редколегії 23.03.11