УДК 336.711

О. Й. Шевцова, О. Ю. Кузь

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Управління прибутком банку в умовах фінансової кризи

Здійснено аналіз наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячених питанню управління прибутком комерційного банку. Досліджено залежність показника прибутку від ряду факторів для банківської установи. запропоновано заходи щодо підвищення прибутковості діяльності та напрямки з удосконалення управління прибутком банку в умовах сучасної фінансової кризи.

Ключові слова: прибуток, банк, управління прибутком, фактори впливу.

Осуществлен анализ научных исследований отечественных и зарубежных ученых посвященных вопросу управления прибылью комерческого банка. исследована зависимость показателя прибыли от ряда факторов для банковского учреждения. Предложены меры по повышению прибыльности деятельности и направления по улучшению управления прибылью банка в условиях современного финансового кризиса.

Ключевые слова: прибыль, банк, управление прибылью, факторы влияния.

The analysis for the researches of domestic and foreign scientists devoted to the topic of a commercial bank income management has been made in the article. The income indicator dependence on the range of factors for a bakning institution has been investigated. Measures for profitability increasing activity and directions for improvement of bank income management have been offered.

Key words: income, bank, income management, impacts.

актуальність проблеми. Актуальність теми дослідження обумовлена знач ною роллю прибутку в розвитку банку, в забезпеченні інтересів його власників і персоналу, що визначає необхідність ефективного і безперервного управління ним.

Сучасний стан банківської системи характеризується як нестійкий, що відоб ражається на фінансових результатах усіх комерційних банків. Так, протягом 2009 року сукупний чистий збиток банківської системи України склав 38,45 млрд. грн., тоді як у 2008 році прибуток складав 7,3 млрд. грн.

Досягнення високої ефективності функціонування банку є головною метою, яку ставлять перед собою його власники, а управління прибутковістю є одним із пріоритетних завдань фінансового менеджменту банку. Ефективний механізм управління прибутком банку дає змогу в повному обсязі реалізувати завдання та цілі, поставлені перед ним, сприяє результативному виконанню функцій цього управління.

Отримання прибутку на достатньому рівні необхідно банківським устано вам для залучення нового капіталу, що дозволить збільшити обсяги та підвищити якість пропонованих послуг, стимулює діяльність керівництва банку до розши рення та удосконалення операцій, зниження витрат і розвитку банківських тех нологій.

З одного боку, прибутковість банку є визначальним фактором його ефектив ної діяльності. З іншого боку, наявність відповідного обсягу прибутку (або його відсутність) не завжди характеризує певний рівень стійкості та конкурентоздат ності. Особливого характеру оцінка системи управління прибутком має в умовах нестабільного рівня ліквідності.

Аналіз останніх наукових публікацій. Окремі питання отримання прибутку і підвищення ефективності банківського бізнесу були розглянуті в роботах таких вітчизняних вчених, як І. А. Бланк, О. О. Примостка, О. О. Рибалка, О. В. Пет раковська, І. Бушуєва та ін. Питання банківського менеджменту та банківської ді яльності розглядаються в роботах російських авторів: Є. Ф. Жукова, М. З. Бора, В. В. Пятенко, Ю. І. Коробова, Ю. С. Масленченкова, Е. А. Уткіна та інших, а та кож в роботах таких відомих західних економістів, як Дж. К. Ван Хорн, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Е. Дж. Долан, К. Р. Макконел та С. Л. Брю.

Водночас у даних джерелах привертає увагу відсутність комплексного підхо ду до побудови механізму управління прибутком банку. Дане питання або взага лі не розглядається, або розглядаються поверхово як дещо другорядне щодо фі нансового менеджменту.

Метою роботи визначено проведення оцінки сучасних досліджень щодо управління прибутком банку та виявлення основних сегментів проблеми, що роз глядаються в аспекті сучасної фінансової кризи. Виявлення факторів впливу на прибуток банку та можливості удосконалення системи управління прибутком для окремої банківської установи.

Основні результати дослідження. Для дослідження питання управління при бутком банку нами було розглянуто ряд наукових досліджень вітчизняних та за рубіжних вчених, в яких висвітлювалась дана проблема.

До окремого напрямку вирішення даного питання можна віднести досліджен ня, присвячені оцінці ступеню впливу структурних компонентів на розмір банків ського прибутку. Оскільки, за словами Чернишової Л. , «проблема структуриза ції прибутку є актуальною областю банківського фінансового менеджменту» [13, с. 33]. Даним напрямом досліджень також займались такі вітчизняні та іноземні науковці, як Г. О. Кравченко, Ю. С. Масленченков, Роуз Пітер С. та Дж. Ф. Сінкі.

Також іще один аспект дослідження проблеми управління прибутком бан ку розглядається в роботах, присвячених розгляду методів підвищення прибут ковості, що застосовуються провідними світовими банками. Так, Крістофер Батт, голова правління компанії Batt & Partners Consulting Ltd, зазначає: «Основні захо ди, що приймаються в усьому світі банками, де менеджмент вже і так на належ ному рівні, націлені на доведення стратегії і методів управління до світового рів ня. Їх задача – підвищення прибутковості при збереженні ризиків на прийнятно му рівні» [2, с. 68].

У роботах таких науковців, як В. Зубко, Л. Данілова, А. Левчук, О. Орлов, розглядаються проблеми та наслідки управління прибутком підприємств. Звичай но, окремі теоретичні положення та висновки даних наукових досліджень можуть бути застосовані до банків. Однак такий підхід до вирішення проблеми не дозво ляє досягати необхідного для практичного застосування в банку рівня конкрети зації досліджуваних питань.

До іншого напряму дослідження проблеми можна віднести статті, які при свячені або окремо питанню аналізу прибутковості комерційних баків, або в яких прибутковість розглядається як один із критеріїв оцінки фінансової стійкості бан ку. Даному напряму досліджень присвячена значна кількість праць таких науков ців: Г. Г. Фетісов, Л. О. Примостка, О. В. Петраковська, М. В. Ключніков, А На сонова. На думку О. В. Петраковської, актуальність розгляду даного питання по лягає в тому, що «головною метою аналізу банківської діяльності є пошук резер вів підвищення ефективності функціонування банку на основі вивчення передо вого досвіду та досягнень науки і практики банківської справи» [8, с. 147]. Проте в даних джерелах питання управління прибутком банку або взагалі не розгляда ється, або розглядається досить поверхово.

Публікації таких авторів, як О. А. Криклій, Т. Н. Данилова, Н. З. Карацєва, присвячені переважно проблемам оцінки фінансової ефективності та конкурен тоздатності філій банків і побудові фінансового механізму управління ними. Але необхідно зауважити, що питання управління прибутком, доходами та витратами в банку практично не розглядаються: переважають рекомендації щодо організації та методики оцінки діяльності філій банку, трансфертного ціноутворення в банку з розгалуженою мережею, маркетингових аспектів відкриття філій тощо.

До окремої групи досліджень належать публікації останніх років, присвяче ні питанню функціонування банків в умовах фінансової кризи, оскільки, за сло вами Домініка Бартона, «з якої б причини не виникла криза – через неефективне управління або несприятливі макроекономічні умови, – банк з успіхом подолає її, якщо в міру виправлення ситуації за допомогою добре відомих, але рідко вико ристовуваних управлінських прийомів відновить довіру до себе» [1, с. 20]. Вплив фінансової кризи на результати діяльності комерційних банків досліджували такі науковці та практики, як Г. Рєзнік, Д. Бартон, Р. Ньюелл, Г. Вілсон, І. Бєлих.

Що стосується безпосередньо теми нашого дослідження, то питанню саме управління прибутком банку присвячена досить незначна кількість праць. Так, О. О. Рибалка головною метою управління прибутком банку вважає «забезпе чення максимізації добробуту засновників, учасників банку в поточному та пер спективному періодах» [12, с. 163]. До того ж в її дослідженнях зазначається, що «ефективний механізм управління прибутком банку дає змогу в повному обсязі реалізувати завдання та цілі, поставлені перед ним, сприяє результативному вико нанню функцій цього управління» [12, с. 164].

У роботах Н. П. Радковської детально розглядається взаємозв’язок фінансо вого менеджменту і управління прибутком комерційного банку. Сутність управ ління прибутком вона формує таким чином: «Управління прибутком комерційно го банку являє собою складний багатофункціональний механізм, що складаєть ся з окремих ланок, тісно пов’язаних між собою, до яких відноситься визначення підрозділів банку, що беруть участь у процесі управління прибутком; плануван ня доходів, витрат і прибутку банку; застосування способів оцінки рівня прибут ковості банківської діяльності; визначення методів поточного регулювання при бутку» [10, с. 22].

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговують дослідження І. М. Бікбова, який розглядає механізм управління прибутком у банку з точки зору системного і процесного підходів. Специфікою його робіт є те, що він акцентує свою увагу на банках з розгалудженою мережею філій. За його словами, «управління прибутком у банку з розгалудженою мережею філій – це комплекс взаємопов’язаних управ лінських рішень щодо процесу його формування, розподілу та використання» [4].

Таким чином, проблема прибутком банку залишається недостатньо дослі дженою в наукових роботах як вітчизняних, так й іноземних авторів. У даних джерелах привертає увагу відсутність комплексного підходу до побудови меха нізму управління прибутком банку. Тому необхідне подальше дослідження дано го питання, особливо за наявності нових тенденцій у розвитку банківського сек тора країни, які принесла із собою світова фінансова криза.

Світова практика управління розглядає з точки зору системного та процес ного підходів. Так, зміст першого полягає в об’єднанні сукупності управлінських впливів у багаторівневу взаємозалежну систему всіх організаційних елементів банку: організаційної структури, персоналу, виробництва, фінансів та маркетин гу, які зорієнтовані на досягнення різних цілей в умовах зовнішнього середови ща, що змінюється [6].

Процесний підхід визначає процес управління як чотири взаємопов’язані функції: планування, аналіз, регулювання, контроль під час прийняття оптималь них управлінських рішень керівництвом і структурними підрозділами банку для досягнення цілей і виконання завдань [4]. Як показують результати досліджен ня, доцільніше розглядати управління прибутком відповідно саме до процесно го підходу.

Поточну ситуацію в управлінні прибутком можна охарактеризувати наступ ним чином: істотне зменшення можливості із залучення фінансових ресурсів з відкритого ринку – підвищення ставки на ринку МБК – погіршення ситуації з ліквідністю – зростання ставки кредитування – жорсткість вимог до позичальни ків – зниження кількості угод [3].

Нестійкий стан банківської системи відображається на фінансових резуль татах усіх комерційних банків. Найбільші приватні банки України за підсумка ми 2009 року зазнали величезних збитків. Прибуток за офіційними звітами року отримали тільки державні Ощадбанк і Укрексімбанк. Так, протягом 2009 року су купний чистий збиток банківської системи України склав 38,45 млрд. грн., тоді як 2008 року прибуток складав 7,3 млрд. грн. (рис. 1) [9].

Динаміка прибутку до оподаткування та чистого прибутку банків україни за 2005–2009 роки, млн. грн
Рис. 1. Динаміка прибутку до оподаткування та чистого прибутку банків україни за 2005–2009 роки, млн. грн

Така ситуація стала наслідком зменшення активів за 2009 рік на 45,8 млрд. грн. В основному воно відбулося за рахунок скорочення обсягів кредитних опе рацій, частка яких становить 79,2 % усіх активів. У структурі кредитного портфе ля значно збільшилась частка проблемних кредитів – у 3,88 рази, що, значною мі рою, вплинуло на фінансовий результат банків.

За даними НБУ, на 1 грудня 2009 року проблемні кредити серед всього кре дитного портфеля складають 8,75%. Проблемна заборгованість у 2009 році збіль шилась з 18 млрд. грн. до 65,3 млрд. грн. На цю ж величину і були сформовані ре зерви по кредитах. У той же час зменшення зобов’язань банків протягом 2009 р. склало 41,7 млрд. грн [9].

При розробці даної проблеми нами було виявлено, що криза негативно впли нула майже на всі основні банківські показники – обсяги наданих кредитів та за лучених депозитів, ліквідність банківської системи та прибуток як агрегований показник діяльності банків. Виключення становить лише капітал, зростання якого відбулось завдяки збільшенню його розміру за попередні роки з метою нарощен ня видачі кредитів та вливання капіталу з боку іноземних материнських структур для банків з іноземним капіталом.

На відміну від банківської системи, на показники діяльності досліджуваного нами ВАТ «Астра Банк» криза не мала настільки руйнівного впливу.

За допомогою програми Statistica в модулі «Множинна регресія» було дослі джено, як залежить показник прибутку ВАТ «Астра Банк» (надалі «банк») (Y) від наступних факторів (Хі):

власний капітал – Х1;
кошти клієнтів – Х2;
обсяг наданих кредитів – Х3;
загальноадміністративні витрати – Х4. та визначено ступінь впливу кожного з цих факторів на розмір прибутку. У ході дослідження незалежну змінну Х1 – власний капітал – виключено із

рівняння як неінформативний фактор і рівняння множинної регресії набрало ви гляду:

Y = –1606 + 0,008621X2 + 0,004182X3 – 0,001283Х4.

Коефіцієнти при незалежних змінних а2 і а3 вказують на те, що із збіль шенням X2 та X3 на одиницю їх значень Y збільшується на 0,00862 тис. грн. і 0,00418 тис. грн. відповідно. А із збільшенням показника Х4 на одиницю його значення Y зменшиться на 0,00128 тис. грн.

Тому ми спробуємо на основі наведеного рівняння запропонувати шляхи збільшення показників, що прямо пропорційно впливають на розмір прибутку – кошти клієнтів та обсяг наданих кредитів, а також зменшити загально адміністра тивні витрати з метою підвищення прибутковості діяльності банку.

Спершу ми розглянемо, яким чином банк може збільшити обсяги залучених коштів клієнтів. На думку Г. Рєзнік, «банки можуть почати залучати новий капі тал, як тільки вони представлять на суд громадськості і влади переконливий сце нарій фінансового оздоровлення. Приплив капіталу, а також нові навички в об ласті кредитування мають величезне значення для відновлення кредитної діяль ності та підвищення прибутковості банку» [11, с. 63].

На нашу думку, незважаючи на кризу, зараз у банків відкриваються непогані можливості для залучення нових споживачів фінансових послуг. Найбільш оче видний спосіб – розсилка повідомлень про безпеку та надійність банку потенцій ним клієнтам, які прагнуть перекинутися куди-небудь від ослаблених конкурен тів. Менш очевидний, але більш перспективний шлях – це послання підприємцям, де акцентується роль банку як надійного партнера, який забезпечить всі фінансові потреби клієнта. Такий підхід має привести до успіху, оскільки багато банків різ ко скоротили фінансування бізнесу.

Надалі розглянемо, яким чином можна збільшити обсяг наданих кредитів з метою підвищення прибутковості діяльності банку. Зазначимо, що ми досить по зитивно оцінюємо діючі програми банку і вважаємо, що при використанні їх на належному рівні та постійному пристосуванні до потреб клієнтів банк зможе до сягти значних конкурентних переваг. Проте банк не може розвиватись лише шля хом збільшення кількості виданих кредитів. Такий сценарій розвитку був харак терним майже для всіх вітчизняних банків у докризовий період і, зрештою, при звів до плачевного стану всієї банківської системи.

Відомо, що найбільший ризик, з яким стикаються банки, що прагнуть до успі ху та підсилюють роботу з продажу, полягає в тому, що інститут може прода ти сумнівний кредит. На нашу думку, для протидії цьому ризику аналізованому банку необхідно звернутись до досвіду передових світових банків, де управління кредитами стало «сферою високих технологій». Для конкретних сегментів наразі розробляється різна кредитна політика на основі глибокого розуміння їх кредито спроможності в минулому і прогнозах на майбутнє.

Методи кредитної оцінки стали науковими і включають кредитний скоринг, тобто оцінку заявок на основі статистичних моделей у сегментах фізичних осіб, малих і середніх підприємств, а також експертні системи – у сегмента корпора тивних позичальників. Для забезпечення достатньої рентабельності кредитуван ня зараз широко використовується ціноутворення з поправкою на ризик (risk adjusted pricing – RAP). Для зниження операційних витрат на управління кредита ми впроваджуються численні нові інформаційні системи. Автоматизуються сис теми обробки кредитних заявок і завчасного попередження – такі як оцінки рів ня ризику та динамічного скорингу на підставі поведінки. Навіть у ході діяльнос ті щодо виправлення проблемних ситуацій і при стягненні заборгованості вели кою мірою покладаються на сучасні системи, наприклад, автоматизованого теле фонного дзвінка [2].

На нашу думку, за будь-якого випадку керівники ВАТ «Астра Банк» повинні діяти так, ніби всі видані банком позики були «безнадійні», хоча б тому, що у пе ріоди економічної нестабільності ризик неповернення значно збільшується.

Надалі нам необхідно запропонувати шляхи скорочення загально адмініс тративних витрат банку. У ході дослідження ми виявили, що найбільшу част ку структури адміністративних витрат аналізованого банку займають витрати на персонал.

Проте ми наполегливо не рекомендуємо банку скорочувати витрати на персо нал шляхом звільнення працівників. Керівництву необхідно усвідомити, що вони ризикують втратити своїх найбільш здібних менеджерів. Коли ринок праці ожи ве, вони зможуть піти до конкурентів або обрати іншу кар’єру.

Для розв’язання даного питання ми пропонуємо звернутись до успішних прикладів іноземних банків. Наприклад, при неможливості використовувати фі нансові стимули керівники Fifth Third Bancorp і їх колеги з TCF Financial Corp. і Webster Financial Corp. намагаються мотивувати свій ключовий персонал шляхом більш частого спілкування з топ-менеджерами, поліпшення кар’єрних перспектив і шансів на більш швидке просування службовими сходами.

Наведемо іще один шлях. Побоюючись «відтоку талантів», банк Fifth Third Bancorp проявляє велику обережність у питанні зниження витрат. Тут реалізова но програму розвитку персоналу, приділяючи основну увагу 300 співробітникам, вибраним з 22 тис. службовців. Головним чином, «група обраних» представлена керівниками ліній бізнесу і регіональними менеджерами, яким довірено забезпе чення присутності банку на нових або найважливіших для нього ринках. У про цесі навчання їх об’єднують у «універсальні команди особливого призначення», підключаючи фахівця, що допомагає учасникам тренінгу зрозуміти особливості різних ринків [3].

Таким чином, беручи на озброєння описаний вище вдалий досвід іноземних банків, банк зможе не лише знизити витрати на утримання персоналу, а й одно часно утримати в банку кращих професіоналів.

На нашу думку, удосконалена система мотивації керівників банку, причетних до процесу управління прибутком, допоможе підвищити якість управління при бутком ВАТ «Астра Банк», і, як наслідок, досягти конкурентних переваг у нелег кий післякризовий період.

Новітнім інструментом організації системи винагороди вищого керіництва є інформаційні технології. За умови комплексного впровадження системи управ ління комерційним банком, інформаційні технології в змозі не тільки збудувати і відстежити бізнес-процеси в усіх сферах діяльності; вони також припускають взаємозв’язок винагороди персоналу, в тому числі вищого менеджменту, з ре зультативністю банківської установи [7].

Для досягнення цієї мети у банка пропонуємо впровадити інформаційні рі шення зі стратегічного управління, засновані на сучасній концепції Balanced Scorecard (карта збалансованих показників). Такі рішення дозволяють побудува ти карту збалансованих показників як для банку і його підрозділів, так і для окре мих ключових посад.

Основні показники діяльності (key performance indicators – KPI) групуються за чотирма напрямками (рис. 2).

инаміка прибутку до оподаткування та чистого прибутку банків україни за 2005–2009 роки, млн. грн

Рис. 2. Карта збалансованих показників та індикаторів діяльності банку

KPI автоматично розраховуються на основі даних, одержуваних з системи управління банком. Основний принцип дії інформаційних систем управління полягає в тому, що інформація вводиться на рівні первинного користувача; тому є об’єктивною, а розраховані показники відображають реальну ситуацію, що складається у банку. При правильній організації авторизації доступу до даних систе ми, інформація про результати діяльності банку може потрапляти не тільки на стіл менеджерів, але дночасно і до рук Правління Банку [5].
Крім того, що інформаційна система дозволяє ознайомитися з об’єктивними даними без посередництва (минаючи обробку фінансовими службами банку), вона може автоматично відстежувати ступінь досягнення поставлених завдань (певних KPI) і розраховувати розмір справедливої винагороди вищого менеджменту банку [7].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, збиткова діяльність банківської системи України поставила актуальне питання про необхідність управління прибутком банківської установи в умовах його обмеженого обсягу та періодичної наявності збитків. Напрямами дослідження мають стати уточнення сутності і функцій управління прибутком банку в умовах фінансової кризи. Управління прибутком банку повинно розглядатися як в умовах отримання прибутку, так і в умовах наявності збитку. Сутність управління прибут ком банку має розглядатися з урахуванням принципів антикризового управління.
Важливим є виявлення керованих та малокерованих процесів у системі управління прибутком. Це можливо за рахунок уточнення системи показників щодо планування, аналізу, котролю діяльності банківської установи.
Дослідження системи показників прибутковості, збитковості та виявлення індикаторів безпеки щодо управління прибутком банку є необхідною складовою
системи управління прибутком в умовах фінансової кризи. Це дає змогу знизити фінансові загрози діяльності банку. Отримання значень індикаторів безпеки
щодо управління прибутків можливо у загальному механізмі управління прибутком та окремо в механізмі забезпечення фінансової безпеки банку. Ці механіз-
ми повинні розвиватися кожен окремо, за окремими принципами діяльності. Менеджмент фінансової безпеки та менеджмент прибутку діє за своїми просторови-
ми та часовими ритмами. Це потребує узгодження на загальному рівні менеджменту банку в цілому.
Розробка рекомендацій щодо послідовного впровадження адаптивного менеджменту в процес управління функціонуванням комерційних банків саме той
інструментарій, що має обєднати різні рівні менеджменту та дати можливість досягнути необхідного рівня стійкості банку.

Біліографічні посилання

 1. бартон Д. Банк после кризиса / Д. Бартон // Банковский менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 18–23.
 2. батт к. Управление «мирового класса» / К. Батт // Банковская практика за рубе жом. – 2007. – № 8. – С. 68–70.
 3. белых и. Кризис – время для инноваций / И. Белых // Банковский менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 8–13.
 4. біков І. М. Механізм управління прибутком у банку з розгалудженою мережею філій [Електронний ресурс] / І. М. Біков // Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/pprbsu/texts/2008_24/24.1.38.pdf
 5. За что платят топ-менеджерам? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// rabota.mail.ru/news/1041/
 6. заєць О. В. Інструментарій банківської справи: навч. посіб. / О. В. Заєць, П. Є. Жит ній, В. І. Кудрявцев. – Луганськ, 2000. – 352 с.
 7. Как мотивировать топ-менеджеров [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// www.delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=1424
 8. Петраковська О. В. Теоретико-методичні аспекти аналізу фінансових результа тів діяльності банків / О. В. Петраковська // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 2009. – № 3. – С. 145–149.
 9. Підсумки діяльності комерційних банків України за 2009 рік та завдання на 2010 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option =com_ content&task = view&id=1550&menu
 10. Радковская Н. П. Методические подходы к управлению прибылью коммерче ского банка / Н. П. Радковская // Финансы и кредит. – 2006. – № 1. – С. 20–25.
 11. Резник Г. Не только выживание / Г. Резник // Банковская практика за рубежом. – 2009. – № 6. – С. 62–67.
 12. Рибалка О. О. Підходи до управління прибутком банку / О. О. Рибалка // Акту альні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 161–165.
 13. чернышова Л. Методы оценивания степени влияния структурных компонентов на размер банковской прибыли / Л. Чернышова // Економіст. – 2003. – № 11. – С. 32–35.

Надійшла до редколегії 23.03.11