УДК 336.025:35.072.1(043.5)

О. О. Кухарєва, М. В. Корнєєв

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування у контексті реалізації взаємодії бюджетних концепцій

Охарактеризовані бюджетні концепції та форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування в контексті їх взаємодії. Визначено можливі поєднання концепцій бюджетного федералізму, бюджетного унітаризму та механізм їх взаємодії. Обґрунтовано найбільш прийнятну взаємодію концепцій бюджетного унітаризму та бюджетного федералізму.

Ключові слова: фінансова автономія, концепції бюджетного федералізму.

Охарактеризованы бюджетные концепции и формы финансовой автономии органов местного самоуправления в контексте их взаимодействия. Определены возможные сочетания концепций бюджетного федерализма, бюджетного унитаризма и механизм их взаимодействия. Обосновано наиболее приемлемое взаимодействие концепций бюджетного унитаризма и бюджетного федерализма.

Ключевые слова: финансовая автономия, концепция бюджетного федерализма.

In the article budgetary conceptions and forms of financial autonomy of organs of local selfgovernment are described in the context of their cooperation. Possible combinations of conceptions of budgetary federalism and budgetary unitarianism are certain and mechanism of their cooperation. Обґрунтовано most acceptable cooperation of conceptions of budgetary unitarianism and budgetary federalism.

Key wods: financial autonomy, conceptions of budgetany federalism.

актуальність проблеми. Необхідність подальшого вдосконалення прин ципів і методів формування бюджетів різних рівнів, міжбюджетних відно син, підвищення ефективності використання бюджетних коштів обумовлюють об’єктивні зміни суспільно-економічних відносин. При цьому, посилення ролі адміністративно-територіальних утворень у забезпеченні суспільного розвитку держави обумовлюють необхідність удосконалення принципів і методів реаліза ції регіональної соціально-економічної політики.

Розвиток адміністративно-територіальних утворень визначається значною кількістю факторів і синергією їх соціально-економічних відносин. Основним ін струментом державного управління такою взаємодією є перерозподільні відно сини, які дають змогу функціонувати національній економіці як єдиному ціло му. Відповідно, фінансові відносини вбудовані в механізм функціонування націо нальної економіки, обумовлюють її сталість та ефективність функціонування. Од нак на сучасному етапі суспільного розвитку спостерігається певна тенденція до сепаратизації територіальних економік і набуття їх владними інститутами фінан сової автономії.

Аналіз останніх наукових досліджень. Дослідженню взаємозв’язку фінан сової автономії органів місцевого самоврядування та сукупності міжбюджет них відносин присвячено наукові праці О. Балацького, О. Гришанової, О. Гушти, І. Луніної, А. Малярчука, О. Музики, К. Павлюк, З. Перощук, О. Сунцової, О. Те ліженка, В. Федосова, Л. Василенко, Н. Васильєвої, А. Нестеренко, В. Тарангу ла, О. Чеберяко, П. Шуляка та ін. Наукове розуміння фінансового механізму, його змісту, структури, взаємозв’язку фінансового і бюджетного механізмів сформо ване завдяки працям М. Артус, Ю. Воробйова, О. Ковалюка, М. Крупки, В. Опа ріна тощо.

Однак, незважаючи на суттєві наукові результати, отримані вченими, недо статньо розробленими залишаються питання стосовно теоретико-методичного обґрунтування ефективного рівня фінансової автономії органів місцевого само врядування, її форм та взаємодії існуючих бюджетних концепцій.

Мета дослідження. Відповідно метою статті поставлено визначення форм фінансової автономії органів місцевого самоврядування в контексті взаємодії концепцій бюджетного унітаризму та бюджетного федералізму.

Основні результати дослідження. Однiєю з цiлей застосування фiнансового механiзму регулювання соцiально-економiчного розвитку адміністративно територіальних утворень є досягнення певного рiвня фiнансової автономiї органiв мiсцевого самоврядування.

Фiнансова автономiя – це самоврядування або надання прав на нього у сферi фiнансiв, що проявляється, перш за все, стосовно формування, розподiлу та вико ристання фiнансових ресурсiв.

Засобом для досягнення фiнансової автономiї є фiнансове забезпечен ня, пiд яким розумiють систему органiзацiйно-правових заходiв, спрямованих на створення, розподiл та використання фiнансових ресурсiв держави, певної адміністративно-територіальної одиниці або iншого суб’єкта правових вiдносин [6, с. 89].

Певною мiрою синонiмiчним до поняття фiнансової автономiї є поняття бю джетної (фінансової) децентралiзацiї. Бюджетна децентралiзацiя представляє собою процес мобiлiзацiї фiнансових ресурсiв у мiсцевi бюджети. О. Сунцова розумiє бюджетну децентралiзацiю як iнструмент вимiрювання ступеня набли ження нацiональної економiки до ринкової. Така децентралізація є необхiдною при досягненні оптимального спiввiдношення мiж фiнансуванням делегова них повноважень органiв мiсцевого самоврядування та формуванням доходiв мiсцевих бюджетiв за рахунок власних надходжень [7, с. 353].

Близьким до визначення фiнансової автономiї є поняття бюджетного (фіс кального) федералiзму.

В. Д. Тарангул визначає, що бюджетний федералiзм – це побудована на прин ципах субсидiарностi та демократичної децентралiзацiї система прав на оподатку вання та розпорядження видатками на рiвнi бюджетiв усiх рiвнiв, яка вiдповiдає делегованим повноваженням i функцiям усiх органiв влади у вiдповiдностi з адмiнiстративно-територiальним устроєм держави [9, с. 120].

На думку В. Федосова, бюджетний федералiзм виникає при паритетному розмежуваннi доходiв i видаткiв мiж мiсцевим i загальнодержавним бюджета ми для фiнансування виконання ними вiдповiдних повноважень. Розподiл по вноважень мiж рiвнями влади фiксується законодавчо i фiнансування повнова жень здiйснюється на засадах економiчної доцiльностi, суспiльної солiдарностi та соцiальної етики у вiдповiдностi до концепцiї соцiально-економiчної полiтики в країнi [1, с. 605].

Фiнансова незалежнiсть органiв мiсцевого самоврядування формується на за садах дотримання територiальних iнтересiв стосовно соцiально-економiчного роз витку адміністративно-територіальних утворень та реалiзується, виходячи iз прин ципу економiчної доцiльностi. Межi фiнансової незалежностi органiв мiсцевого самоврядування визначаються нормативно-правовими актами. При цьому вони окреслюють (повиннi окреслювати), перш за все, межi фiнансової незалежностi органiв мiсцевого самоврядування стосовно їх функцiй та фiнансування вико нання цих функцiй [2, с. 112; 3, с. 306]. Виходячи iз зазначеного, Л. I. Василен ко визначає фiнансову незалежнiсть органiв мiсцевого самоврядування як «..їх можливiсть самостiйно вирiшувати питання комплексного фiнансового забезпе чення соцiально-економiчного розвитку територiй, що входять до компетенцiї цих органів» [2, с. 112].

Фiнансова автономiя органiв мiсцевого самоврядування – це їх фiнансова незалежнiсть при виконаннi покладених на них функцiй та повноважень [7, с. 62]. Як уже зазначалось, така автономiя проявляється у процесi самостiйного форму вання, розподiлу та використання фiнансових ресурсiв органами мiсцевого само врядування.

Для реального забезпечення фiнансової автономiї органiв мiсцевого самовря дування потрiбно виконання наступних вимог до формування бюджетних коштiв: достатнiсть фiнансових ресурсiв та стабiльнiсть джерел доходiв [8, с. 240].

Протилежнiстю бюджетного федералiзму є бюджетний унiтаризм. Зага лом бюджетний унiтаризм представляє собою особливу форму мiжбюджетних вiдносин, за якої основнi принципи органiзацiї цих вiдносин визначаються цен тральними органами влади [7, с. 351]. Бюджетний унiтаризм ґрунтується на прин ципах паритетностi забезпечення соцiально-економiчних iнтересiв централь них та мiсцевих органiв влади та унiфiкацiї стандартiв суспiльних послуг на всiй територiї країни [10, с. 13]. Крiм того, бюджетний унiтаризм сприяє вирiвнюванню по територiї країни фiскальних дисбалансiв.

Фiнансова автономiя органiв мiсцевого самоврядування є основою ефектив ного надання ними суспiльних послуг населенню територiальних громад.

Доцільним є класифікувати фінансову автономію органів місцевого самовря дування за характером прояву на експліцитну та імпліцитну її форми.

Під експліцитною фінансовою автономією органів місцевого самоврядуван ня слід розуміти декларативну спрямованість досягнення такої автономії за раху нок трансформації її нормативно-правового забезпечення у бік посилення прав органів місцевого самоврядування стосовно формування, розподілу і викорис тання фінансових ресурсів для забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці [4; 5].

Під імпліцитною фінансовою автономією органів місцевого самоврядуван ня слід розуміти фактичну спрямованість досягнення такої автономії за раху нок повної трансформації її інституційно-правового забезпечення у бік посилен ня правоспроможностей органів місцевого самоврядування стосовно формуван ня, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення соціально економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці [4; 5].

Співвідношення експліцитної та імпліцитної форм фінансових автономій органів місцевого самоврядування у контексті взаємодії бюджетних концепцій відображено на рис. 1, де відтворено чотири можливих поєднання концепцій бюд жетного федералізму та бюджетного унітаризму:

(1) – існує співпадіння експліцитної та імпліцитної концепцій бюджетного федералізму;
(2) – існує співпадіння експліцитної та імпліцитної концепцій бюджетного унітаризму;
(3) – експліцитно проявляється концепція бюджетного федералізму, а імпліцитно-бюджетного унітаризму (ситуація, на нашу думку, властива Україні);
(4) – поєднання концепцій, протилежне ситуації (3).
Взаємодія експліцитної та імпліцитної форм фінансових автономій органів місцевого самоврядування
Рис. 1. Взаємодія експліцитної та імпліцитної форм фінансових автономій органів місцевого самоврядування

При реалізації ситуації (1), коли експліцитна та імпліцитна концепції бю джетного федералізму співпадають, виникає процес фінансової децентраліза ції, що розпочинається із забезпечення експліцитної фінансової автономії орга нів місцевого самоврядування. Першочергово таким органам надаються додат кові права і обов’язки, законодавчо забезпечується процес перерозподілу фінан сових потоків у сторону їх децентралізації. Наступною стадією стає інституцій не забезпечення дієвості перерозподілу фінансових потоків у сторону місцевих органів влади і при достатньому рівні фінансування виконання обов’язків орга нами місцевого самоврядування їх права перетворюються у правоспроможності. Це, відповідно, приводить до розширення існуючих правоспроможностей орга нів місцевого самоврядування. Виникає рівноважне співвідношення між експлі цитною і імпліцитною формами фінансової автономії органів місцевого самовря дування, причому, процес рівноважного співвідношення починається із реалізації експліцитної фінансової автономії. Наслідком реалізації даної ситуації є більш оперативне управління фінансовими ресурсами органів місцевого самовряду вання, більший вплив територіального утворення на процеси фінансування його соціально-економічного розвитку, але водночас посилюються ризики недостат ності фінансування такого розвитку та нерівномірності розподілу фінансових ре сурсів по адміністративно-територіальним одиницям країни [5].

У протилежному випадку (ситуація (2)), що властивий для невеликих уні тарних держав, співпадають експліцитна та імпліцитна концепції бюджетно го унітаризму. При цьому відбуваються процеси централізації фінансових по токів, не виникає експліцитна чи імпліцитна форма фінансової автономії. За ра хунок цього зменшується обсяг правоспроможностей органів місцевого само врядування. Таке зменшення не приводить до зменшення обсягу фінансуван ня соціально-економічного розвитку територіальних утворень та сприяє кра щому фінансовому вирівнюванню. Однак при цьому зменшується рівень опе ративності управління фінансовими ресурсами органів місцевого самовряду вання та зменшується вплив територіального утворення на фінансування його соціально-економічного розвитку [5].

У третьому випадку (ситуація (3)), коли експліцитно наголошується існу вання концепції бюджетного федералізму, а імпліцитно реалізується концепція бюджетного унітаризму події складаються наступним чином: експліцитна кон цепція бюджетного федералізму реалізується в експліцитній фінансовій авто номії органів місцевого самоврядування, що приводить до збільшення прав і обов’язків таких органів, однак імпліцитно така передача прав не супроводжу ється відповідними інструментами та механізмами. Навпаки, механізми бю джетного процесу організовані таким чином, щоб підтримати імпліцитну кон цепцію бюджетного унітаризму, тобто проходить процес фінансової централіза ції. Відповідно частина правоспроможностей органів місцевого самоврядуван ня втрачає зміст правоспроможностей та набуває статусу прав (чи обов’язків). Оскільки виконання цієї частини прав (чи обов’язків) повинно бути експліцитно забезпечено за рахунок фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, то вони, відповідно, не можуть бути реалізовані. Компенсаторний характер між бюджетних трансфертів у такому випадку призначений для забезпечення ви конання «розірваних» правоспроможностей органів місцевого самоврядування. Виконання іншої частини правоспроможностей органів місцевого самовряду вання забезпечується фінансовими ресурсами цих органів, але як і у випадку з ситуацією (2) їх кількість є обмеженою. Основним ризиком у даній ситуації є те, що забезпечення виконання «розірваних» правоспроможностей органів місце вого самоврядування найбільш сильно залежить від рівня наповнюваності Дер жавного бюджету і навіть при незначних коливаннях у наповненні його доход ної частини функція забезпечення виконання «розірваних» правоспроможнос тей переходить до місцевих бюджетів. Рівень впливу територіального утворення на його соціально-економічний розвиток при цьому незначним чином перевищує відповідний рівень впливу при співпадінні експліцитної та імпліцитної концепцій бюджетного унітаризму (ситуація (2)) [5].

У випадку імпліцитної концепції бюджетного федералізму та експліцитної концепції бюджетного унітаризму (ситуація (4)) ініціюються процеси фінансової децентралізації, причому затримка реалізації експліцитної фінансової автономії у порівнянні з імпліцитною приводить до затримки передачі правоспроможностей центральних органів влади у порівнянні із фінансовими ресурсами, що забезпе чують їх виконання. Зазначена ситуація проводить до розриву правоспроможнос тей центральних органів влади, або до надмірного збільшення обсягу витрат Дер жавного бюджету [5].

Досягнення фінансової автономії органів місцевого самоврядування України є ускладненим внаслідок протиріччя в експліцитній та імпліцитній фінансовій по літиці стосовно формування фінансових ресурсів місцевих органів влади. Екс пліцитно реалізація концепції бюджетного федералізму підтримується перероз поділом владних повноважень між рівнями влади і фактичною відсутністю роз щеплення податкових надходжень, імпліцитно – порушується фінансовою залеж ністю всіх місцевих бюджетів України від Державного бюджету внаслідок недо статності в них власних фінансових ресурсів. Відповідні експліцитна та імпліцит на форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування пов’язані між собою і можуть бути реалізовані тільки у взаємодії.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виходячи із оцінки співвідношення експліцитної та імпліцитної форм фінансової автономії органів місцевого самоврядування можна зробити висновок, що вони є пов’язаними між собою та можуть бути реалізовані тільки у взаємодії, причому процес досягнення фінансової автономії органів місцевого самоврядування повинен розпочинатися або з імпліцитної її форми, або – з експліцитної та імпліцитної, але ніколи – тільки з експліцитної. При цьому імпліцитна форма фінансової автономії органів місце вого самоврядування може бути трансформована в експліцитну; імпліцитна фор ма такої автономії може ініціювати експліцитну.

Найбільш прийнятним є співпадіння експліцитної та імпліцитної концепцій бюджетного унітаризму чи бюджетного федералізму. Експліцитна та імпліцитна форми фінансової автономії органів місцевого самоврядування не просто відріз няються за характером прояву, а й формують єдину цілісність у взаємодії, що та кож дає підстави наголошувати на системному характері поняття фінансової ав тономії.

Бібліографічні посилання

 1. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К., 2004. – 864 с.
 2. Василенко Л. І. Місцеві фінанси та фінансова незалежність / Л. І. Василенко, П. С. Бабич // Фінанси України. – 1998. – № 8. – С. 112–117.
 3. Васильєва Н. Роль місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової незалеж ності органів місцевого самоврядування / Н. Васильєва // Управління сучасним містом. – 2004. – № 10–12 (16). – С. 306–310.
 4. Корнєєв М. В. Удосконалення теоретико-методологічного забезпечення узагаль нюючої оцінки рівня фінансової автономії / М. В. Корнєєв // Актуальні проблеми еконо міки. – 2009. – № 7 (97). – С. 229–236.
 5. Корнєєв М. В. Фінансова автономія органів місцевого самоврядування : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / М. В. Корнєєв. – Суми, 2009. – 275 с.
 6. Нестеренко а. С. Фінансова самостійність місцевого самоврядування та її забез печення / А. С. Нестеренко // Митна справа. – 2002. – № 6. – С. 88–92.
 7. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. О. Сунцова. – Київ, 2005. – 560 с.
 8. Таболин В. В. Муниципальное городское право. Правовые и организационные основы деятельности органов местного самоуправления в городах : монография / В. В. Та болин, А. В. Корнев. – М., 2000. – 304 с.
 9. Тарангул В. Д. Зарубіжний досвід організації міжбюджетних відносин та їх за конодавче забезпечення / В. Д. Тарангул // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 3. – С. 117–123.
 10. Чеберяко О. В. Фінансова підтримка місцевих бюджетів в умовах бюджетного унітаризму в Україні / О. В. Чеберяко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 13–19.
 11. Шуляк П. Формування місцевих бюджетів є головним напрямом розширення фі нансової автономії територій України / П. Шуляк // Економіка та держава. – 2004. – № 2. – С. 9–10.
 12. Joumard I. Fiscal relations across government levels / I. Joumard, P. M. Kongsrud // OECD Economic Sludies. – 2003. – № 36. – P. 184.
 13. Thieben U. Fiscal Decentralisalion & Economic Growth in High-Income OECD Countries / U. Thieben // ENЕPRI Working Paper. – 2001. – № 1. – Р. 39.

Надійшла до редколегії 20.06.10