УДК 330.155:330.101

О. О. Шаповалов

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Пріоритети податкової політики в умовах кризи

Розглянуто характерні особливості податкової системи україни. Наведено результати порівняльного аналізу з податковими системами інших країн. Проаналізовано принципи побудови податкової системи україни та шляхи їх удосконалення.

Ключові слова: податок, податкова політика, податкова система.

Рассмотрены характерные особенности налоговой системы украины. Приведены результаты сравнительного анализа с налоговыми системами других стран. Проанализированы принципы построения налоговой системы украины и пути их усовершенствования.

Ключевые слова: налог, налоговая политика, налоговая система.

The article describes the features of the tax system of Ukraine. The results of comparative analysis with the tax systems of other countries. The principles of construction of the tax system in Ukraine and ways of improving them.

Key words: tax, tax policy, tax system.

актуальність проблеми. Глобальна фінансово-економічна криза ставить питання щодо відповідності потребам економічного розвитку існуючих уявлень щодо діяльності міністерств та відомств, які обраховують та контролюють грошо ві надходження до бюджету та видатки і вимагає перегляду багатьох з них. Перед обличчям глобальної погрози кожна держава розробляє свої екстренні заходи ре формування національного та міжнародного права, державних інституцій влади та їх функцій [1, c. 83].

Згідно з щорічним докладом Paying Taxes 2010, який реалізує для інвесторів Світовий Банк, на даний момент українська податкова політика призвела до того, що, українська податкова система займає 181 місце з 183 можливих за складніс тю сплати податків [9, с. 11]. Ця обставина свідчить про суттєву дискримінацію власних товаровиробників порівняно з іноземними конкурентами. З докладу стає зрозумілим, що українських податків забагато, їх дуже довго та складно сплачу вати, та вони зависокі. Головними чинниками такого низького показника є: остан нє місце у світі за кількістю податків, [9, с. 17], часом необхідним для сплати по датків – 175 місце та загальною оціненою часткою податків у доходах – 149 місце. Невідповідність податкової системи вимогам сьогодення очевидна, якщо порівня ти її з системами інших країн. Кричущім є порівняння кількості платежів в Укра їні з Казахстаном [9, с. 52], в якому податкова система на відміну від 147 україн ських податків будується лише на 12.

Крім того, загальний податковий тягар розрахований у вигляді загальної по даткової ставки, як частки від отримуваного доходу, в Україні один з найвищих у світі (табл. 1).

Таблиця 1 Загальна податкова ставка (% від комерційного прибутку)

Економіка Загальна податкова ставка (ЗПС) Податок на прибуток ЗПС Трудові доходи ЗПС Інші податки ЗПС Місце у світі
Франція 65,8 % 8,2 % 51,7 % 5,9 % 165
Україна 57,2 % 12,3 % 43,1 % 1,8 % 149
Німеччина 44,9 % 17,4 % 22,0 % 5,5 % 112
Казахстан 35,9 % 23,5 % 9,6 % 2,8 % 66
Швейцарія 29,7 % 9,7 % 16,6 % 3,4 % 37
Грузія 15,3 % 13,3 % 0,0 % 2,0 % 9

* Побудовано за матеріалами [9, с. 86–89].

Українська економіка застигла у трансформаційному періоді на шляху пе реходу від радянської до капіталістичної системи відносин. Основними гальма ми на шляху перетворення є нераціональні системи: податкова, бюджетна, дер жавного управління, правова та правоохоронна, які не відповідають сучасним ви могам щодо забезпечення ефективного розвитку економіки та суспільства. Чин на податкова система зазнає нищівної критики, як у наукових колах, так і з боку підприємців, політиків вже значний час, але зрушення на шляху її вдосконалення незмінно закінчуються лише критикою. Ця критика в основному базується бага то в чому на емоціональному підґрунті та поверхневій оцінці економічних чинни ків. Держава, як єдиний регулятор податкової системи, не здійснює кроків по ви рішенню цієї корінної проблеми продовжуючи вважати існуючу в країні систему ефективною та такою що може виконувати свої завдання.

Так на думку Ю. Іванова [2, с. 50] проблема податкової системи України по лягає у відсутності достатнього науково-практичного досвіду управління подат ковою політикою, і держава має йти шляхом експериментального пошуку кращих варіантів податкової системи, роблячи багато помилок.

Наслідки для економіки України світової фінансово-економічної кризи, яка призвела до порушення економічних законів та співвідношень, до відхилення від норм права в економіці, спонукали до активних дій щодо розробки Податкового кодексу політиків і науковців.

аналіз останніх наукових досліджень. Проблемі розробки теоретичних і практичних питань формування раціональної податкової політики та побудо ви оптимальної податкової системи присвячували свої дослідження вітчизняні й зарубіжні вчені-економісти, практики, науковці. У першу чергу потрібно згада ти праці В. П. Вишневського, А. С. Гальчинського, В. М. Гейца, Ю. Б. Іванова, Л. Л. Тарангула, З. С. Варналія, В. М. Федосова, П. В. Мельника, А. І. Крисова того, А. М. Соколовського та інших. Результати ґрунтовного аналізу наукових праць фахівців свідчить, що частина інструментарію впливу держави на перебо рення кризових явищ залишається недостатньо вивченою та освітленою.

В Україні, як і у більшості країн світу, майже відсутні теоретичні знання та практичний досвід реалізації антикризових заходів та використання підходів щодо рішення проблеми пожвавлення економічної діяльності з урахування харак теру та напрямків розвитку внутрішньої фінансово-економічної кризи з оглядом на перебіг світової кризи. Сучасний стан кризових явищ у світі такий, що перева ги будуть мати економіки тих країн, уряди, яких зможуть запропонувати своєчас ні адекватні заходи, що будуть спрямовані на підтримку економічного зростання, шляхом запровадження бюджетно-податкових стимулів. Реалізація цих заходів буде різнитися для різних країн.

Мета дослідження. Метою статті є формування сучасного підходу щодо на прямків удосконалення податкової політики України.

Основні результати дослідження. Сучасна податкова політика є діяльністю держави у сфері встановлення і стягнення податків. Саме через податкову полі тику держави відбувається становлення і розвиток податкової системи. Сучасна податкова політика вимагає визначення системних стратегічних цілей та завдань подальшого розвитку податкової системи держави з метою створення найбільш сприятливих умов господарювання для досягнення економічного розвитку краї ни [2, с. 59].

На думку П. В. Мельника [8, с. 7] податкова політика – це поєднання об’єктивності економічної категорії податків, реального стану системи еконо мічних відносин у державі та суб’єктивності податкової діяльності як сукупності конкретних дій, рішень різних органів, гілок і рівнів державної влади.

На нашу думку, податкова політика – це пошук розумного компромісу між інтересами держави та суспільства з метою забезпечення розвитку економіки, як фундаменту існування обох контрагентів.

В Україні державна влада не може встановити вказаний компроміс, який би задовольняв інтереси суспільства на основі правової регуляції економічних від носин. Суспільство вимушено діяти неправомірними шляхами для встановлен ня такого компромісу. У такому випадку, як наслідок, у країні виникають значна тіньова економіка та повсюдне ухилення від сплати податків. На даний момент це є базовими елементами, що характеризують українську економіку. У країні виникла ситуація, коли правомірна поведінка економічних суб’єктів підприємств та приватних підприємців при сплаті податків призведе до ледве зведення кінців з кінцями або до їх банкрутства.

Крім того, в Україні сформувалася навіть інституціональна система забезпе чення ухилення від сплати податків. Таку систему формують так звані «конверта ційні центри», які забезпечують мінімізацію доходів за рахунок фіктивного збіль шення витрат підприємств з подальшим переводом грошових коштів з безготів кової в готівкову форму. Найбільші з таких «конвертаційних центрів» побудова ні на базі банківських установ, а окремі – навіть груп банків, через які проходить щорічно від 1 до 25 млрд. гривень.

Держава, як добре видно на прикладі проекту Податкового кодексу [11], від повідає на це посиленням адміністративного тиску, збільшенням економічних санкцій, посиленням адміністративної та кримінальної відповідальності. Іншим заходом держави на цьому шляху є зміни у законодавстві щодо протидії легалі зації доходів одержаних злочинним шляхом направлені, в першу чергу, на вияв лення саме фінансових операцій які традиційно використовуються у схемах при ухиленні від сплати податків. Цікавим тут є те, що такі фінансові операції є абсо лютно протилежними за своєю суттю операціям з легалізації доходів одержаних саме злочинним шляхом.

Удосконалення системи оподаткування, яке проводилося до сьогодні спон танно і зводилося, в основному, до зниження ставок податків з доданої вартості, на прибуток підприємств, з доходів фізичних осіб та одночасно простого звужен ня кола пільговиків щодо сплати податків.

Податкова політика України на думку В. О. Міхельса, як він помітив з дебатів у Верховній Раді України і постійних зусиль уряду і Президента, полягає в тому, щоб постійно зменшувати податковий тиск і надавати системі оподаткування сти мулюючого характеру [3]. Це добре ілюструє сучасний український підхід до по даткової політики, а саме – загальна оцінка існуючого податкового тягаря, реа лізованого через ставки податків, як значного та направленого на його постійне зменшення.

Характеристиками значного податкового навантаження є розміри податко вих ставок на основні податки та частка ВВП, яка перерозподіляється за рахунок бюджетно-податкової системи.

Але, аналіз податкових систем розвинутих країн [4, с. 28; 5, с. 46; 6, с. 66; 7, с. 48] свідчить, що рівень українських податкових ставок не є значно завищени ми, як це постійно проголошують. Так, наприклад, податок з прибутку підпри ємств в Україні становить 25 %, у Німеччині – 30 % для розподіленого прибутку та 45 % нерозподіленого, у Франції – 42 % для розподіленого прибутку та 39 % нерозподіленого. Або податок на доходи фізичних осіб, який в Україні становить 13 %, у Німеччині – від 19 % до 53 %, у Франції – від 0 до 58,6 %. Хоча при цьо му загальний податковий тиск у Німеччині значно менший ніж в Україні (табл. 1). Це пов’язано зі значно більшим неоподатковуваним мінімумом і використанням значних відрахувань (оплата навчання, кредитів) для фізичних осіб та тим, що податковий облік у Німеччині майже не відрізняється від бухгалтерського, й та ким чином податком на прибуток підприємств та підприємців обкладається чис тий прибуток.

За результатами аналізу показників, що характеризують перерозподіл ВВП за рахунок бюджетно-податкової системи (табл. 2.) видно, що їх значення знахо диться на досить значному рівні. Так наприклад, у Німеччині у 2007–2008 роках показник частки податків від ВВП, не перевищував 16,3 % [10].

Таблиця 2 Динаміка податкового тягара в україні за період з 2006 по 2009 рр.

Показник Період, рік
2006 2007 2008 2009
ВВП, млрд. грн. 544,1 712,9 949,8 914,7
Частка податків від ВВП, % 23,1 21,7 22,0 21,8
Частка доходів бюджету від ВВП, % 25,3 23,0 24,4 22,8
Частка доходів бюджету та пенсійного фонду у ВВП, % 35,3 33,6 35,2 34,1
Частка податків та доходів пенсійного фонду у ВВП, % 30,2 32,6 33,5 33,1

На нашу думку, головною проблемою при реалізації податкової політики при створенні дієвої податкової системи є недотримання принципів на яких вона по винна будуватися.

На даний момент відповідно до законодавства податкова система – це сукуп ність загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов’язкових пла тежів до бюджетів і державних цільових фондів, а також принципи і методи їх стягнення.

Принципи побудови податкової системи визначені ст. 3 Закону України «Про систему оподаткування» від 17 лютого 1997 р.:

 1. Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високо технологічної продукції.
 2. Стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності – введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямовано го на розвиток виробництва;
 3. Обов’язковість – впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників по датків за порушення податкового законодавства.
 4. Рівнозначність і пропорційність – справляння податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рів них податків і зборів (обов’язкових платежів) на рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів (обов’язкових платежів) – на більші доходи.
 5. Рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – за безпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних і фізич них осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати подат ків і зборів (обов’язкових платежів).
 6. Соціальна справедливість – забезпечення соціальної підтримки малозабез печених верств населення шляхом запровадження економічно обґрунтованого не оподатковуваного мінімуму доходів громадян та застосування диференційовано го і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи.
 7. Стабільність – забезпечення незмінності податків і зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;
 8. Економічна обґрунтованість – встановлення податків і зборів (обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бю джету з його доходами.
 9. Рівномірність сплати – встановлення строків сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного над ходження коштів до бюджету для фінансування витрат.
 10. Компетенція – встановлення і скасування податків і зборів (обов’язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Ав тономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами.
 11. Єдиний підхід – забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору (обов’язкового платежу), об’єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору (обов’язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору (обов’язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг.
 12. Доступність – забезпечення дохідливості норм податкового законодав ства для платників податків і зборів (обов’язкових платежів).

Зрозуміло, що прийняття Податкового кодексу має бути направлено на під вищення рівня життя населення, шляхом розв’язання протиріч існуючої податко вої системи, до основи системи мають бути покладені такі засади, як перехід від конфронтації і протиборства до партнерства і підвищення соціальної відповідаль ності, забезпечення умов сталого економічного розвитку, створення конкурент ного середовища тощо. Водночас стаття 4 Розділу І Проекту Податкового кодексу внесеного Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України дає такі прин ципи, на яких повинно ґрунтуватися нове податкове законодавство:

 1. Загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати встанов лені законами з питань оподаткування та митної справи податки та збори, плат ником яких вона визнається;
 2. Рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів по даткової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників по датків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежнос ті, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця похо дження капіталу;
 3. Невідворотність настання визначеної законодавством відповідальності в разі порушення податкового законодавства;
 4. Гармонійне поєднання інтересів держави та платників податків – врегулю вання конфлікту інтересів, спричиненого неоднозначним (множинним) тракту ванням прав і обов’язків платників податків або контролюючих органів здійсню ється на засадах пріоритету інтересів людини (громадянина);
 5. Фіскальна достатність – установлення податків та зборів з урахуванням не обхідності досягнення збалансованості видатків бюджету з його доходами;
 6. Соціальна справедливість – установлення податків та зборів відповідно до фактичної платоспроможності платників податків;
 7. Економічна ефективність – податки та збори не повинні перешкоджати ефективному розподілу економічних ресурсів;
 8. Економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адмі ністрування;
 9. Стабільність – зміни до ставок податків та зборів та механізму їх адмі ністрування не можуть вноситися пізніше, ніж за шість місяців до початку ново го бюджетного року, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збо ри, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджет ного року;
 10. Рівномірність та зручність сплати – установлення строків сплати подат ків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів для фінансування видатків та зручності їх спла ти платниками;
 11. Єдиний підхід – визначення на законодавчому рівні всіх обов’язкових елементів податку.

У Проекті Податкового кодексу виключили принципи пов’язані зі стимулю ванням підприємництва, принципи обов’язковості, рівнозначності і пропорцій ності, компетенції та доступності.

Таким чином, відповідно Проекту обов’язковість сплати податків вже не є необхідним принципом на якому повинна будуватися податкова система. Чи не є це нічим іншим, як законодавчим закріпленням можливості ухилення від спла ти податків?

Особливо цікавим принципом з точки зору професійних бухгалтерів та прос тих громадян є принцип доступності, який означає забезпечення при створені норм податкового законодавства їх дохідливості для платників податків і зборів. Як відомо, норми українського податкового законодавства завжди відрізняються незрозумілістю, нечіткістю формулювань та можливістю широкого трактування. У системі, яка переобтяжена численними податками витрати на облік, контроль і адміністрування перевищують надходження від їх сплати та від заняття тим чі ін шим видом діяльності.

Також, виключено принцип компетенції – остання практика українського бю джетного процесу вже давно показала, що порушення законодавства в Україні по даткових норм може створювати та відміняти не тільки Верховна Рада України та ради різних рівнів.

Можна зробити висновок, що виключені саме ті норми які ніколи так і не ви конувались з моменту затвердження принципів податкової системи.

Новими ж нормами, що пропонуються є принципи загальності оподатку вання, невідворотності настання визначеної законодавством відповідальності в разі порушення податкового законодавства, рівності всіх платників перед зако ном. Так принцип загальності оподаткування, за яким кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені законами з питань оподаткування та митної справи по датки та збори, платником яких вона визнається, не так категорично як принцип обов’язковості формулює обов’язок сплатити податків, установлюючи необхід ність спочатку визнання платником податку.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Фінансово-економічна криза болюче вдарила по економіці України та перейшовши у стадію довготри ваючої рецесії почала її поступове знищення. Українська податкова система до сягла стану свого повного розкладення, коли податки вже не сплачуються добро вільно, а відбираються у платників різними законними, незаконними, а іноді з ви користанням силового штурму. Податкова служба перетворюється на каральний орган по вибиттю податків. Усе це стало наслідком непродуманої податкової та бюджетної політики, яка проводилась в Україні вже значний час.

Подальші наукові дослідження в даній сфері є надзвичайно важливими, адже податкова система на сьогодні є головних чинником, що забезпечує економі ці необхідні умови для відновлення до докризового стану. Одним із можливих напрямків дослідження у цій сфері може бути широке застосування економіко математичне моделювання для визначення оптимальних параметрів податко вої системи та податкових ставок, а також їх вплив на тіньову економіку. Роз робка методології та інструментарію таких досліджень дозволить суттєво під вищити ефективність стратегії й тактики планування, результативність вектора соціально-економічного розвитку країни.

Бібліографічні посилання

 1. Белов В. А. О нововведениях в налоговый кодекс Российской федерации / В. А. Бе лов // Бизнес-информ. – 2009. – № 4(2). – С. 83–85.
 2. Іванова Ю. Б. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : моно графія / за заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. – X., 2007. – 448 с.
 3. Податкова політика в Україні: Конспект лекцій / уклад.: В. О. Міхельс. – К., 2002. – 28 с.
 4. Нідзельська О. Податкова система в Німеччині / О. Нідзельська // Вісник подат кової служби України – 1999. – № 30. – С. 46.
 5. Нідзельська О. Система оподаткування у Франції / О. Нідзельська // Вісник по даткової служби України – 1999. – № 33. – С. 66.
 6. Нідзельська О. Податкова система Швеції / О. Нідзельська // Вісник податкової служби України. – 2000. – № 4. – С. 58.
 7. Вдовиченко М. І. Податкова система в Німеччині / М. І. Вдовиченко // Фінанси України. – 2000. – № 3 – С. 59.
 8. Мельник П. В. Напрями вдосконалення податкової політики в контексті прийнят тя Податкового кодексу України / П. В. Мельник // Податкова політика України та механізми її реалізації в податковому кодексі: матеріали наук-практ. конф. – Ірпінь, 2005. – С. 3–10.
 9. Paying-Taxes-2010 [Елек. ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/ documents/FullReport/2010/Paying-Taxes-2010.pdf
 10. Германия. Аналитика. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polpred. com/?cnt=43&sector=6
 11. Проект Податкового кодексу України, №6509 від 15.06.2010 / Кабінет Міністрів України
 12. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та про тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 18.05.2010 № 2258-VI.

Надійшла до редколегії 25.06.10