УДК 658.155

В. В. Земляна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Обґрунтування напрямків підвищення прибутковості ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова»

Досліджено напрямки підвищення прибутковості підприємств та розроблено рекомендації щодо підвищення прибутковості ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».

Ключові слова: підприємство, прибуток, ефективність, дохід.

Исследованы направления повышения прибыльности предприятий и разработаны рекомендации относительно повышения прибыльности ГП «ПО Южный машиностроительный завод им. О. М. Макарова».

Ключевые слова: предприятие, прибыль, эффективность, доход.

In the article directions to increase of profitability of enterprises are investigational and developed recommendation in relation to increase profitability of SE «PA Sonth machinebuilding plant the name of A. M. Makarov».

Key words: enterprise, income, efficiency, profit.

актуальність проблеми. Прибутковість, формування і використання при бутку підприємства в різних аспектах досліджували науковці України і зарубіж жя. Серед них варто назвати: І. Бланка, І. Балабанова, Л. Бадалова, Б. Данилиши на, Дж. Джурана, С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко, М. Коробова, Л. Ліго ненко, А. Мазаракі, А. Маршалову, М. Мельникову, Л. Омелянович, А. Поддєрьо гіна, О. Стоянову, Н. Ушакову, Н. Чумаченка, А. Шеремета.

Багато підприємств України, а особливо, державної власності, мають нега тивне сальдо балансу, тобто функціонують у стані збитковості. Тому ці обстави ни визначають необхідність дослідження даної теми.

Проблематика прибутковості підприємства охоплює питання його виникнен ня у процесі функціонування, формування у сфері обміну і розподілу та викорис тання для нагромадження капіталу (капіталізації прибутку). Особливе значення ці проблемні питання мають для підприємств, де протягом тривалого часу прибут ковість істотно не зростала, або які функціонують збитково. Для вирішення цієї проблеми потрібно системно дослідити сутність прибутковості підприємства як процесу, його складові елементи, їх чітку цілеспрямовану взаємодію для функ ціонування і розвитку підприємства та забезпечення високого результату, сучас ні альтернативні стратегії підвищення прибутковості та заходи з її забезпечення.

аналіз останніх наукових публікацій. Забезпечення динаміки сталого роз витку підприємства визначається його спроможністю здійснювати фінансування відтворювального процесу на розширеній основі. Для цього необхідно, насампе ред, отримувати прибуток певної величини та якості, що забезпечує розширене відтворення підприємства [1].

В умовах розвитку ринкової економіки України прибуток є основним спону кальним мотивом здійснення будь-якої підприємницької діяльності, оскільки він забезпечує зростання добробуту власників та працівників підприємства через до хід на вкладений капітал. Поряд із цим, в умовах фінансової кризи значно погір шились основні показники діяльності підприємств, зокрема, і остаточні фінансо ві результати його діяльності [2].

Зміна економічних показників за будь-який часовий період відбувається під впливом безлічі різноманітних факторів, які впливають на прибуток, що вимагаєїхньої класифікації і має важливе значення для визначення основних напрямків пошуку резервів підвищення ефективності господарювання [3].

Ю. В. Ганжа висловлює думку, що в умовах ринкової економіки основним показником ефективної діяльності підприємства є прибуток. На жаль, керівниц тво вітчизняних підприємств засвоїло тільки один напрям максимізації прибут ку – збільшення об’ємів виробництва та підвищення ціни продукції. Цей напрям залишено у спадщину минулим економічним режимом. Більш ефективним спосо бом збільшення прибутку є організаційно-економічний, який пов’язаний з мінімі зацією використання всіх видів ресурсів і витрат. Для вирішення проблеми підви щення ефективності підприємства необхідно впровадження на підприємстві сис теми управління витратами [4].

Важливим інструментом управління прибутком являється амортизаційна по літика підприємства. Вона формується у відповідності з державною концепцією відтворення основних фондів. В усіх розвинених країнах, хоча і в різній мірі, діє особлива пільга – прискорена амортизація. З її допомогою розрахункова вели чина амортизаційних видатків, яка віднімається від оподатковуваного прибутку, помітно перевищує величину економічно обґрунтованої амортизації. За рахунок цього частина прибутку потрапляє у видатки виробництва і, тим самим, звільня ється від оподаткування. Саме з ціллю створення обмежених у часі відміннос тей розрахунку оподатковуваного прибутку і прибутку бухгалтерского (а не змен шення строку служби основних фондів до їх повного зносу) використовується ме тод прискоренної амортизації. Цей метод створює умови для раціонального ви користання засобів підприємства. Зменшуючи у початковому періоді податок на прибуток, він збільшує розмір прибутку, який залишається в розпорядженні під приємства. Методи прискореної амортизації використовуються практично в усіх розвинених країнах. Загальна особливість – інтенсивне використання цих методів для стимулювання інвестицій, пов’язаних із впровадженням техніки та технології екологічного типу, з економією вживання енергії, води тощо.

На жаль, в Україні прискорена амортизація якщо і застосовується, то одно часно і в бухгалтерському, і в податковому обліку, що робить її використання ма лоефективним. Державна амортизаційна політика України критикується багать ма економістами. Застосовувана амортизаційна політика протидіє економічному росту і може мати наступні негативні наслідки: поступове зменшення розмірів амортизаційного фонду як власного джерела капіталовкладень підприємств; ста ріння та обезцінення активів; створення умов для зловживань при проведенні гро шової приватизації, руйнування відпрацьованої системи обліку активів; викрив лення реальної картини їх зносу, неможливість проведення обґрунтованої техно логічної політики.

Запобігти цих наслідків можна при виконанні наступних заходів: прийняття за базу начислення амортизації початкової (а не залишкової) вартості основного капіталу, відновлення пооб’єктного обліку основних активів на індивідуальних рахунках, заборонення зняття амортизаційного фонду підприємства в будь-якій формі, як прямій, так і не прямій (знижуючі коефіцієнти до норми), застосуван ня методів прискореної амортизації з використанням строків служби менше нор мативних [5].

Мета і задачі дослідження. Метою статті є розробка і обґрунтування на прямків підвищення прибутковості ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».

Основні результати дослідження. У теперішній час Південний машинобу дівний завод знаходиться у кризовому стані. Проаналізувавши теоретичний і ана літичний матеріал, можна виділити найбільш необхідні та ефективні рекоменда ції підвищення його прибутковості.

Рекомендовані заходи можна розділити на два блоки: внутрішні, які можна впровадити на рівні підприємства, та зовнішні, які можуть бути впроваджені тіль ки на державному рівні.

Упровадження на підприємстві системи управління витратами дозволить зменшити всі види витрат як виробничі, так і невиробничі. Для зменшення ви робничих витрат Південному машинобудівному заводі першочерговим являєть ся максимально раціональне використання енергоресурсів. Від цього залежить в умовах дефіциту оборотних коштів, чи виконає підприємство свої обов’язки пе ред замовниками за вкладеними контрактами.

Статистика витрат на придбання та виробництво електроенергії, природного газу, стиснутого повітря низького і високого тиску, пари, питної та технічної води свідчить, що підприємство витрачає до 20 % всіх грошових надходжень на оплату енергоресурсів, а в осінньо-зимовий період – до 30 %.

Економія енергоносіїв повинна стати на підприємстві не одноразовим захо дом, а регулярною, кропіткою, системною роботою в кожному підрозділі підпри ємства.

З ціллю моніторингу бережливого використання енергоресурсів на підприєм стві необхідно створити постійно діючу комісію. Її завданням буде не тільки ви явлення порушників при використанні енергоносіїв, а й розробка рекомендацій щодо впровадження нового енергозберігаючого технологічного обладнання, про ведення необхідних ремонтів, установлення пристроїв обліку, а також перевір ка економного використання енергоресурсів орендаторами та субабонентами під приємства.

На ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» потрібно зменшити дебіторську заборгованість. Для цього необхідно:

–організувати цільову групу по роботі з дебіторською заборгованістю;
–сформувати і проаналізувати реєстр «старіння» рахунків дебіторів;
– розробити план заходів по роботі з конкретними контрагентами з зазначен ням термінів та відповідальних осіб.

Запровадження на підприємстві системи управління витратами та зменшен ня дебіторської заборгованості призведе до зменшення дефіциту обігових коштів. Цим самим збільшиться коефіцієнт поточної ліквідності.

У теперішніх економічних умовах практично неможливо залучити кредит ні ресурси і при умові відсутності державних великих замовлень і дотацій розра ховувати необхідно на кошти, зароблені власними силами. Це, перш за все, ви конання замовлень компаній «Морський старт», «Наземний старт», Російського Космічного агентства по виготовленню РН «Зеніт», підготовка виробничої бази підприємства, виготовлення дослідних зразків двигунів, агрегатів і вузлів РН для наземного експериментального відпрацювання РН «Циклон-4».

Необхідно також прикласти всі зусилля для своєчасного виготовлення агре гатів шасі для літаків АН-140, АН-148. Відвантаження замовникам виробів РН «Зеніт» і агрегатів шасі приносить підприємству необхідну валюту.

Слід виділити підрозділи, оснащені найбільш сучасним устаткуванням для виробництва продукції, що користується високим попитом (це стосується про дукції, що випускається з максимальною серійністю).

Потрібно також займатися пошуком продукції, яка користується попитом як на національному, так і на міжнародному рівні. Продукція повинна бути подібна в конструктивному і технологічному відношенні та у серійності до традиційної для підприємства:

– устаткування для харчової промисловості (неіржавіючі, з алюмінієвих і ти танових сплавів ємкості);
– енергетичне устаткування: вітроагрегати, теплотехнічне устаткування (форсунки);
– автотранспортна техніка (тролейбуси, трамваї, автобуси);
– двигуни;
– сільськогосподавська техніка (це дозволить завантажити заготовче вироб ництво);
– комплектуючі деталі до ракето-космічної техніки інших держав.

Для росту обсягу прибутку від реалізації необхідно регулярно проводити ін вентаризацію запасів і обладнання з метою виявлення надлишків. Ці надлишки необхідно продавати за ринковими цінами.

На ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» потребу ють вдосконалення й нормативи. Так, нормативи використання материальних ре сурсів та випуску продукції не всюди достатньо технічно обґрунтовані, тому не завжди можуть служити достовірною базою для встановлення дійсно прогресив них норм витрат. Технічно обгрунтовані норми й нормативи, їх своєчасний пере гляд, з одного боку, впливають на оплату праці, а з іншого – на формування ціни тому, що виявлення резервів призводить до зниження суспільно-необхідних ви трат робітників.

Значний вплив на збільшення прибутку має оновлення основних фондів. Тех нічне перезброєння виробництва покращує економічні показники роботи підпри ємств. Однак введення нових підприємств і об’єктів у багатьох випадках викли кає підвищення собівартості продукції. Однією з причин такого стану є подорож чення одиниці потужностей, що вводяться. Вартість основних фондів, а відповід но й вартість амортизації залежить від затраченних коштів на проектування буді вельних об’єктів, від його якості, тривалості і вартості будівництва, а також вар тості обладнання і строків освоєння проектних потужностей.

Слід поступово займатися модернізацією обладнання. Модернізація верста тів з ЧПУ володіє наступним ефектом: для проекту тривалістю до 3 років ефек тивніший капітальний ремонт і модернізація, для тривалого проекту (більше 3 ро ків) ефективніше придбання нових верстатів.

Резервом росту прибутку ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» є підвищення якості виробляємої продукції. Цього можна досягти за рахунок організації гуртків якості в кожному цеху, підтриманню тру дової дисципліни працівниками підприємства, участі у виставках та семінарах інженерно-технічних робітників.

Основою збільшення прибутку є впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу. Саме науково-технічний прогрес та його ресурсо зберігаючий характер забезпечують різкий поворот до інтенсифікації.

Резервом росту прибутку підприємства є також підвищення цін. Від правиль ності розрахунку ціни багато в чому залежить обсяг отримуваного прибутку, лік відність і платоспроможність підприємства, його фінансовий стан.

Найважливішим для ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Ма карова» є спільні міжнародні проекти з провідними космічними державами сві ту (двигуни для РН інших держав, вузли автоматики). Для заводу виробнича ав таркія і створення замкнутих виробничих циклів стають неможливими із-за ви сокої вартості наукових досліджень і технологічного устаткування, постійного збільшення кількості життєво необхідних технологій, а також скорочення тер мінів зносу при використанні наукоємної продукції. У цьому сенсі, міжнародна виробнича кооперація і науково-технічна співпраця служать методом розподілу зростаючих витрат, а також формою концентрації науково-технічних досягнень і кваліфікованої робочої сили.

Важлива роль в організації збутової програми відведена маркетингу. Практи ка світової торгівлі показала, що багато видів нових виробів не знаходять свого покупця на ринку без вправної організації маркетингу. Тому за цих умов господа рювання слід більше уваги приділяти маркетингу. Тобто для ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» вкрай необхідна організація ефектив ного відділу маркетингу.

Доцільним є також переорієнтація інструментального виробництва з пере важного задоволення внутрішніх потреб на випуск також і товарної продукції (рі жучий інструмент, штампи, прес-форми, ливарні форми).

Відмова від повного циклу виготовлення продукції (придбання заготівок на стороні з подальшою механічною обробкою) призведе до зменшення вартості на укових досліджень та устаткування. У той час можливо в технічно і економічно обґрунтованих випадках створення замкнутих технологічних ланцюгів (повний цикл у т. ч. з виготовленням на місці напівфабрикатів). Наприклад, твердий сплав вигідно купувати, а конструкційний матеріал для виробів ракетно-космічної тех ніки можна робити на підприємстві).

Слід оснащувати необхідним устаткуванням цехи по ремонту і модернізації верстатів. Ці підрозділі можуть обслуговувати як власние підприємство, так і на давати послуги по ремонту устаткування сторонніх замовників, що тим самим збільшить дохід підприємства.

Для збільшення обсягу отримуваного прибутку велике значення має збере ження наявних довготривалих господарських зв’язків. Їх руйнування погано по значається на виробництві, матеріально-технічному постачанні.

Треба удосконалювати кадрову політику ДП «ВО Південний машинобудів ний завод ім. О. М. Макарова». Для цього необхідно підвищити вимоги до кадро вого персоналу, підвищувати кваліфікацію кадрів.

Для кожного підприємства дуже важливим є конкурентоздатність на ринку. Одним із факторів підвищення конкурентоздатності ДП «ВО Південний маши нобудівний завод ім. О. М. Макарова» на світовому космічному ринку являється міжнародне партнерство та спільні програми.

Держава повинна сприяти створенню проектного партнерства (консорціумів) із провідними світовими виробниками. Це дозволяє залучати нові технології й за безпечувати збут, при цьому зберігаючи контроль над підприємством.

Поступова приватизація або продаж національним корпораціям підвищить ефективність господавської діяльності підприємства.

Для розвитку інвестиційної діяльності ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» держава повинна забезпечити:

– створення сприятливого інвестиційного клімату для внутрішніх і зовніш ніх інвесторів;
– послаблення податкового тиску;
– максимальна комерціалізація і прагматизм у діяльності підприємств ракет но-космічної галузі, поступовий перехід на державно-приватне партнерство;
– створення цільового інвестиційного банку, який буде функціонувати на ак ціонерній основі і обслуговувати малий інвестиційний бізнес у ракетно-космічній галузі.

За рахунок цього підвищиться інноваційна та інвестиційна активність під приємства [6].

Держава повинна стимулювати технічне відновлення: скасувати мито і від строчки зі сплати ПДВ на вичерпний перелік технологічного устаткування. Пе релік такого устаткування має бути затверджений Кабінетом міністрів на підста ві запитів підприємств сектора.

На державному рівні необхідно вжити заходів зі стимулювання експорту в країни СНД.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Консенсус заходів з боку держави та на рівні підприємства може допомогти ДП «ВО Південний машино будівний завод ім. О. М. Макарова» подолати збитковість та вийти на рівень при бутковості.

Бібліографічні посилання

  1. Верхоглядова Н. І. Зміст та значення прибутку як головної рушійної сили рин кової економіки / Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна, В. П. Шило // Економічний простір. – 2008. – № 18. – С. 237–245.
  2. Блонська В. І. Стратегічне управління прибутком підприємства / В. І. Блонська, А. Я. Нагірна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 145–151.
  3. Дзюбенко Л. М. Організаційно-економічне забезпечення прибутковості підприєм ства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Л. М. Дзю бенко. – К., 2007. – 22 с.
  4. Ганжа Ю. В. Міжнародна практика факторного аналізу прибутку підприємства / Ю. В. Ганжа // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – 2007/1 – № 4. – С. 35–36.
  5. Сорокина С. В. Финансовая политика государства и ее влияние на формирование и использование прибыли предприятия / С. В. Сорокина // Академічний огляд: економіка та підприємництво. – К., 2001. – № 1. – С. 59–64.
  6. Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации: моногра фия / Под общей ред. д.э.н., проф. Крамаренко В. И. – Симферополь, 2006. – 286 с.

Надійшла до редколегії 17.06.11