УДК 65.011.4

Л. М. Котлова, К. Г. Чепинога

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Фінансова стратегія як основа і гарантія розвитку підприємства

Досліджено теоретичні аспекти сутності фінансової стратегії як складової загального економічного плану підприємства і необхідність її практичної реалізації з метою покращення фінансового стану суб’єкта господарювання і його подальшого стійкого розвитку.

Ключові слова: стратегічний план, фінансова стратегія, фінансовий стан, фінансово господарська діяльність, стабілізація, прибутковість, рентабельність, зовнішнє і внутріш нє середовище, життєвий цикл.

Раскрываются теоретические аспекты сущности финансовой стратегии как составляющей общего экономического плана предприятия, и необходимость ее практической реализации с целью обеспечения улучшения финансового состояния субъекта хозяйствования и его дальнейшего устойчивого развития.

Ключевые слова: стратегический план, финансовая стратегия, финансовое состояние, финансово-хозяйственная деятельность, стабилизация, прибыльность, рентабельность, внешняя и внутренняя середа, жизненный цикл.

The article demonstrates theoretical aspects of the financial strategy sense as the component of the complex enterprise’s economical plan and the necessity of its practical elaboration with the view to organize and improve financial position of the company and its further stable development.

Key words: strategic plan, financial strategy, financial situation, financial and economic activity, stabilizing process, profitability, financial solvency, internal and external environment, life cycle.

актуальність проблеми. Швидкі темпи розвитку ринкових відносин з одно го боку і їх ускладнення з іншого, поставили сучасні підприємства різних форм власності, розміру статутного капіталу та галузі функціонування в умови неви значеності. Такі умови та можливі проблеми діяльності підприємства в межах певного ринкового сегмента значно ускладнюють процеси планування та прогно зування подальшого розвитку суб’єкта господарювання. Тому для забезпечення фінансово стабільного та прибуткового функціонування стає необхідним вибір найбільш оптимальної стратегії та побудова детального поетапного стратегічного плану розвитку підприємства. Такий план має враховувати можливість виникнен ня загроз зовнішнього середовища підприємства, а саме сегмента ринку, галузі або економіки держави в цілому, на яку, відповідно впливає міжнародне середо вище, забезпечити максимально ефективне використання конкурентних переваг та визначення і прорахунок інноваційних процесів на підприємстві.

аналіз останніх наукових публікацій. Питанням визначення сутності стра тегічного планування та поняття фінансової стратегії, як складової загальної стра тегії підприємства, займалися ряд російських та вітчизняних економістів, таких як І. О. Бланк, Е. С. Стоянова, А. М. Поддєрьогін, А. В. Бандурін, Л. М. Алексє єнко, Н. М. Геращенко, І. Цигилик, С. М. Євтухова, Л. О. Жилянська, Л. О. Кова ленко, Л. М. Ременьова, Г. Веретенникова та іноземні практики і теоретики фінан сового менеджменту, а саме Г. Мінцберг, Ю. В. Ансофф, Д. Кліланд, П. Друкер та інші. Так, автор дослідження Л. М. Алексєєнко стверджувала, що стратегія по кращення діяльності підприємства має бути спрямована на отримання прибутку підприємства [1, с. 50]. Г. Веретенникова зазначала основою вибору стратегічно го напряму покращення фінансового стану підприємства визначення його конку рентних переваг [3, с. 64]. Н. М. Гаращенко ототожнює стратегічний план з інно ваційним [5, с. 124], С. М. Євтухова вбачає фінансовий аналіз показників як осно ву вибору стратегічного напряму покращення діяльності суб’єкта господарюван ня. Кожен з авторів висловлює своє бачення засобів розробки стратегії покращен ня діяльності підприємства, проте ці думки є дещо фрагментарними.

Мета дослідження. Визначення сутності фінансової стратегії підприємства як елементу загального економічного плану його розвитку та розкриття теоретич них аспектів етапів розробки фінансової стратегії як інструменту стабілізації фі нансового стану суб’єктів господарювання.

Основні результати дослідження. Ринкові відносини сучасності, що ха рактеризуються високим ступенем концентрації учасників та складністю послуг, які у свою чергу є об’єктами даних відносин, визначають підприємства не лише суб’єктами господарської діяльності, але й учасниками ринкових відносин. Це, у свою чергу, передбачає, що вони мають виконувати певні зобов’язання, а саме нести відповідальність перед власними найманими працівниками, клієнтами, партнерами та суб’єктами контролюючих органів. Тому стає необхідним визна чення перспектив фінансово-господарської діяльності підприємства, його конку рентних переваг та можливих ризиків, а також визначення подальших тенденцій розвитку галузі та ринку в цілому. Вирішення цих питань забезпечується фінан совими планами на підприємстві.

Відповідно до визначення вченого та дослідника фінансового менеджмен ту І. О. Бланка, фінансове планування являє собою процес розробки фінансових планів і нормативних показників відносно забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансо вої діяльності в наступному періоді. Відповідно, фінансове планування, на думку дослідника, реалізується через розробку стратегії, яка являє собою орієнтир для забезпечення прогнозів та побудови як довгострокових, так і короткострокових планів підприємства [2, с. 21].

У науковій літературі існує безліч визначень поняття фінансової стратегії. Перш за все зазначимо, що розробка фінансової стратегії є компетенцією фінансо вого менеджменту. На думку автора багатьох досліджень у цій сфері. А. М. Под дєрьогіна, стратегічний фінансовий менеджмент являє собою управління інвес тиціями компанії. А термін фінансової стратегії підприємства дослідник, відпо відно, тлумачить як процес формування системи довгострокових цілей фінансо вої діяльності й вибір найефективніших шляхів її досягнення [7, с. 23]. З одного боку, відносно вище приведеного визначення стратегічного фінансового менедж менту з автором можна не погодитись. Перш за все, управління фінансами перед бачає пошук прихованих резервів підприємства, наприклад, оптимізація вироб ничого процесу з метою зменшення видатків та зниження собівартості продукції, що виробляється, активізація політики спрямованої на повернення дебіторської заборгованості, якщо її обсяги мають високу питому вагу в загальній кількості ак тивів підприємства та інші шляхи збільшення доходів від операційної діяльнос ті підприємства. Орієнтація майбутнього фінансування діяльності суб’єкта госпо дарювання за рахунок інвестованих коштів не завжди є можливим, адже така фі нансова політика має враховувати форму власності підприємства, стадію життє вого циклу на якому воно знаходиться, галузі функціонування підприємства, на явність конкурентних переваг і, відповідно, перспектив. Таким чином, стратегіч ний фінансовий менеджмент, і, відповідно, розроблена в його межах фінансова стратегія ставлять мету визначення шляхів фінансування майбутніх витрат під приємства за рахунок залучених інвестицій лише частково. Одночасно необхід но шукати способи підвищення ефективності операційної й фінансової діяльнос ті підприємства.

Аналогічної думки що й дослідник А. М. Поддєрьогін додержується профе сор О. С. Стоянова Автор також ототожнює фінансову стратегію з інвестицій ною політикою підприємства. Таким чином найбільш оптимальним визначенням терміну є, на нашу думку, тлумачення І. О. Бланка, який розуміє під фінансовою стратегією перспективний інструмент управління фінансовою діяльністю підпри ємства, що підпорядковується реалізації цілей загального його розвитку в умо вах наявності постійних суттєвих змін макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових процесів, кон’юнктури фінансового ринку і пов’язаною з цим невизначеністю [2, с. 22].

Необхідно враховувати, що сутність фінансової стратегії залежить від ряда зовнішніх і внутрішніх факторів. Так, до зовнішніх факторів належать макро економічні показники: галузь, сегмент ринку, який займає компанія, кон’юнктура ринку, законодавство, податкова політика, валютна політика, обсяги зовнішньо економічного співробітництва компанії з іноземними партерами та клієнтами тощо. Внутрішніми факторами є форма власності компанії, її фінансовий стан, структура власного і позикового капіталу та інші показники.

Важливим у процесі розробки фінансової стратегії є усвідомлення того, що вона є центральною складовою загальної корпоративної стратегії. У свою чер гу корпоративна стратегія передбачає виконання місії підприємства і складаєть ся із сукупності функціональних стратегій кількість яких залежить від специфі ки функціонування кожного окремого підприємства. Дана теорія належить росій ському теоретику фінансового менеджменту І. О. Бланку Графічно місце фінан сової стратегії у стратегічному наборі підприємства автор пропонує зобразити за допомогою нижче приведеної схеми [2, с. 24].

Місце фінансової стратегії у стратегічному наборі підприємства

Рис. 1. Місце фінансової стратегії у стратегічному наборі підприємства

Таким чином, за рахунок реалізації фінансової стратегії, реалізується загаль на діяльність підприємства шляхом здійснення виробничої, маркетингової, інно ваційної та інших видів стратегій. Фінансова стратегія охоплює всі напрями роз витку фінансової діяльності і фінансових відносин підприємства. Також слід за значити, що реалізація жодної з перерахованих стратегій є неможливою без ма теріальної бази, у свою чергу, створення фінансової стратегії не має сенсу, якщо підприємство не реалізує виробничу, маркетингову та інші види стратегій. З цього можна зробити висновок, що фінансова стратегія є матеріальною базою розвитку і функціонування підприємства.

Так, було визначено сутність та місце фінансової стратегії в межах плану вання діяльності підприємства. Проте вище вже зазначалося, що певні зовнішні і внутрішні фактори визначають безпосередню сутність фінансової стратегії. Біль шість вітчизняних та закордонних вчених запроваджують практику класифікації фінансових стратегій, які доречно та ефективно застосовувати на підприємстві за умов наявності певних обставин.

Відповідно до класифікації О. Л. Коваленко та Л. М. Ременьової існує три різ новидності фінансових стратегій, а саме: 1) стратегія подолання нестійкості фі нансової системи підприємства; 2) стратегія підтримки фінансової стійкості або стабілізації і 3) стратегія розвитку або стійкого зростання [6, с. 27]. Кожна з пе рерахованих стратегій передбачає реалізації певних заходів і досягнення певної мети. Також слід звернути увагу на те, що ці стратегії є послідовними і за умов ре алізації першої стратегії доречно застосовувати на підприємстві другу та третю.

Економіст та дослідник шляхів реалізації кризи на підприємствах О. О. Тере щенко запропонував чотири типи стратегій подолання фінансової кризи на під приємстві: 1) наступальна; 2) делегування повноважень; 3) компромісів і консен сусів; 4) захисна [9, с. 61]. Усі перераховані стратегії реалізуються в умовах гли бокої фінансової нестабільності і переважно передбачають зміну структури під приємства.

Надана класифікація І. О. Бланком також передбачає наявність чотирьох ви дів стратегій: 1) формування фінансових ресурсів підприємства; 2) інвестиційна; 3) забезпечення фінансової надійності і стійкості підприємства; 4) управління фі нансовою діяльністю [2, с. 153].

Наведені класифікації є найбільш поширеними. Також слід зазначити, що кожна зі стратегій передбачає розробку певного алгоритму дій на базі попередньо проведеного аналізу фінансового стану підприємства. Пропонуємо згрупувати в межах кожної фінансової стратегії необхідні показники, що підлягають розрахун ку. Крім того, зазначимо, що вибір стратегії, яку доречно застосовувати в кожний окремий період залежить від життєвого циклу де знаходиться підприємство в да ний момент його розвитку.

Наведений нижче графік характеризує головні етапи життєвого циклу під приємства. Дослідники сфери маркетингу часто пропонують детальну концепцію життєвого циклу суб’єкта господарювання, що поєднує у собі сім, вісім, а інко ли більше стадій, проте ми зупинимось на спрощеній і початковій інтерпретації даної моделі, через те, що це не є визначальним фактором у межах даного дослі дження.

Q

Етапи життєвого циклу підприємства Q – обсягивиробництва; t– час

ІІІ

Рис. 2. Етапи життєвого циклу підприємства

Так, наведений графік зображує чотири стадії розвитку та функціонування підприємства на ринку товарів чи послуг:

І – впровадження (вихід підприємства на ринок);

ІІ – зростання (формування клієнтської бази, партнерських відносин);

ІІІ – зрілість (збільшення збуту, отримання стійкого обсягу прибутку);

IV – спад (виробництва, збуту, тощо).

Графік не закінчується четвертим етапом. Наступна п’ята стадія є результа том зменшення обсягів виробництва та інших негативних тенденцій, що спосте рігаються на підприємстві і, відповідно, V стадія характеризує кризу (фінансову, виробничу). Наступною за кризою є етап відродження – ІІ*. Слід звернути увагу, якщо на п’ятій стадії підприємство обирає та реалізовує не вірну стратегію, на ступна стадія відродження може не настати і єдиним можливим результатом стає ліквідація підприємства через його банкрутство.

Таким чином, для того, щоб підприємство поступово рухалось від однієї ста дії розвитку до іншої, апарат управління упроваджує різні стратегії фінансування діяльності суб’єкта господарювання шляхом розробки і впровадження фінансової стратегії. Вище вже було наведено три класифікації фінансових стратегій, тому згрупуємо запропоновані дослідниками види стратегічних планів залежно від ета пу життєвого циклу підприємства з метою визначення етапів розробки його за гальної фінансової стратегії.

На етапі виходу підприємства на ринок, головним є формування клієнтської бази з метою отримання в майбутньому можливості отримувати прибуток від ре алізованої продукції. Важливим також є створення ефективних партнерських від носин. Так, зазначимо, що більшість бізнес-планів підприємств на першому етапі ставить за мету досягнення точки беззбитковості своєї діяльності. Сутність роз рахунку даного показника полягає в тому, що попередні витрати підприємства на виробництво та збут продукції мають дорівнювати отриманим доходам після ви плачених обов’язкових платежів.

Так, з вище приведених класифікацій, відповідно до теорії І. О. Бланка най оптимальнішою є застосування стратегії формування фінансових ресурсів під приємства. Тобто, при створенні нового підприємства з моменту впровадження його виробництва в дію і до моменту більш меншого встановлення врівноважен ня даної системи, має пройти певний період часу. Протягом даного періоду під приємству необхідно сформувати необхідні обсяги ресурсів як фінансових, так і безпосередньо виробничих, для того, щоб у подальших періодах діяльність була прибутковою. Найбільш показовим у межах даних теорій стає розрахунок точки беззбитковості за наступною формулою [8, с. 197]

 const Òá = , (1)

Ö − Âç

де Òá – точка беззбитковості; Â const – постійні витрати; Ö – ціна одиниці про дукції; Âç – змінні витрати на одиницю продукції.

Розрахунок даного показника характеризує який обсяг продукції необхідно виробити на підприємстві, для того, щоб отриманих коштів вистачило на покрит тя витрат, які були понесені у попередньому періоді.

Логічним є висновок того, що на першому етапі життєвого циклу за умов реалізації фінансової стратегії формування фінансових ресурсів підприємство не досягне точки беззбитковості, і його витрати перевищуватимуть отриманий при буток. Проте існує ймовірність досягнення точки беззбитковості і прирівняння обсягів витрат до обсягів отриманих прибутків у разі, якщо детально запропоно ваним бізнес-планом прораховано всі фактори як зовнішнього, так і внутрішньо го середовища:

ВИТРАТИ >ПРИБУТОК або ВИТРАТИ = ПРИБУТОК

Так, зазначимо, що реалізація фінансової стратегії створює основу для по дальшої діяльності підприємства, при оптимальній реалізації запропонованої до слідником І. О. Бланком фінансової стратегії, підприємство рухається за кривою життєвого циклу на другу стадію.

Відповідно до запропонованої класифікації дослідників О. Л. Коваленко та Л. М. Ременьової, на другому етапі функціонування підприємства доречно за стосовувати фінансову стратегію росту або стійкого зростання. Згідно з теорією І. О. Бланка на даному етапі доречно застосовувати стратегію управління фінан совою діяльністю підприємства. Пропонуємо поєднати ці дві стратегії в одну, що передбачатиме управління фінансовою діяльністю підприємства з метою досяг нення та подальшого підтримання стійкого фінансового стану та стабільного роз витку підприємства. Дана стратегія передбачатиме активну реалізацію виробни чої політики, досягнення ліквідності активів підприємства, ефективне викорис тання залучених і власних коштів тощо. У результаті, підприємство має поступо во збільшувати обсяги реалізації і частину отриманого прибутку реалізовувати на розширення виробництва

ВИТРАТИ < ПРИБУТОК; ОТРИМАНА РІЗНИЦЯ → РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

У результаті реалізації запропонованих авторами фінансових стратегій на підприємстві витрати будуть повністю покриті отриманими прибутками.

На третьому етапі життєвого циклу підприємства згідно з обома класифікаці ями дослідників, необхідно застосовувати фінансову стратегію інвестування. На даній стадії компанія отримує обсяги прибутків, що перевищують витрати і пе редбачається, що різниця між витратами та прибутком буде достатньо не лише для фінансування виробництва у напрямку його розширення, але й для здійснен ня інвестиційної діяльності підприємством

ВИТРАТИ < ПРИБУТОК; Розширення виробництва ОТРИМАНА РІЗНИЦЯ Інвестиційна політика

Розширення виробництва

Така діяльність передбачає реалізацію політики реального інвестування, фі нансового інвестування, інвестиційної політики підприємства в галузеві та регіо нальні резерви. Проте, згідно з дослідженнями І. О. Бланка, враховуючи, що у про цесі здійснення інвестиційної діяльності підприємство отримує можливість збіль шити свої доходи й підвищити власну ринкову вартість. З іншого боку – компа нія отримує певний портфель ризиків. Тому, одночасно зі стратегією інвестуван ня має реалізовуватись стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства, яка передбачає політику управління оборотними активами, управління структу рою капіталу та впровадження політики управління фінансовими ризиками.

Четвертий етап життєвого циклу характеризує спад виробництва. Підприєм ство опиняється у стані, коли не можливо було передбачити у процесі розробки та реалізації попередньої фінансової стратегії певних факторів зовнішнього середо вища. Тому, згідно з теорією авторів О. Л. Коваленко та Л. М. Ременьової на да ному етапі необхідно застосовувати фінансову стратегію подолання нестійкості фінансової системи. Дана стратегія передбачає отримання підприємством коштів від зовнішніх суб’єктів господарювання для того, щоб покрити свої зобов’язання перед іншими суб’єктами ринку. Проте, така фінансова ситуація є дуже складною для підприємства, адже воно втрачає свою платоспроможність і отримує додатко вий портфель ризиків. Реалізовуючи політику повернення своїх зобов’язань, під приємство не має можливості залучати кошти на виробничий процес і на підпри ємстві формується глибока фінансова криза.

Так, на п’ятому кризовому етапі виникає необхідність застосування страте гій, що пропонує автор і дослідник фінансів підприємства О. О. Терещенко. Як вже було зазначено такими фінансовими стратегіями є наступальна, стратегія де легування повноважень, стратегія компромісів і консенсусів та захисна стратегія.

У разі, якщо підприємство на даному етапі обирає та реалізовує невірну стра тегію, його фінансовий стан досягає ще більшої кризи, єдиним можливим варі антом стає ліквідація такого суб’єкта господарювання. Якщо управлінський апа рат обирає та реалізовує найбільш оптимальну фінансову стратегію, підприєм ство переходить до наступної стадії відродження і продовжує своє функціонуван ня на ринку товарів або послуг.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Так, зазначимо, що фі нансова стратегія являє собою елемент інструменту управління фінансовою ді яльністю підприємства. Фінансова стратегія має враховувати можливість виник нення факторів макроекономічної середи, вплив цих факторів на діяльність під приємства та ризики, що при цьому виникають. Тому, однією з головних ознак фінансової стратегії є її гнучкість відносно зовнішнього ринку. Також було ви значено, що сучасні дослідники фінансового менеджменту приділяють увагу роз робці класифікацій фінансових стратегій. Зазначимо, що на підприємстві засто совуються всі запропоновані види фінансових стратегій у певній послідовності, яка, у свою чергу, залежить від стадій життєвого циклу підприємства. Також, по казовим значенням при розрахунку результатів впроваджених стратегій є розра хунок показника точки беззбитковості. Важливим залишається визначення фак торів, що характеризують специфіку реалізації фінансових стратегій залежно від галузі функціонування підприємства та обсягів його діяльності.

Бібліографічні посилання

  1. Ансофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Ансофф. – М., 2005. – 235 с.
  2. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия: учебник / И. А. Бланк. – К., 2004. – 540 с.
  3. Веретенникова Г. Якість фінансової стратегії підприємства та чинники, що її ви значають / Г. Веретенникова // Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка «Економіка». – 2003. – С. 64–65.
  4. Гавриленко Т. В. Механізм розробки та реалізації стратегії в системі стратегіч ного управління / Т. В. Гавриленко // Вісник Київського нац. ун-ту технології та дизай ну – 2006. – № 2. – С. 155–158.
  5. Гаращенко Н. М. Стратегічна платформа підприємства / Н. М. Гаращенко // Стра тегія економічного розвитку України : наук. збірн. 2008. – Вип. 2–3. – С. 123–131.
  6. коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ременьова. – Київ, 2008. – 483 с.
  7. Поддєрьогін а. М. Фінанси підприємств: підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3 вид., перероб. та доп. – К., 2005. – 535 с.
  8. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. проф. Е. С. Стояно вой. 5-е изд., пере раб. и доп. – М., 2006. – 656 с.
  9. Терещенко О. О. Антикризове управління підприємством / О. О. Терещенко // Фі нанси України. – 2007. – № 12. – С. 56–63.
  10. цигилик І. Стратегія і контролінг у системі внутрішнього економічного механіз му підприємства / І. Цигилик // Економіка, фінанси, право. 2004. – № 11. – С. 11–14.

Надійшла до редколегії 18.05.11