УДК 336. 71

О. Й. Шевцова

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Грошова система України: особливості регулювання

Розглянуто сучасну грошову систему україни, регуляторні функції Національного банку україни, особливості їх реалізації в умовах кризи та посткризового періоду. Визначено фактори стабілізації грошової системи та взаємовплив грошової та банківської системи. Представлено основні стратегічні спрямування дій регулятора.

Ключові слова: гроші, грошова система, фактори стабілізації, особливості регулювання, вплив банківської системи.

Рассмотрены современная денежная система украины, а также регуляторные функции Национального банка украины, особенности их реализации в условиях кризиса и в посткризисном периоде. Определены факторы стабилизации денежной системы и взаимо влияние денежной и банковской систем. Представлены основные стратегические направления действий регулятора.

Ключевые слова: деньги, денежная система, факторы стабилизации, особенности ре гулирования, влияние банковской системы.

The article gives a review upon the modern monetary system of Ukraine and regulatory functions of the National Bank of Ukraine and the features of the realization of these functions under the conditions of the crisis and in postcrisis period. The work defines the factors of stabilization of monetary system and mutual effect of monetary system and banking. It also presents the main strategic directions of the regulatory actions.

Key words: money, monetary system, stabilization factors, features of regulations, banking system influence.

Грошова система країни є віддзеркаленням стану її національної економіки. Гроші як «…джерело підприємницької енергії у структурі економічних зв’язків виступають у ролі посередницької ланки між поточною і майбутньою господар ською діяльністю, витратами виробництва та його кінцевими результатами» [1, с. 3]. Саме тому питання відповідності структури та організації грошової систе ми, ступеня її адаптації до циклічності розвитку економіки є проблемою постійно актуальною, особливо у періоди криз та депресій.

Організація грошового обороту та її регулювання здійснюється за участі бан ків, Центральних банків тієї чи іншої країни. Саме тому забезпечення нормаль ного функціонування грошової системи – це одна із завдань банківської системи.

Основні інструменти, які застосовувалися центральними банками у період останньої фінансової кризи: зниження базових відсоткових ставок до рекордних мінімумів, пропозиція ліквідності широкому колу фінансових установ, зменшен ня вимог резервування, викуп (прямий або опосередкований) цінних паперів бан ків. Додатковими заходами слугували ре капіталізація банків та гарантування емі тованих ними цінних паперів [2, с. 5].

Правові норми, що формують грошову систему, визначаються в багатьох країнах безпосередньо в банківському законодавстві, перш за все у законах, які регламентують діяльність центральних банків. Грошово-кредитна політика цен трального банку, а саме Національного банку України, значною мірою формуєть ся через завдання стабілізації грошової системи.

Різні аспекти грошово-кредитного регулювання економіки досліджують у своїх працях такі вітчизняні науковці, як И. Алешина, Г. Багратян, О. Баранов ський, О. Береславська, Т. Вахненко, О. Гаврилюк, М. Головін, Н. Гребенюк, Я. Гудзевич, О. Данилишин, А. Дуков, О. Дзюблюк, Т. Дідівська, І. Зарицка, С. Коновалова, М. Несторенко та ін. Однак недостатньо врахованими в теоре тичних дослідженнях залишаються проблеми ефективності методів та інструмен тів грошово-кредитного регулювання у контексті кризових процесів, особливо в умовах глобалізації, що призводять до більшого впливу кризи на фінансові ринки країн з «малими відкритими економіками» (у тому числі України) [2, с. 6].

Метою статті є аналіз сучасного стану грошової системи України щодо ха рактеру та особливостей регулювання, виявлення досвіду антикризового цикліч ного регулювання та оцінка взаємовпливу грошової та банківської системі.

Особливості регулювання діяльності грошової системи визначаються рядом факторів впливу на її характер. Одним з актуальних факторів стабілізації грошо вої системи є фактор виникнення «брудних грошей» та виведення капіталу з кра їни [3]. Наступним фактором провідними фахівцями визначається необхідність формування нової фінансової архітектури, тобто сукупності певних процедур ре гулювання фінансових ринків та моніторингу їх ефективності, а також запрова дження нових механізмів диверсифікації резервних валют [4].

Визначення пріоритетних цілей монетарної політики НБУ та проблеми ви значення ступеня його незалежності у прийнятті монетарних рішень [5]. Однією з таких пріоритетних цілей є цінова стабільність. О. Петрик до цього пропонує прив’язки курсоутворення до частки споживчого кошику товарів та послуг, яку можна купити за одну гривню. Це завдання, за думкою фахівця, можливо викона ти за умови зниження інфляції: «…За низької інфляції підтримуватиметься ціно ва конкурентоспроможність української економіки» [5, с. 8]. Незалежність цен трального банку знижує інфляцію та її мінливість.

Необхідно відзначити й недосконалість фіскальної системи [6]. Податко ва реформа, на жаль, не відповідає антикризовим вимогам і не розв’язує завдань та протиріч, які на даний момент склалися у фінансово-економічній сфері. Ще у кейнсіанській моделі антициклічної політики передбачаються фіскальні важелі впливу на динаміку економічного циклу: витрати, пов’язані зі здійсненням дер жавних закупівель товарів і послуг; податкові важелі макроекономічного регулю вання [7, с. 454].

У 2009 р. грошово-кредитна політика ґрунтувалася на необхідності виконан ня середньострокових цілей і засад. На цьому етапі економічного розвитку голов ні ризики для стабільності національної валюти містяться у площині динаміки внутрішніх цін. Темпи інфляції на сьогодні досягли таких меж, коли вони не лише істотно позначаються на реальних доходах населення та вартості заощаджень, а вже найближчим часом можуть безпосередньо відобразитися на показниках еко номічного розвитку [8]. Макроекономічні умови проведення грошово-кредитної політики значно ускладнювалися з огляду на ризики розгортання рецесійних про цесів у реальному секторі, що зумовлюються як прогнозованим уповільненням світової економічної динаміки та зниженням внутрішнього попиту, так і усклад неним доступом до зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування.

Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік ураховують тенден ції розвитку вітчизняної економіки та грошово-кредитної сфери, передбачають комплекс змінних індикаторів фінансової сфери та систему заходів монетарної політики, спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової оди ниці, сприяння стійкості економіки. У 2010 р. макроекономічні умови здійснення грошово-кредитної політики знаходилися під впливом загальносвітових тенден цій, пов’язаних із наслідками фінансової кризи 2008–2009 рр. [9].

З метою подолання наслідків кризових явищ у фінансовому секторі Нацбанк вдається до жорстких заходів і рестрикційного грошово-кредитного регулюван ня. У 2008 р. для приборкання інфляції було суттєво скорочено темпи зростання грошової маси за складниками усіх грошових агрегатів. Зростання грошової маси в іноземній валюті відбулося переважно через зміну вартісної оцінки девальва ції гривні.

У 2009 р. скорочення грошової маси стримувалося завдяки збільшенню го тівкових коштів в обігу поза депозитними корпораціями, частка яких зросла на

2.2 процентного пункту, та збільшенню переважно переказних депозитів у націо нальній та іноземній валюті за рахунок їх переведення з інших видів депозитів.

На кінець грудня 2009 р. залишки за грошовим агрегатом М3 становили 487,3 млрд. грн. Упродовж звітного року спостерігалась низхідна динаміка гро шової маси в річному обчисленні через низьку схильність до заощадження всіх суб’єктів економіки, що було зумовлено як їх складним фінансовим становищем та існуючою недовірою до банківської системи, так і високими інфляційними та девальваційними очікуваннями. Зокрема, з січня по липень темпи зростання гро шової маси постійно уповільнювались (з 125,9 до 101,0 %), а починаючи із серп ня скорочувалися [10].

На 1 січня 2010 р. залишки за готівковими коштами в обігу поза депозитними корпораціями (М0) становили 157,0 млрд. грн. і збільшилися за 2009 рік на 1,5 %, або на 2,3 млрд. грн. Водночас на приріст їх обсягу суттєво вплинуло зростання (на 6,2 %, або на 9,1 млрд. грн.) зазначеного показника за останній місяць року (див. таблицю 2.5 та рис. 2.5). Проте обсяг випуску готівки у позабанківський обіг за 2009 рік був найнижчим за останні 10 років.

У 2010 р. уповільнилося зростання споживчих цін унаслідок низького вико ристання виробничого потенціалу, слабкого внутрішнього попиту та стабільнос ті валютного курсу. Індекс споживчих цін становив 109,1 % у 2010 р. порівняно зі 112,3 % у 2009 р. У 2010 р. сформувалася тенденція до зростання грошової маси. За рік приріст М3 становив 22,7 %, або 110,6 млрд. грн. (до 597,9 млрд. грн.) по рівняно зі скороченням на 5,5 % у 2009 р. Основним чинником збільшення гро шової масси було зростання коштів за депозитами (на 86,1 млрд. грн.). Інша скла дова грошової маси – готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями (М0) – за рік зросла на 16,5 %, або на 26,0 млрд. грн. – до 183,0 млрд. грн. Найбіль ший показник приросту M0 упродовж року традиційно спостерігався у грудні: на 5,6 %, або на 9,6 млрд. грн., що було пов’язано зі збільшенням попиту на готівко ву валюту напередодні новорічних та різдвяних свят. Незважаючи на прискорен ня темпів зростання готівки порівняно з попереднім роком (за 2009 рік випуск го тівки у позабанківський обіг зріс на 1,5 %), її частка в загальному обсязі грошо вого агрегату М3 скоротилася на 1,6 процентного пункту і на 1 січня 2011 р. ста новила 30,6 %. Суттєве зростання грошового агрегату М1 у 2010 р. на 24,0 % (у 2009 р. – на 3,8 %) до 289,9 млрд. грн. було зумовлено в основному збільшенням переказних депозитів у національній валюті на 39,3 % [10].

Грошова система формується й функціонує на базі банківської системи й іно ді розглядається як складова частина останньої. Саме стабільність діяльності бан ківської системи в цілому(за першим та другим рівнем) визначається комплек сним фактором стабілізації грошової системи.

В останні роки банківський сектор України зіткнувся з рядом проблем, однією з яких є неспроможність українських банківських установ конкурувати з інозем ними, частка яких на вітчизняному ринку постійно зростає. Таке становище по глиблюють також процеси глобалізації, які мають безпосередній вплив на банків ську систему України.

Отже, процес інтеграції іноземного капіталу в банківський сектор України потребує активного дослідження, адже він може негативно вплинути на діяль ність банків в Україні.

Але надмірна концентрація іноземного банківського капіталу на ринку бан ківських послуг в Україні може стати загрозою для її стабільного функціонуван ня. Тому основні дії повинні бути направлені на обмеження можливостей його подальшої монополізації, а відтак і відповідного диктату цін на банківські послу ги для клієнтів. До 2005 р. банки з іноземним капіталом не дуже конкурували з вітчизняними – частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків за станом на 1 січня 2005 р. становила лише 9,6 %. Однак за рік інтерес західних інвесторів до України значно підвищився: станом на 1 січня 2006 р. частка іноземного капі талу в статутному капіталі банків становила вже 19,5 %, на 1 січня 2007 р. відбу лося збільшення іноземного капіталу до 27,6 %, а на 1 грудня 2008 р. він стано вив вже 42,5 % [11].

Тому активний вплив іноземних банків є небажаним на сучасному етапі роз витку вітчизняної банківської системи. Насамперед це пов’язано з тим, що відбу вається скорочення кількості національних банківських установ за рахунок збіль шення іноземних банків. Також це спричиняє переходу потенційних вкладників, які знаходяться в пошуках дешевих ресурсів, до іноземних конкурентів, які ма ють більш сприятливі умови для отримання максимального прибутку на терито рії України.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2011 р. у Державному реєстрі банків Укра їни налічується 196 діючих банків, з них 38 – з іноземним капіталом, у тому чис лі 14 банків і 100 % іноземним капіталом. На думку фахівців, присутність в укра їнській банківській системі іноземного капіталу на даний час становить близь ко 23 %. З огляду на це питання доцільності розширення присутності іноземного банківського капіталу є надзвичайно актуальним і гостро дискусійним.

Банки з іноземним капіталом спрямовують свою діяльність на операції з ви соким прибутком. Через їх діяльність відбувається ускладнення в нагляді за ними відповідних уповноважених органів і зростає загроза збільшення операцій, на правлених на відмивання доходів, що отримані злочинним шляхом. Тому необ хідною умовою збільшення іноземного капіталу є постійний контроль за останнім з боку держави (див. таблицю).

Досягти позитивного ефекту від припливу іноземного капіталу можна за ра хунок забезпечення належного рівня прозорості джерел зовнішнього інвестуван ня, а також розробкою системи заходів, спрямованих на запозичення передового досвіду. Також для ефективного контролю іноземного капіталу Україні необхідно здійснювати ретельний підбір нових партнерів та потенційних інвесторів.

Для ефективної роботи банківській системі України потрібно поступово роз вивати мережу закордонних підрозділів, а також підвищувати технічні та комуні каційні можливості комерційних банків. Хоча вихід на закордонні ринки банків ських послуг у даний час не є головною метою для українських банківських уста нов, але умови ефективної діяльності потребують наявності співпраці з іноземни ми банками.

На сучасному етапі розвитку залишається значна загроза неконтрольовано го збільшення впливу іноземного капіталу на банківський сектор економіки та витіснення комерційних банків з фінансового ринку. Зважаючи на те, що банків ська система фактично є гарантом фінансової безпеки держави, її залежність від кон’юнктури на світових ринках зробить її вразливішою до глобальних фінан сових криз. За таких умов постають питання збереження конкурентних переваг вітчизняних банків.

Таблиця Cпіввідношення національного та іноземного капіталу в банківській системі україни (2005–2011 рр.)*

Показник 01.01. 2005 р. 01.01. 2006 р. 01.01. 2007 р. 01.01. 2008 р. 01.01. 2009 р. 01.01. 2010 р. 01.01. 2011 р.
Кількість діючих банків, з них: 160 161 165 175 184 195 195
– з іноземним капіталом 18 19 35 38 41 51 55
– у тому числі із 100 %-м
іноземним капіталом 7 9 13 11 13 18 20
Частка у статутному капіталі банків, % 9,6 19,5 27,6 29,3 31,7 35,8 40,6
Загальні активи, млн. грн. 141 497 223 024 363 086 619 004 690 834 880 302 942 088
Пасиви – усього, млн. грн. 134 348 213 878 340 179 599 396 673 067 880 302 942 088
Балансовий капітал, млн. грн. 18 421 25 421 42 566 72 265 77 342 99 014 105 133

*Складено за даними НБУ [11].

Таким чином, у сучасних умовах фінансової глобалізації банківська система має певні недоліки функціонування, які потребують негайного вирішення.

Разом з тим фактично дотепер не існує законодавчо прописаного механізму відкриття філій іноземних банків. Вирішенню цієї проблеми, на нашу думку, сут тєво сприятиме розробка проекту Стратегії розвитку банківської системи України на 2006–2011 рр., ключовими тезами якої стало підвищення вимог до капіталізації банків і вимог до їхньої відкритості для іноземних інвесторів. Відповідно до цьо го проекту приплив іноземного капіталу є важливим чинником розвитку банків ського сектора України, оскільки веде до збільшення можливостей для одержан ня українськими підприємствами кредитних коштів. У зв’язку з цим режим до пуску іноземного капіталу на фінансовий ринок України повинен орієнтуватися на розвиток ринкових відносин і конкуренції в банківському секторі.

Узгодженість стратегічних цілей обох рівнів банківської системи в межах стабілізації грошового обороту, грошової системи і т. ін. можливо забезпечити також за рахунок розвитку інформаційної взаємодії між Центральним банком та банками системи. Кінцевою метою інформаційного впливу повинна стати бажа на регульована поведінка банківських установ з одного боку та можливість ура хування державним регулятором ринкових дій в умовах ефективної конкуренції учасників. Державні регуляторні інструменти мають доповнювати дію ринкових важелів саморегулювання. Дії регулятора мають застосовуватися як доповнення ринкових механізмів саморегулювання.

Бібліографічні посилання

 1. Гальчинський А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії / А. Гальчинський // Вісник НБУ. – 2009. – № 1. – С. 3–8.
 2. Батковський В. Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну / В. Батковський, А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник НБУ. – 2009. – № 12. – С. 3–9.
 3. Аржевітін С. Відплив капіталу з України:причини та шляхи подолання / С. Арже вітін // Вісник НБУ. – 2010. – № 1. – С. 3–7.
 4. Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України / С. Науменкова // Вісник НБУ. – 2010. – № 1. – С. 8–13.
 5. Петрик О. Криза довіри / О. Петрик // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 6–11.
 6. Шаповалов О. О. Податкова система України та її недоліки // О. О. Шаповалов, О. Й. Шевцован // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія «Економіка». – 2010, Т. 18. – № 10/1. – Вип. 4(2). – С. 48–53.
 7. кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс: нер. с анл. проф. Н. Н. Любимова ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л. П. Куракова. – М., 2002. – 534 с.
 8. Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік // Вісник НБУ [Електрон ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Rada_NBU/OsnovZasad-2009.pdf
 9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік // Вісник НБУ [Електрон ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Rada_NBU/OsnovZasad-2010.pdf
 10. Розвиток фінансового сектору України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Statist/elbul.htm
 11. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс.] – Режим до ступу : /www.bank.gov.ua.

Надійшла до редколегії 18.05.10