Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 8/2, 2014

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

Бабкова Э. Г. Оценка социально-экономического потенциала и кластеризация регионов Украины

3

Бобришева О. В. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесів в охороні здоров’я

12

Бойченко Е. Б. Про передумови відтворення регіонального соціуму

19

Босенко А. В. Дослідження напрямів підвищення ефективності управління оподаткуванням у регіональному агропромисловому комплексі

26

Єлісєєва Г. Ю. Статистичне дослідження стану зеленої економіки в структурі національної економіки

33

Клокар О. О. Проблеми забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні

41

Ковальчук Г. К. Світовий досвід управління ринком праці та його застосування в Україні

48

Кравець К. В. Соціально-економічне значення розвитку особистих сільських домогосподарств

54

Ляшок Я. А. , Бражникова Л. Н. Эффективная тарифная политика в системе обеспечения жизнедеятельности населения Украины: условие ее развития

59

Мазур О. А. Тіньова економіка в Україні: причини, форми її прояву та обсяги

70

Нікіфорова Л. О. Інституціональні особливості мотиваційних важелів в економіці України: порівняння із розвиненими країнами

78

Тихенко В. С. Реалізація національних та наднаціональних проектів збирання та переробки побутових відходів в Україні

84

Ульяницкая О. В., Коваленко Н. В. Анализ использования и экономии энергоносителей на предприятиях металлургического комплекса Украины

89

Чалюк Ю. О. Адаптація України до глобальних соціальних стандартів

95

Черленяк І. І., Сойма С. Ю. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області

100

Шевчук Н. В. Трансформаційні процеси пенсійної системи України в сучасних умовах

106

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

 

Бондаренко Н. М., Безкоморна О. Д. Сутність та класифікація витрат підприємства

111

Гринько Т. В.  Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах

117

Іванечко Н. Р. Процес формування маркетингової стратегії

123

Іванова М. І. Сучасна методика вибору постачальника в умовах логістизації

131

Нєчева Н. В. Економічна сутність управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу

136

Рибак О. В.Особливості контролінгу зовнішнього та внутрішнього середовища машинобудівих підприємств

141

Сіменко І. В., Прудникова І. М. Питання моделювання методики діагностики якості організаційних структур управління підприємствами

148

Ступнікер Г. Л. Зростання вартості підприємства на основі управління його капіталом

156

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

Гражевська А. О. Еволюція наукових підходів до трактування рентних відносин у ринковій економіці

162

Гуцан О. М. Розробка комплексного методичного підходу до оцінки факторів мотивації

169

Дучинська Н. І. Вплив конкуренції на концентрацію капіталу в економіці України

176

Лиса О. В. Актуальні проблеми функціонування фондового ринку України

183

Лисеный Е. В. Социализация и гуманизация государственной функции удовлетворения экономических потребностей общества

189

Німченко Н. С. Методичні аспекти концепції глобального міста

197

Резник А. А. Эволюция пространственной организации населения в регионе

203

Шатненко Е. О. Становление промышленного капитала в постсоветской экономике

210

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Єгорова О. О. Транскордонні індустріальні парки: зарубіжний досвід і перспективи створення в Україні

120

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Валіулліна З. В. Моделювання технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту за допомогою кореляційно-регресійного аналізу

216

Волкова В. В., Васютенко М. Р. Визначення витрат на забезпечення інформаційної безпеки підприємства на засадах математичного моделювання

222

Ходаківський В. М. Формування багатоваріантності інвестиційного забезпечення

228

РОСІЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКІ ВІДПОВІДНИКИ ПРІЗВИЩ АВТОРІВ І НАЗВ СТАТЕЙ

234


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru