Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 6/3, 2012

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Деркач М. І. Моделі фіскальної децентралізації країн світу

3

Дробот Я. В. Енергетичне питання як одна зі складових економічної кризи в Україні

11

Корнілова О. М., Буршитіна Ю. В. Статистична оцінка ринку страхових послуг України

23

Орлик О. В. Механізм розвитку кластерних структур та стадії їх життєвого циклу

30

Пичугина Ю. В. Экономическая политика Украины на современном этапе: проблемы и противоречия

38

Приходько В. П. Розроблення методології управління інвестиційним потенціалом регіонального розвитку

43

Шелест О. Л. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я

49

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Багдасарян А. М. Проблемы развития рынка корпоративных долговых ценных бумаг в странах Восточной Европы

54

Грабчук О. М. Фінансове прогнозування невизначеності зовнішнього боргу України

61

Коваленко В. В. Управління фінансовими ресурсами банку: сутність та принципи

67

Котковський В. С. Напрями удосконалення процесу врегулювання проблемної кредитної заборгованості

73

Мещеряков А. А., Тарасюк К. С. Управління кредитним портфелем банку

80

Шевцова О. Й., Журавель В. Г. Аналіз рівня капіталізації вітчизняної банківської системи та обґрунтування основних напрямів її підвищення

86

Шевцова О. Й., Курач В. П., Козлова Т. О. Маркетинг банківських послуг у функціональній системі менеджменту банку

93

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

Бондаренко Н. М. Теоретичні засади організації внутрішнього аудиту на підприємстві

101

Касян С. Я., Приходько В. Р. Управління потоками товарних ресурсів при формуванні асортиментної політики підприємств

107

Коломицева О. В., Васюк Н. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

113

Кузнецов В. С. Модель планирования маркетинговых мероприятий предприятиями сферы информационного бизнеса

119

Лозинский И. Е. Теоретические основы формирования объединений угледобывающих предприятий

125

Лученко О. І. Вплив доходів на рівень та структуру споживання домогосподарств Закарпатської області

132

Могилова А. Ю., Головко А. В. Стратегія виведення нового товару на ринок

139

Тарасова І. І. Алгоритм формування системи інтелектуального забезпечення процесу управління підприємством

148

Ткаченко Н. М. Обґрунтування системи показників плану товарообороту підприємств роздрібної торгівлі

154

Шелест С. О., Брітченко І. Г. Моделювання процесів формування цін на основі оцінки попиту в кооперативних підприємствах

162

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ

 

Shevtsova M. Y. Comparative Analysis of Company’s Gender Policy in Ukraine and EU Countries

170

Квасницька Р. С., Дерикот О. М. Аналіз підходів до класифікаційного ранжування управлінських рішень

177

Малаксиано Н. А. Об оптимальных сроках ремонтов сложного портового оборудования

186

Олейник Ю. Т. Моделирование микроэкономической динамики инновационного развития методами теории катастроф

196

Рогова О. В. Інноваційні підходи до трактування поняття«публічно-приватне партнерство»

206

Северін В. С. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку культурно-освітнього рівня населення

213

Славік Р. В. Методологічні аспекти дослідження ризиків інфраструктурної розбудови рекреаційних територій

220

Смирнов C. О., Башкова І. Ю. Економіко-математичне моделюваннясоціально-економічних процесів (забрудненості атмосферного повітря)

229

Стеблянко І. О. Регулювання ступеня задіяння соціалізаційного комплексу на потреби соціалізації

236

Сухай О. Є., Гунчак Н. В. Теоретико-методичні аспекти оцінювання інтелектуалізації національної економіки

241

Федорова Н. Є. Фактори розвитку науки під впливом еволюції суспільства

249

Філон М. М. Методологія аналізу ринків телекомунікаційних послуг

255

Шевцова О. Й., Качула С. В. Концептуальні засади удосконалення фінансового механізму розвитку людського потенціалу в Україні

261

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ганский В. А. Современные тенденции развития мирового рынка туристических услуг

267

Резнікова Н. В., Відякіна М. М. Роль БРІКС у формуванні фрагмегративного економічного простору

274

Терещук Г. С., Федотова Т. А. Позитивні наслідки та переваги вступу України до Світової організації торгівлі

283


Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru