Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу
ua  rus  en
Міністерство освіти і науки України
ДНУ Вісник Дніпропетровського університету
Серія "Економіка"

Наукове видання
 
На правах реклами:

Випуск 4/1, 2010

Переглянути весь збірник

ЗМІСТ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Фомішин С. В.МІГРАЦІЙНИЙРУХ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЛЮДСЬКОГО РЕСУРСУ У СВІТОВОМУГОСПОДАРСТВІ pdf
Лобко О. Б. РОЗВИТОККУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ У СУЧАСНОМУ ІНСТИТУТІ ВЛАСНОСТІ pdf
Філонич О. М. РОЗВИТОКРЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇУКРАЇНИ pdf
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВНАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Грабчук О. М. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬРОЗПОДІЛЬЧИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ ФІНАНСОВИХРЕЦЕСІЙ pdf
Панасейко І. М., Панасейко С. М. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХКРИЗИ pdf
Тимощенко К. С. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ pdf
ГРОШОВА КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
Семенча І. Є., Дрегля І. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ pdf
Гражевська Н. І., Трохименко В.І. ЕВОЛЮЦІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ у ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙЕКОНОМІЦ pdf
Довгань Ж. М., Пруський С. Я. ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ pdf
ФІНАНСОВІ РИНКИ: ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Заруцька О. П. МЕТОДОЛОГІЧНІПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОДІЛУ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ pdf
Шевцова М. Ю., Кобченко Н. І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУНА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕГМЕНТА ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХКРИЗИ pdf
Шишик Ю. І., Дучинський А. П. УДОСКОНАЛЕНЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ pdf
Економіка підприємств та маркетинг
Ганжа С. В. ЦИКЛИВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ pdf
Грінько І. М. ВИКОРИСТАННЯМЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХПІДПРИЄМСТВ pdf
Гринько Т. В. СУЧАСНИЙСТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВУКРАЇНІ pdf
Ліхоносова Г. С. ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІСАМООРГАНІЗАЦІЇ pdf
Тимофіїв С. В. ТРАНСАКЦІЙНІВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ: МІКРО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИЙПІДХОДИ pdf
Добриніна К. Е., Дучинський П. І. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ЧИСТОГО ПРИБУТКУПІДПРИЄМСТВА pdf
Ткач В. О. ЕКОНОМІЧНАБЕЗПЕКА РЕГІОНУЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ pdf
Бондаревська К. В. ВПЛИВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАНЯНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ pdf
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯСОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Дучинська Н. І. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВАЛОВОГО НАГРОМАДЖЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЗА ІНСТИТУЦІЙНИМИ СЕКТОРАМИ pdf
Семенча І. Є., Величко В. Ю. РОЗРОБКА ПОНЯТІЙНОЇ БАЗИ ЗНАНЬЗ МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУСИСТЕМ pdf
Дмитрієва В. А. МІСТОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ В МОДЕЛЯХ МІСТ pdf
Огліх В. В., Довгуля О. О. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПІДВИЩЕННЯІННОВАЦІЙНОГО РІВНЯ ПРОДУКЦІ pdf

Головна  |  Вимоги до оформлення статей  |  Контакти |  Зміст журналу

© Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011-2015

Рейтинг@Mail.ru